Αρχείο

    

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για το νομοσχέδιο «Ο περί Υγιεινής των Τροφίμων Φυτικής Προέλευσης στο Στάδιο της Πρωτογενούς Παραγωγής Νόμος του 2016»

Παρόντες:

Αντρέας Καυκαλιάς, πρόεδρος Νίκος Κέττηρος
Μιχάλης Γιωργάλλας Χρίστος Ορφανίδης
Ονούφριος Κουλλά Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης
Δημήτρης Δημητρίου Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Γιώργος Κ. Γεωργίου  

Όπως είναι γνωστό, για το πιο πάνω νομοσχέδιο έχει ήδη κυκλοφορήσει στην ολομέλεια της Βουλής σχετική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, ημερομηνίας 29 Μαρτίου 2017. Ωστόσο, η συζήτηση του νομοσχεδίου αναβλήθηκε από την ολομέλεια του σώματος την 31η Μαρτίου 2017, γιατί εν τω μεταξύ διαπιστώθηκαν στο κείμενο του νομοσχεδίου μικρής έκτασης ασάφειες και κενά, τα οποία έχρηζαν διόρθωσης, προτού το κείμενο τεθεί ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων προς ψήφιση.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων επανεξέτασε το νομοσχέδιο αυτό σε νέα συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 4 Απρίλιου 2017. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Σημειώνεται ότι ο σκοπός του νομοσχεδίου, οι απόψεις των εμπλεκομένων, καθώς και τα ζητήματα που απασχόλησαν την επιτροπή στο πρώτο στάδιο της εξέτασής του περιλαμβάνονται στην αρχική έκθεσή της. Συνοπτικά, υπενθυμίζεται ότι σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η θέσπιση νομοθεσίας, ώστε να ρυθμιστεί ο μηχανισμός ελέγχου που πρέπει να εφαρμόζει η Δημοκρατία στα πλαίσια της αποτελεσματικότερης εφαρμογής της Πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων».

Στα πλαίσια της επανεξέτασης του νομοσχεδίου την επιτροπή απασχόλησαν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Η απάλειψη της δυνατότητας του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος να εκδίδει διατάγματα για τον καθορισμό κάθε θέματος το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού, καθώς και για την καλύτερη εφαρμογή των ρυθμίσεων του προτεινόμενου νόμου. Συναφώς, η επιτροπή υποστήριξε ότι, για σκοπούς ασφάλειας δικαίου, η σχετική δυνατότητα του υπουργού για έκδοση διαταγμάτων πρέπει να περιοριστεί στη ρύθμιση μόνο τεχνικών θεμάτων.

2. Η αναγκαιότητα να καθοριστεί συγκεκριμένη χρονική προθεσμία εντός της οποίας ο αρμόδιος υπουργός πρέπει να εκδίδει την απόφασή του επί ιεραρχικής προσφυγής.

3. Η αναγκαιότητα πληρέστερης ρύθμισης επιμέρους ζητημάτων αναφορικά με τις διαδικασίες επιβολής διοικητικού προστίμου και τις διαδικασίες εξέτασης ιεραρχικής προσφυγής.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, στη βάση των πιο πάνω και με τη σύμφωνη γνώμη του Τμήματος Γεωργίας και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, αποφάσισε να διαμορφώσει περαιτέρω το κείμενο του νομοσχεδίου. Ειδικότερα, το διαμορφωμένο κείμενο του νομοσχεδίου περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

1. Τροποποίηση της πρόνοιάς του που αφορά τη δυνατότητα του αρμόδιου υπουργού για έκδοση διαταγμάτων, έτσι ώστε αυτή να περιοριστεί στη ρύθμιση μόνο τεχνικών θεμάτων.

2. Τροποποίηση της πρόνοιάς του που αφορά την έκδοση απόφασης επί ιεραρχικής προσφυγής, έτσι ώστε ο υπουργός να εκδίδει και να κοινοποιεί εντός δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία λήψης της προσφυγής την απόφασή του στον προσφεύγοντα.

3. Τροποποιήσεις επιμέρους προνοιών του αναφορικά με τις διαδικασίες επιβολής διοικητικού προστίμου και τις διαδικασίες εξέτασης ιεραρχικής προσφυγής.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο όπως το κείμενο αυτού έχει τελικά διαμορφωθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω.

 

 

 

 

5 Απριλίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων