Αρχείο

    

Δεύτερη συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 201

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Μάριος Μαυρίδης Μαρίνος Μουσιούττας
Ονούφριος Κουλλά Μαρίνος Σιζόπουλος
Στέφανος Στεφάνου Άννα Θεολόγου
Άριστος Δαμιανού Γιώργος Περδίκης
Αντρέας Καυκαλιάς  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού επανεξέτασε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 3 Απριλίου 2017. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ).

Όπως είναι γνωστό, το νομοσχέδιο υποβλήθηκε στην ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων στις 24 και την 31η Μαρτίου 2017, με δύο σχετικές εκθέσεις της επιτροπής, ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2017 για την αρχική έκθεση και 30 Μαρτίου 2017 για την πρώτη συμπληρωματική έκθεση. Ωστόσο, η συζήτηση του νομοσχεδίου αναβλήθηκε με απόφαση της ολομέλειας του σώματος την 31η Μαρτίου 2017, με σκοπό τη συζήτηση από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή των προτεινόμενων τροπολογιών που κατατέθηκαν επί του εν λόγω νομοσχεδίου στην τελευταία συνεδρία της ολομέλειας του σώματος.

Σημειώνεται ότι ο σκοπός του νομοσχεδίου, οι απόψεις των εμπλεκομένων και τα ζητήματα που απασχόλησαν την επιτροπή περιλαμβάνονται στις πιο πάνω αναφερόμενες εκθέσεις της επιτροπής.

Στο πλαίσιο της επανεξέτασης του νομοσχεδίου η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία παρέστη στη συζήτηση, επισήμανε την ανάγκη διόρθωσης συγκεκριμένου άρθρου του νομοσχεδίου που αφορά στην παράταση της εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του βασικού νόμου από τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (ΣΚΤ) και τα αδειοδοτημένα πιστωτικά ιδρύματα (ΑΠΙ) που συστάθηκαν δυνάμει του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου.

Ειδικότερα, όπως η ίδια δήλωσε, στην προτεινόμενη ρύθμιση εκ παραδρομής περιλήφθηκε πρόνοια, ώστε η δυνατότητα ΑΠΙ να αποκτά ή να αγοράζει ακίνητη ιδιοκτησία ή να κατέχει συμφέρον σε ακίνητη ιδιοκτησία, υπό προϋποθέσεις που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία, να μπορεί να εφαρμόζεται από τη ΣΚΤ και τα εν λόγω ΑΠΙ από την 1η Ιανουαρίου 2019. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με την ίδια, η πρόνοια αυτή πρέπει να διαγραφεί, καθότι δεν αποτελεί επιδίωξη του νομοσχεδίου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή ζήτησε την κατάθεση από το Υπουργείο Οικονομικών εισήγησης για διαμόρφωση του κειμένου του νομοσχεδίου σύμφωνα με τα πιο πάνω. Συναφώς, το Υπουργείο Οικονομικών απέστειλε γραπτώς, στις 3 Απριλίου 2017, εισήγηση με την οποία συμφώνησε η ΚΤΚ και η Μονάδα Διαχείρισης της Συμμετοχής της Δημοκρατίας στην Ιδιοκτησιακή Δομή Πιστωτικών Ιδρυμάτων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, με την παρούσα έκθεσή της υποβάλλει το νομοσχέδιο, όπως διαμορφώθηκε σύμφωνα με τα πιο πάνω, στην ολομέλεια του σώματος για λήψη τελικής απόφασης με την επιφύλαξη κατάθεσης τροπολογιών εκ μέρους μελών της.

 

5 Απριλίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων