Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού για τους κανονισμούς «Οι περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Ίδρυση Ερευνητικών Μονάδων) Κανονισμοί του 2017»

Παρόντες:

Κυριάκος Χατζηγιάννης, πρόεδρος Πανίκος Λεωνίδου
Γιώργος Κάρουλλας Χρίστος Ορφανίδης
Αννίτα Δημητρίου Μιχάλης Γιωργάλλας
Γιώργος Κ. Γεωργίου Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Αντρέας Καυκαλιάς  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 15 και 22 Μαρτίου 2017. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Τμήματος Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας και της ΟΕΒ. Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το ΚΕΒΕ, παρ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής. Σημειώνεται ότι το ΚΕΒΕ απέστειλε επιστολή στην επιτροπή, στην οποία αναφέρει ότι συμφωνεί με το περιεχόμενο των υπό εξέταση κανονισμών.

Σκοπός των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις διατάξεις των άρθρων 23 και 38 του περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου, είναι η θεσμοθέτηση της ίδρυσης ερευνητικών μονάδων στο ΤΕΠΑΚ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, με τους υπό εξέταση κανονισμούς θεσμοθετείται η ίδρυση τριών ερευνητικών μονάδων, οι οποίες χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από πόρους οι οποίοι δεν προέρχονται από κυβερνητική χορηγία προς το ΤΕΠΑΚ, ως ακολούθως:

1. Ερευνητική Μονάδα Διαστημικών Εφαρμογών, Τηλεπισκόπησης, Γεωπληροφορικής, Γεωπεριβάλλοντος και Αειφορίας Ερατοσθένης, με σκοπό τη δημιουργία ερευνητικού πόλου για δραστηριοποίηση στον τομέα του διαστήματος, της παρατήρησης της γης, της γεωπληροφορικής και του γεωπεριβάλλοντος κ.ά.

2. Ερευνητική Μονάδα Κοινωνική Πληροφορική”, με σκοπό την αντιμετώπιση βασικών κοινωνικών και εκπαιδευτικών προκλήσεων (κοινωνική ισότητα, αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας για εμπλοκή των κοινωνικών φορέων στις δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας) κ.ά.

3. Ερευνητική Μονάδα Κοινωνικής Έρευνας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Ηράκλειτος”, με σκοπό τη μελέτη σύγχρονων διεπιστημονικών αντιλήψεων σε σχέση με τη φύση και το χαρακτήρα της περιφερειακής και γενικότερα της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης κ.ά.

Οι εκπρόσωποι του ΤΕΠΑΚ ανέφεραν ενημερωτικά ότι οι τρεις πιο πάνω ερευνητικές μονάδες αποτελούν τις πιο επιτυχημένες μονάδες του ΤΕΠΑΚ στους τομείς στους οποίους δραστηριοποιούνται, έχουν προσελκύσει πολλά ερευνητικά προγράμματα στο ΤΕΠΑΚ και έχουν συνεργαστεί με πολλούς εταίρους διεθνώς. Απώτερος στόχος των ερευνητικών αυτών μονάδων, όπως επισήμαναν οι ίδιοι, είναι να προωθήσουν περαιτέρω την έρευνα και την καινοτομία τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο και να συμβάλουν στην επίλυση εθνικών και κοινωνικών προβλημάτων του τόπου μας.

Επιπρόσθετα, οι ίδιοι εκπρόσωποι δήλωσαν ότι οι εν λόγω ερευνητικές μονάδες θα λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο που λειτουργούν και τα διάφορα τμήματα του πανεπιστημίου και θα στελεχώνονται με μέλη του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού τα οποία ήδη εργοδοτούνται στο ΤΕΠΑΚ. Όπως επισήμαναν επίσης οι ίδιοι, με τα ερευνητικά προγράμματα θα προκύψουν και νέες θέσεις εργασίας για ερευνητές, οι οποίες θα προκηρυχθούν και θα πληρωθούν με βάση τις ισχύουσες σχετικές διαδικασίες του ΤΕΠΑΚ.

Οι εκπρόσωποι του Τμήματος Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσαν, κατά την τοποθέτησή τους, ότι, σύμφωνα με τον περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμο, το ΤΕΠΑΚ απαλλάσσεται από την καταβολή φόρων που επιβάλλονται ή εισπράττονται με βάση τους εκάστοτε ισχύοντες περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους. Επιπρόσθετα, οι ίδιοι εκπρόσωποι ανέφεραν ότι συνήθως τα ερευνητικά προγράμματα δεν αποτελούν επιχειρηματική δραστηριότητα, ώστε να υπόκειται σε φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), εφόσον τα δικαιώματα της έρευνας δε μεταβιβάζονται σε οποιοδήποτε χορηγό. Ως εκ τούτου, ο ΦΠΑ επί των εξόδων δεν ανακτάται από το Τμήμα Φορολογίας αλλά από τη χρηματοδοτούσα αρχή. Τέλος, οι ίδιοι εκπρόσωποι ανέφεραν ότι τυχόν εισόδημα που θα προκύψει για φυσικό ή νομικό πρόσωπο από οποιοδήποτε ερευνητικό πρόγραμμα θα φορολογείται με βάση τις διατάξεις του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι στην εν λόγω πρώτη συνεδρία συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό εξέταση κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των κανονισμών κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, το μέλος της επιτροπής βουλευτής της Αλληλεγγύης, καθώς και το μέλος της επιτροπής βουλευτής της Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών δήλωσαν ότι συμφωνούν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών, γι’ αυτό και εισηγούνται στην ολομέλεια του σώματος την έγκρισή τους, όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

Υπό το φως των πιο πάνω, η παρούσα έκθεση τίθεται ενώπιον της ολομέλειας της Βουλής για λήψη τελικής απόφασης.

 

 

 

4 Απριλίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων