Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για το νομοσχέδιο «Ο περί Εκπομπών Φθοριούχων Αερίων Θερμοκηπίου (Συγκράτηση, Πρόληψη και Μείωση) Νόμος του 2015»

Παρόντες:

Αδάμος Αδάμου, πρόεδρος Νίκος Κέττηρος
Χαράλαμπος Θεοπέμπτου Ευανθία Σάββα
Γιώργος Κάρουλλας Χρίστος Ορφανίδης
Αννίτα Δημητρίου Μιχάλης Γιωργάλλας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος μελέτησε το εναπομείναν σε εκκρεμότητα μέρος του πιο πάνω νομοσχεδίου σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 16 Νοεμβρίου 2016, την 1η και στις 8 Μαρτίου 2017. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Σκοπός των προτεινόμενων ρυθμίσεων είναι η τροποποίηση του περί Εκπομπών Φθοριούχων Αερίων Θερμοκηπίου (Συγκράτηση, Πρόληψη και Μείωση) Νόμου, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα στην κυβέρνηση να ρυθμίζει εξώδικα τα αδικήματα που προβλέπονται από τον υφιστάμενο νόμο. Ειδικότερα, με τις υπό εξέταση ρυθμίσεις παρέχεται η διακριτική ευχέρεια στους επιθεωρητές που ορίζονται από τον υπό τροποποίηση βασικό νόμο να καθορίζουν το ύψος του χρηματικού ποσού που θα επιβάλλεται ως πρόστιμο ανάλογα με τη σοβαρότητα του αδικήματος, χωρίς όμως αυτό να υπερβαίνει τις €5.000.

Σημειώνεται ότι το πιο πάνω νομοσχέδιο στην ολότητά του εξετάστηκε από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος υπό την προηγούμενή της σύνθεση, δηλαδή κατά τη διάρκεια της προηγούμενης βουλευτικής περιόδου. Συναφώς, ο σκοπός του νομοσχεδίου, οι απόψεις των εμπλεκομένων και τα ζητήματα που απασχόλησαν την επιτροπή στο εν λόγω στάδιο της εξέτασής του συμπεριλαμβάνονται σε δύο εκθέσεις της τότε επιτροπής, με ημερομηνίες 23 Φεβρουαρίου και 8 Μαρτίου 2016.

Ωστόσο, όπως εκτενώς αναλύεται στις εν λόγω εκθέσεις, την επιτροπή προβλημάτισαν ιδιαίτερα ορισμένες πρόνοιες του νομοσχεδίου που αφορούσαν την εξώδικη ρύθμιση αδικημάτων, σύμφωνα με τις οποίες γινόταν πρόβλεψη για την παροχή διακριτικής ευχέρειας στους επιθεωρητές να καθορίζουν το ύψος του χρηματικού ποσού που θα επιβάλλεται ως πρόστιμο ανάλογα με τη σοβαρότητα του αδικήματος, το οποίο δε θα υπερβαίνει τις €5.000.

Λόγω του πιο πάνω νομικού ζητήματος, αλλά και του επείγοντος της θέσπισης του νόμου για σκοπούς συμμόρφωσης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο σε συνδυασμό με τα στενά χρονικά περιθώρια που είχε στη διάθεσή της η τότε επιτροπή ένεκα του επικείμενου τερματισμού των εργασιών της Βουλής για σκοπούς διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών του Μαΐου 2016, το σώμα αποφάσισε όπως ψηφίσει το νομοσχέδιο σε νόμο χωρίς τις επίμαχες πρόνοιες του συγκεκριμένου άρθρου. Συνεπώς, ως αποτέλεσμα των εργασιών της προηγούμενης Βουλής, ψηφίστηκε στις 14 Απριλίου 2016 και τέθηκε σε εφαρμογή στις 25 Απριλίου 2016 ο περί Εκπομπών Φθοριούχων Αερίων Θερμοκηπίου (Συγκράτηση, Πρόληψη και Μείωση) Νόμος του 2016, ενώ παρέμεινε να εκκρεμεί ενώπιον της Βουλής το μέρος του νομοσχεδίου που αφορά τα προρρηθέντα.

Με την εκλογή της νέας Βουλής, ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος με επιστολή του, ημερομηνίας 16 Ιουνίου 2016, απηύθυνε έκκληση προς το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας να μελετήσει το όλο θέμα και να επισπεύσει την κατάθεση των απόψεών του στην επιτροπή, προκειμένου η τελευταία να προχωρήσει με την ψήφιση του εναπομείναντος μέρους των προτεινόμενων από την εκτελεστική εξουσία ρυθμίσεων. Η εν λόγω κατάθεση των απόψεων της Νομικής Υπηρεσίας κατέστη τελικά εφικτή με την επιστολή της εκπροσώπου της, ημερομηνίας 28 Φεβρουαρίου 2017.

Στην εν λόγω επιστολή συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι ακόλουθες επισημάνσεις:

1. Η εξώδικη ρύθμιση αδικήματος και η καταβολή του σχετικού ποσού δε θεωρούνται ως καταδίκη και ποινή, αντίστοιχα.

2. Οι επιθεωρητές, όπως κάθε διοικητικό όργανο που είναι επιφορτισμένο με την εφαρμογή μιας νομοθεσίας, οφείλουν να ασκούν τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντά τους κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η αποτελεσματική εφαρμογή της εν λόγω νομοθεσίας.

3. Η αρχή της διάκρισης των εξουσιών δεν αναιρεί την υποχρέωση οποιασδήποτε αρχής, δικαστικής, νομοθετικής ή εκτελεστικής, να τηρεί τις αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας.

4. Ειδικότερα, όταν η νομοθεσία σκοπεί στην εφαρμογή κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι αυτή που εξετάζεται στην προκειμένη περίπτωση, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τις οποίες τα κράτη μέλη έχουν υποχρέωση να θεσμοθετήσουν τα απαραίτητα εφαρμοστικά μέτρα, αλλά και να τροποποιήσουν το εθνικό δίκαιο, για να διασφαλίσουν την αποτελεσματικότητα του ευρωπαϊκού δικαίου. Συνεπώς, σε περίπτωση που τα συστατικά ή και τα ζημιογόνα αποτελέσματα της παράβασης μπορεί να διαφέρουν ουσιαστικά, ο επιθεωρητής πρέπει να έχει την απαραίτητη διακριτική ευχέρεια, ώστε το ύψος του εξώδικου προστίμου που επιβάλλει να συνάδει με τη σοβαρότητα της κάθε παράβασης.

Συνεπώς, όπως καταλήγει η ίδια επιστολή, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν είναι αντίθετες με την αρχή της διάκρισης των εξουσιών, αλλά αντίθετα η παροχή τέτοιας διακριτικής ευχέρειας είναι επιβεβλημένη για σκοπούς αποτελεσματικής εφαρμογής της νομοθεσίας μέσα στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης.

Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Περιβάλλοντος, αφού συμφώνησε με την εκπρόσωπο της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας για τα όσα αφορούν τις προρρηθείσες ρυθμίσεις, κάλεσε την επιτροπή όπως προσθέσει σε αυτές μια νέα πρόνοια, η οποία, όπως ο ίδιος ανέφερε, εκ παραδρομής δε συμπεριλήφθηκε στο αρχικό νομοσχέδιο. Σύμφωνα με την εν λόγω εισήγηση, προστίθεται στο υπό εξέταση νομοσχέδιο ένα νέο αδίκημα, που αφορά υφιστάμενες διατάξεις του υπό τροποποίηση νόμου σε σχέση με τις υποχρεώσεις εισαγωγέα ψυκτικού εξοπλισμού, ώστε αυτός να είναι σε θέση να εισάγει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ψυκτικό εξοπλισμό.

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προτεινόμενων ρυθμίσεων, όπως αυτές διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τα πιο πάνω, κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια της Βουλής.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών και το μέλος της βουλευτής της Αλληλεγγύης εισηγούνται στη Βουλή την ψήφιση των υπό αναφορά προνοιών σε νόμο, όπως αυτές διαμορφώθηκαν βάσει των προρρηθέντων.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος υποβάλλει την παρούσα έκθεση στην ολομέλεια του σώματος για τη λήψη τελικής απόφασης.

 

25 Απριλίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων