Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Ειρήνη Χαραλαμπίδου
Νίκος Νουρής Γεώργιος Προκοπίου
Στέλλα Κυριακίδου Μαρίνος Μουσιούττας
Γιώργος Τ. Γεωργίου Γεώργιος Παπαδόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 23 και 30 Μαρτίου και στις 6 Απριλίου 2017. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών και του Συμβουλίου Φαρμακευτικής του ίδιου υπουργείου, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και του Παγκύπριου Φαρμακευτικού Συλλόγου.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμου, ώστε να επιτευχθεί μερικώς η εναρμόνιση με την Οδηγία 2013/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του συστήματος πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς.

Σημειώνεται ότι η χρονική δέσμευση για τη μεταφορά των διατάξεων της πιο πάνω Οδηγίας στο εθνικό δίκαιο καθορίστηκε η 18η Ιανουαρίου 2016, ωστόσο το υπό συζήτηση νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή στις 10 Φεβρουαρίου 2017.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Υγείας, σκοπός της υπό αναφορά Οδηγίας είναι η διευκόλυνση της κινητικότητας των επαγγελματιών μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του καθορισμού των απαιτήσεων για την αποτελεσματική άσκηση των επαγγελμάτων που ρυθμίζονται σε αυτή. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το υπό συζήτηση νομοσχέδιο αποσκοπεί στην ενσωμάτωση των διατάξεων της πιο πάνω Οδηγίας σε σχέση με το επάγγελμα του φαρμακοποιού, το οποίο ανήκει στα επτά τομεακά επαγγέλματα που ρυθμίζονται από το κοινοτικό κεκτημένο. Τα άλλα έξι επαγγέλματα είναι αυτά του ιατρού, του οδοντιάτρου, του νοσηλευτή, της μαίας, του αρχιτέκτονα και του κτηνιάτρου.

Σημειώνεται ότι οι γενικές διατάξεις της πιο πάνω Οδηγίας έχουν ήδη ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία που αφορά τη ρύθμιση των κατοχυρωμένων επαγγελμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα με βάση τις διατάξεις του περί Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2017, ο οποίος ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή.

Στα πλαίσια της κατ’ άρθρον εξέτασης του νομοσχεδίου την επιτροπή απασχόλησαν κυρίως τα ακόλουθα:

1. Ο ορισμός του όρου “επαγγελματική πρακτική άσκηση”, σύμφωνα με τον οποίο η άσκηση αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης που οδηγεί στην απόκτηση διπλώματος. Συγκεκριμένα, μέλη της επιτροπής εξέφρασαν τον προβληματισμό τους για το κατά πόσο αυτό είναι εφικτό να γίνεται κατά τη διάρκεια των σπουδών ή αν θα έπρεπε να προβλεφθεί ότι η άσκηση αυτή θα μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση του ακαδημαϊκού προγράμματος ή κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους των σπουδών.

2. Η ανάγκη διασαφήνισης της πρόνοιας του νομοσχεδίου, με βάση την οποία ενδέχεται να απαιτείται προηγούμενη επαγγελματική άσκηση για ορισμένες από τις δραστηριότητες που προβλέπεται ότι πρέπει να ασκεί κάθε εγγεγραμμένος φαρμακοποιός.

3. Η μη περίληψη στο κείμενό του οποιασδήποτε πρόνοιας που να προβλέπει ως επαρκή απόδειξη τυχόν βεβαίωση προηγούμενης επαγγελματικής άσκησης σε τρίτη χώρα, ενώ προβλέπεται ως επαρκής απόδειξη η βεβαίωση των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους καταγωγής ή προέλευσης.

Όσον αφορά το πρώτο ζήτημα που τέθηκε από μέλη της επιτροπής, ο εκπρόσωπος των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών επεξήγησε ότι πρόκειται για καθαρά εναρμονιστική πρόνοια και η ίδια διατύπωση περιλήφθηκε ήδη στη σχετική νομοθεσία που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή, στην οποία έχουν ενσωματωθεί οι γενικές διατάξεις της υπό συζήτηση Οδηγίας για τη ρύθμιση των κατοχυρωμένων επαγγελμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Περαιτέρω, τοποθετούμενη σε σχέση με το ίδιο ζήτημα η εκπρόσωπος του Συμβουλίου Φαρμακευτικής απέστειλε στην επιτροπή τη γραπτή ανακοίνωση του εν λόγω συμβουλίου σχετικά με την πρακτική εξάσκηση. Συγκεκριμένα, στην υπό αναφορά ανακοίνωση αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι η πρακτική εξάσκηση που απαιτείται για την εγγραφή φαρμακοποιού καθορίζεται σε δώδεκα μήνες και η έναρξή της προϋποθέτει την επιτυχία του ασκουμένου σε όλα τα μαθήματα του τέταρτου έτους εκπαίδευσης. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια του πέμπτου έτους φοίτησης επιτρέπονται μόνο μαθήματα που αφορούν τη σχετική νομοθεσία, εβδομαδιαίες εκπαιδευτικές διαλέξεις και σεμινάρια τα οποία διδάσκονται εκτός του καθορισμένου ωραρίου των φαρμακείων ή άλλων χώρων οι οποίοι είναι εγκεκριμένοι για σκοπούς πρακτικής εξάσκησης.

Όσον αφορά το δεύτερο ζήτημα, ο εκπρόσωπος των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών διευκρίνισε στην επιτροπή ότι η αναφορά σε προηγούμενη επαγγελματική άσκηση σημαίνει άσκηση σχετική με το συγκεκριμένο θέμα.

Τέλος, όσον αφορά το τρίτο ζήτημα, ο εκπρόσωπος των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών ενημέρωσε την επιτροπή ότι το Συμβούλιο Φαρμακευτικής έχει τη διακριτική ευχέρεια να εξετάσει και να αξιολογήσει την περίπτωση άσκησης σε τρίτη χώρα ή να απαιτήσει την πραγματοποίηση άσκησης και στην Κύπρο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

 

25 Απριλίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων