Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους κανονισμούς «Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Εξοπλισμός υπό Πίεση) Κανονισμοί του 201

Παρόντες:

Αντρέας Φακοντής, πρόεδρος Μαρίνος Μουσιούττας
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Άγγελος Βότσης
Μάριος Μαυρίδης Ηλίας Μυριάνθους
Μαριέλλα Αριστείδου Γιώργος Περδίκης
Σόλων Κασίνης Λίνος Παπαγιάννης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 28 Φεβρουαρίου και στις 7 Μαρτίου 2017. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, της Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ και ΣΕΚ και των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 59 του περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμου, είναι η κατάργηση των υφιστάμενων κανονισμών του 2003 και η αντικατάστασή τους με νέες κανονιστικές διοικητικές πράξεις για τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν εξοπλισμό υπό πίεση, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση της προαναφερθείσας υφιστάμενης εθνικής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο και πιο συγκεκριμένα με την Οδηγία 2014/68/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα του εξοπλισμού υπό πίεση στην αγορά.

Ειδικότερα, με τους προτεινόμενους κανονισμούς εισάγονται μεταξύ άλλων ρυθμίσεις αναφορικά με τα ακόλουθα:

1. Το σχεδιασμό και την κατασκευή του εξοπλισμού υπό πίεση, καθώς και πρόνοιες για τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας που πρέπει να πληρεί ο εν λόγω εξοπλισμός, προκειμένου να διατίθεται στην εγχώρια αγορά.

2. Τις υποχρεώσεις των κατασκευαστών, των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων, των εισαγωγέων και των διανομέων των υπό αναφορά προϊόντων.

3. Τη συμμόρφωση προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις ασφάλειας και την ταξινόμηση του εξοπλισμού υπό πίεση σε κατηγορίες αύξοντος κινδύνου.

4. Τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι οργανισμοί αξιολόγησης της συμμόρφωσης και τις απαιτήσεις σε σχέση με την τοποθέτηση της σήμανσης CE.

5. Τις διαδικασίες εποπτείας της αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τον έλεγχο του εξοπλισμού υπό πίεση και των συγκροτημάτων που εισέρχονται σε αυτή, καθώς και την ενωσιακή διαδικασία διασφάλισης.

6. Την κατάργηση των υφιστάμενων περί των Βασικών Απαιτήσεων (Εξοπλισμός υπό Πίεση) Κανονισμών του 2003 έως 2005 και την εισαγωγή μεταβατικής περιόδου για τη διάθεση στην αγορά ή τη θέση σε λειτουργία προϊόντων που καλύπτονται από τους υφιστάμενους υπό κατάργηση κανονισμούς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στη Βουλή, οι προτεινόμενοι κανονισμοί δεν παρουσιάζουν ουσιαστική διαφορά στη δομή και στο περιεχόμενό τους σε σχέση με τους υπό κατάργηση κανονισμούς. Παράλληλα, αναφέρεται ότι δεν υφίσταται σημαντική κατασκευαστική δραστηριότητα στους τομείς του σχεδιασμού και της κατασκευής τέτοιου εξοπλισμού οι οποίοι ρυθμίζονται με τους υπό εξέταση κανονισμούς, αλλά οι σχετικές ρυθμίσεις θα επηρεάσουν τους εισαγωγείς και προμηθευτές του εν λόγω εξοπλισμού στην κυπριακή αγορά. Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι υπάρχει ένας κοινοποιημένος οργανισμός στην Κύπρο, ο οποίος θα πρέπει να επαναλάβει τη διαδικασία κοινοποίησής του βάσει της νέας Οδηγίας και των υπό αναφορά κανονισμών.

Σημειώνεται ότι οι υπό αναφορά κανονισμοί θα έπρεπε να τεθούν σε ισχύ το αργότερο μέχρι τις 19 Ιουλίου 2016 και ως εκ τούτου περιλαμβάνουν μεταβατικές διατάξεις με προγενέστερες καταληκτικές ημερομηνίες. Οι εν λόγω κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή στις 3 Φεβρουαρίου 2017, με αποτέλεσμα να παρατηρείται ασυνέπεια σε σχέση με τις ημερομηνίες εφαρμογής των μεταβατικών διατάξεων, όπως αυτές περιλαμβάνονται στους υπό εξέταση κανονισμούς.

Στο πλαίσιο της συζήτησης που διεξήχθη στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής, ο εκπρόσωπος του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας επισήμανε στην επιτροπή ότι με τις εν λόγω ρυθμίσεις επιτυγχάνεται εναρμόνιση του εθνικού νομοθετικού πλαισίου με το κοινοτικό κεκτημένο, όπως είναι η υποχρέωση της Δημοκρατίας.

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας απηύθυνε έκκληση προς τη Βουλή όπως προχωρήσει άμεσα στην έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών, καθότι η Δημοκρατία έχει ήδη λάβει προειδοποιητική επιστολή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την καθυστέρηση στην εναρμόνιση.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών όπως αυτοί κατατέθηκαν στη Βουλή από την εκτελεστική εξουσία.

Κατά τη συζήτηση επί των προτεινόμενων κανονισμών, την επιτροπή απασχόλησε μεταξύ άλλων η δυνατότητα του αρμόδιου τμήματος της κυβέρνησης να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις εφαρμογής των κανονισμών, ένεκα της υποστελέχωσης που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια, θέμα το οποίο γνώριζε η επιτροπή και από προηγούμενες συνεδρίες της στα πλαίσια ενημέρωσής της σε θέματα εποπτείας της αγοράς σε προϊόντα που ρυθμίζονται στον περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμο. Στο πλαίσιο της συζήτησης που διεξήχθη σε συνέχεια των προαναφερόμενων συζητήσεων και των εισηγήσεων και των παραμέτρων που τέθηκαν, οι εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού και του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας δεσμεύτηκαν να εξετάσουν το όλο ζήτημα σε συνάντηση μεταξύ τους, ώστε να εξευρεθούν τρόποι επίλυσής τους.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού επέφερε στο κείμενο των προτεινόμενων κανονισμών ορισμένες διευκρινιστικές και νομοτεχνικές διορθώσεις, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί.

4 Απριλίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων