Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων του 2017 Νόμος του 2017»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Μάριος Μαυρίδης Μαρίνος Μουσιούττας
Ονούφριος Κουλλά Μαρίνος Σιζόπουλος
Στέφανος Στεφάνου Άννα Θεολόγου
Άριστος Δαμιανού Γιώργος Περδίκης
Αντρέας Καυκαλιάς  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 3 Απριλίου 2017. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, καθώς και ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

Ο προϋπολογισμός του Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ) για το έτος 2017 προνοεί δαπάνες ύψους €4.511.514 και έσοδα ύψους €3.451.704.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, τα έσοδα του ΓΕΡΗΕΤ για το 2017 παρουσιάζουν μείωση κατά €945.606, ποσοστό ύψους 41,58%, συγκρινόμενο με το 2016, και αναλύονται ως ακολούθως:

1. Τέλη χορήγησης αδειών για τη δημιουργία ηλεκτρονικών δικτύων και την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών

€2.249.024

2. Τέλη εκχώρησης αριθμοδοτικών πόρων

€320.000

3. Τέλη χορήγησης αδειών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών

€126.796

4. Τόκοι εισπρακτέοι

€150.000

5. Άλλα έσοδα

€605.884

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες για τη λειτουργία του ΓΕΡΗΕΤ και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του παρουσιάζονται αυξημένες κατά €503.594 σε σύγκριση με τις προϋπολογιζόμενες δαπάνες του 2016 (€3.993.651).

Η κατανομή των δαπανών στα κυριότερα κονδύλια αναλύεται ως ακολούθως:

1. Αποδοχές προσωπικού

€2.134.738

2. Συμβουλευτικές υπηρεσίες/έρευνες

€129.722

3. Λειτουργικές δαπάνες

€361.075

4. Εκπαίδευση προσωπικού

€199.500

5. Μίσθωση υπηρεσιών

€928.904

Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός έχει καταρτιστεί με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές του Υπουργείου Οικονομικών και σ’ αυτόν έχουν ενσωματωθεί όλες οι απαιτούμενες από το αρμόδιο υπουργείο ρυθμίσεις.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι στον προϋπολογισμό περιλαμβάνονται δαπάνες που αφορούν την παροχή κατ’ αποκοπή επιδόματος σε υπαλλήλους του ΓΕΡΗΕΤ για τη συμμετοχή τους και την επιτυχή εξασφάλιση και υλοποίηση χρηματοδοτούμενου έργου από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νοουμένου ότι τηρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις οι οποίες αναφέρονται στα στοιχεία που έχουν κατατεθεί ενώπιον της επιτροπής.

Τα εν λόγω κονδύλια προϋπολογίζονται στις €30.111 και, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, μέσω της παροχής αυτών των κινήτρων επιδιώκεται αφενός η προώθηση της συγχρηματοδότησης έργων του ΓΕΡΗΕΤ από ευρωπαϊκά κονδύλια και αφετέρου η αύξηση της αποδοτικότητας του Γραφείου μέσω της υλοποίησης περισσότερων έργων τα οποία παράλληλα αποφέρουν πλεονεκτήματα στην αγορά.

Στον εν λόγω προϋπολογισμό περιλαμβάνεται επίσης πρόνοια για τη δημιουργία δύο νέων πρόσθετων θέσεων Λειτουργού Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Κλ. Α8-10-11).

Κατά την παρουσίαση του προϋπολογισμού, ο αρμόδιος επίτροπος ανέλυσε τις επιμέρους δαπάνες και αναφέρθηκε στο ρόλο και τις προτεραιότητες του Γραφείου, τονίζοντας παράλληλα ότι το ΓΕΡΗΕΤ λειτουργεί αυτοσυντήρητα, χωρίς να λαμβάνει οποιαδήποτε κρατική χορηγία και να επιβαρύνει συνεπώς το φορολογούμενο πολίτη.

Στα πλαίσια της συζήτησης, την επιτροπή απασχόλησε ειδικότερα η αντιμετώπιση της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ) από το ΓΕΡΗΕΤ και πιο συγκεκριμένα κατά πόσο οι απαιτήσεις και οι περιορισμοί που επιβάλλει το Γραφείο ως ρυθμιστική αρχή στην ΑΤΗΚ δυσχεραίνουν τη λειτουργία της και δεν επιτρέπουν τη μείωση της τιμής των παρεχόμενων υπηρεσιών, ώστε να καταστεί η εταιρεία πιο ανταγωνιστική έναντι άλλων παρόχων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

Ο αρμόδιος επίτροπος δήλωσε επ’ αυτού ότι κάτι τέτοιο δεν υφίσταται, καθότι το ΓΕΡΗΕΤ ορίζει, για σκοπούς διασφάλισης του ανταγωνιστικού πλαισίου, μόνο τη μέγιστη χονδρική τιμή στην οποία μπορεί να πωλήσει η ΑΤΗΚ, χωρίς να τίθεται οποιοσδήποτε περιορισμός στη λιανική τιμή πώλησης. Περαιτέρω, όσον αφορά τις πάγιες χρεώσεις που επιβάλλονται από την ΑΤΗΚ, ο ίδιος αξιωματούχος δήλωσε ότι από το 2016 και εντεύθεν η Αρχή έχει την ευχέρεια να τις μειώσει, αλλά δεν το πράττει.

Σημειώνεται ότι η επιτροπή ζήτησε για το εν λόγω θέμα περαιτέρω ανάλυση και γραπτή ενημέρωση, η οποία αναμένεται να αποσταλεί πριν από τη συζήτηση του θέματος στην επόμενη συνεδρία της ολομέλειας του σώματος.

Επιπρόσθετα, η επιτροπή ζήτησε γραπτή ενημέρωση που αφορά μεταξύ άλλων την τηλεφωνική πρόσβαση στα κατεχόμενα, το ύψος της χορηγίας της ΑΤΗΚ προς τα ποδοσφαιρικά σωματεία, καθώς και την ταχύτητα και το κόστος της παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω και εν αναμονή της κατάθεσης των στοιχείων που έχουν ζητηθεί, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού τάσσονται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του ΓΕΡΗΕΤ για το έτος 2017.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και τα μέλη της βουλευτές του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, της Συμμαχίας Πολιτών και του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασίας Πολιτών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υποβάλλει την παρούσα έκθεσή της ενώπιον της ολομέλειας του σώματος για λήψη τελικής απόφασης επί του εν λόγω νομοσχεδίου.

 

4 Απριλίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων