Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για την πρόταση νόμου «Ο περί Προστασίας των Λουομένων εν τη Θαλάσση (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015»

Παρόντες:

Ελένη Μαύρου, πρόεδρος Πανίκος Λεωνίδου
Γιώργος Τ. Γεωργίου Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης
Ευανθία Σάββα Μη μέλη της επιτροπής:
Νίκος Νουρής Κυριάκος Χατζηγιάννης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από το βουλευτή κ. Κυριάκο Χατζηγιάννη, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 27 Μαρτίου 2017 και στις 3 Απριλίου 2017. Στην πρώτη συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (ΚΟΤ), της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, της Κεντρικής Επιτροπής Παραλιών και της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ναυαγοσωστικής.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Προστασίας των Λουομένων εν τη Θαλάσση Νόμου, έτσι ώστε να καταστεί ποινικό αδίκημα η κατοχή από οποιοδήποτε πρόσωπο σημαντήρα ο οποίος χρησιμοποιείται για τον καθορισμό περιοχής που χρησιμοποιείται αποκλειστικά από λουομένους στη θάλασσα.

Σύμφωνα με τον εισηγητή της πρότασης νόμου κ. Κυριάκο Χατζηγιάννη, η προτεινόμενη ρύθμιση θα συμβάλει θετικά στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που παρατηρούνται λόγω της κατοχής και οικειοποίησης σημαντήρων ιδιοκτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας από ιδιώτες.

Η παράνομη αυτή κατοχή και χρήση των σημαντήρων, όπως επισήμανε ο ίδιος, επισύρει οικονομικό κόστος για το κράτος, γι’ αυτό και αναμένεται ότι με την ποινικοποίηση της κατοχής σημαντήρων θα μειωθούν ή και θα εκλείψουν τέτοιου είδους φαινόμενα.

Στα πλαίσια της εξέτασης της πρότασης νόμου, τόσο το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, το Υπουργείο Εσωτερικών όσο και τα άλλα εμπλεκόμενα μέρη δεν έφεραν ένσταση στην προώθηση και ψήφισή της σε νόμο.

Η επιτροπή, στα πλαίσια της περαιτέρω μελέτης της πρότασης νόμου, έκρινε σκόπιμο να επιφέρει ορισμένες βελτιώσεις στο κείμενό της, οι οποίες θα συμβάλουν θετικά στην εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας. Ειδικότερα, λόγω του ότι στην υφιστάμενη νομοθεσία δεν προβλέπεται η ύπαρξη ορισμού για το σημαντήρα, κρίθηκε σκόπιμο όπως ενσωματωθεί τέτοιος ορισμός στο αντίστοιχο άρθρο της που αφορά την ερμηνεία. Συγκεκριμένα, με την προσθήκη του ορισμού αυτού καθορίζονται τα χαρακτηριστικά των σημαντήρων ιδιοκτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και επίσης αυτοί θα μπορούν να ξεχωρίζουν από τυχόν άλλους σημαντήρες που ανήκουν σε ιδιώτες.

Επιπρόσθετα, επειδή η υφιστάμενη νομοθεσία χρονολογείται από το 1968, κρίθηκε σκόπιμο όπως αντικατασταθούν οι αναφορές σε λίρες όσον αφορά την επιβολή χρηματικής ποινής με το αντίστοιχο ποσό σε ευρώ.

Ως εκ τούτου, η επιτροπή διαμόρφωσε, με βάση τα πιο πάνω, το κείμενο της πρότασης νόμου επιφέροντας σε αυτό τις αναγκαίες βελτιώσεις.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή της σε νόμο, όπως αυτή έχει τελικά διαμορφωθεί.

 

26 Απριλίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων