Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τους κανονισμούς του επισυνημμένου παραρτήματος

Παρόντες:

Ελένη Μαύρου, πρόεδρος Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης
Γιώργος Τ. Γεωργίου Κωστής Ευσταθίου
Ευανθία Σάββα Παύλος Μυλωνάς
Νίκος Νουρής Λίνος Παπαγιάννης
Πανίκος Λεωνίδου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε τους κανονισμούς που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 13 και 20 Φεβρουαρίου και στις 20 Μαρτίου 2017, πλην των υπ’ αριθμόν 22 κανονισμών αυτού, τους οποίους μελέτησε σε ξεχωριστή συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 3 Απριλίου 2017.

Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2017, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του ίδιου υπουργείου, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, της ΟΕΒ και της ΠΟΒΕΚ. Το Υπουργείο Οικονομικών, η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, το ΚΕΒΕ, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών και η Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός όλων των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 49 του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου, είναι η τροποποίηση των οικείων αυτών βασικών κανονισμών, αντίστοιχα, ώστε να αναθεωρηθούν τα προβλεπόμενα σε αυτούς τέλη υπό το φως της ολοκλήρωσης της καταγραφής και επανεκτίμησης της ακίνητης ιδιοκτησίας και ειδικότερα της γενικής εκτίμησης της ακίνητης ιδιοκτησίας σε τιμές 1ης Ιανουαρίου 2013.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Εσωτερικών, η αναθεώρηση των συντελεστών, σύμφωνα με τους οποίους επιβάλλονται αποχετευτικά τέλη επί της εκτιμημένης αξίας της ακίνητης ιδιοκτησίας, κρίθηκε αναγκαία, ώστε αυτά πλέον να επιβάλλονται λαμβάνοντας υπόψη τις αξίες γενικής εκτίμησης όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν.

Οι εκπρόσωποι των επηρεαζόμενων συμβουλίων αποχετεύσεων δήλωσαν στην επιτροπή ότι με τους προτεινόμενους κανονισμούς διασφαλίζεται ότι δε θα επιβληθούν αυξήσεις στις περιπτώσεις ακινήτων των οποίων δεν έχει διαφοροποιηθεί η πραγματική αξία. Οι ίδιοι εκπρόσωποι επισήμαναν ότι ενδέχεται να διαφοροποιηθεί το ύψος των επιβαλλόμενων τελών μόνο στις περιπτώσεις ακινήτων των οποίων η αξία διαφοροποιείται, λόγω του ότι επήλθε πρόσθετη ανάπτυξη σε αυτά ή μεταβλήθηκαν τα πολεοδομικά τους χαρακτηριστικά.

Στο στάδιο της συζήτησης των υπό αναφορά κανονισμών από την επιτροπή, μέλη της ζήτησαν πρόσθετα στοιχεία και επεξηγήσεις σε σχέση με τις προτεινόμενες σε αυτούς ρυθμίσεις. Παράλληλα, εξέφρασαν προβληματισμό και επιφυλάξεις σε σχέση με την όλη μεθοδολογία που εφαρμόζεται για τον υπολογισμό των επιβαλλόμενων αποχετευτικών τελών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε να τροποποιήσει το προτεινόμενο τέλος χρήσης το οποίο θα επιβάλλεται από το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου για κάθε κυβικό μέτρο νερού που καταναλώνεται από τους ιδιοκτήτες ή τους κατόχους υποστατικών σύμφωνα με τις σχετικές ενδείξεις των υδρομετρητών, έτσι ώστε αυτό να αυξηθεί από 42,72 σεντ, που προτείνεται στους περί Αποχετεύσεων Πάφου (Τροποποιητικούς) Κανονισμούς του 2017, στα 50 σεντ. Συναφώς, η επιτροπή στη βάση της πιο πάνω απόφασής της διαμόρφωσε ανάλογα το κείμενο των εν λόγω κανονισμών.

Με βάση τα πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της και ιδιαίτερα ότι:

1. η επιβολή των αποχετευτικών τελών σύμφωνα με τις διατάξεις της βασικής νομοθεσίας που διέπει τα αποχετευτικά συστήματα με βάση τις αγοραίες αξίες που ίσχυαν την 1η Ιανουαρίου 1980 δεν είναι δυνατή, λόγω του ότι το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας δεν παρέχει πλέον στα συμβούλια αποχετεύσεων τις εν λόγω αξίες,

2. με την υιοθέτηση για τους σκοπούς του περί Αποχετευτικού Συστημάτων Νόμου της τελευταίας γενικής εκτίμησης της ακίνητης ιδιοκτησίας, που διενεργήθηκε την 1η Ιανουαρίου 2013, διευρύνεται ο αριθμός των ακινήτων στα οποία επιβάλλονται τα αποχετευτικά τέλη και ως εκ τούτου καθίσταται δικαιότερη η επιβολή των εν λόγω τελών στους πολίτες και περαιτέρω αντιμετωπίζονται φαινόμενα άνισης μεταχείρισης και

3. με τους προτεινόμενους κανονισμούς διασφαλίζεται ότι θα διαμορφωθεί ανάλογα και ο συντελεστής των επιβαλλόμενων αποχετευτικών τελών, ώστε να μην επιβληθούν αυξήσεις στις περιπτώσεις ακινήτων των οποίων δεν έχει διαφοροποιηθεί η πραγματική αξία,

υιοθέτησε τις προτεινόμενες με τους κανονισμούς ρυθμίσεις.

Υπό το φως όλων των πιο πάνω, η επιτροπή υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους σύμφωνα με τα πιο πάνω.

4 Απριλίου 2017

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Οι περί Αποχετεύσεων Λευκωσίας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017.
2. Οι περί Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017.
3. Οι περί Αποχετεύσεων Λάρνακας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017.
4. Οι περί Αποχετεύσεων Πάφου (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017.
5. Οι περί Αποχετεύσεων Παραλιμνίου (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017.
6. Οι περί Αποχετεύσεων Αγίας Νάπας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017.
7. Οι περί Αποχετεύσεων Αθηένου (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017.
8. Οι περί Αποχετεύσεων Απλικίου (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017.
9. Οι περί Αποχετεύσεων Αστρομερίτη-Περιστερώνας-Ακακίου (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017.
10. Οι περί Αποχετεύσεων Παλαιχωρίου (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017.
11. Οι περί Αποχετεύσεων Σολέας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017.
12. Οι περί Αποχετεύσεων Αγρού (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017.
13. Οι περί Αποχετεύσεων Κυπερούντας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017.
14. Οι περί Αποχετεύσεων Πάνω Κυβίδων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017.
15. Οι περί Αποχετεύσεων Πελενδρίου (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017.
16. Οι περί Αποχετεύσεων Αγγλισίδων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017.
17. Οι περί Αποχετεύσεων Ασκά (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017.
18. Οι περί Αποχετεύσεων Λυθροδόντα (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017.
19. Οι περί Αποχετεύσεων Πέρα Χωρίου-Νήσου (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017.
20. Οι περί Αποχετεύσεων Πάνω Πλατρών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017.
21. Οι περί Αποχετεύσεων Αγίων Βαβατσινιάς (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017.
22. Οι περί Αποχετεύσεων Κοκκινοχωρίων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων