Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς «Οι περί Δασών (Άδειες, Χρήση Δασικών Δρόμων και Εξαγωγή Δασικών Προϊόντων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017»

Παρόντες:

Αντρέας Καυκαλιάς, πρόεδρος Νίκος Κέττηρος
Μιχάλης Γιωργάλλας Χρίστος Ορφανίδης
Ονούφριος Κουλλά Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης
Δημήτρης Δημητρίου Ηλίας Μυριάνθους
Γιώργος Κ. Γεωργίου Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 31η Ιανουαρίου, στις 7 Φεβρουαρίου, καθώς και στις 7 και 14 Μαρτίου 2017. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Δασών και του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως του Υπουργείου Εσωτερικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου και του Κυπριακού Ιδρύματος Προστασίας του Περιβάλλοντος (Terra Cypria). Η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου και οι αγροτικές οργανώσεις ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Παναγροτικός Σύνδεσμος”, “Νέα Αγροτική Κίνηση” και “Ευρωαγροτικός”, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 65 του περί των Δασών Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Δασών (Άδειες, Χρήση Δασικών Δρόμων και Εξαγωγή Δασικών Προϊόντων) Κανονισμών, έτσι ώστε να βελτιωθεί και να απλοποιηθεί η διαδικασία χορήγησης άδειας υλοτομίας δέντρων και θάμνων που φύονται σε γη έξω από τα κρατικά δάση.

Ειδικότερα, με τους υπό συζήτηση κανονισμούς, όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία, προτείνονται οι ακόλουθες ρυθμίσεις:

1. Σε περίπτωση που η αίτηση για τη χορήγηση άδειας υλοτομίας αφορά υλοτομία, εκρίζωση, αποκοπή κορυφής, κλάδεμα ή διάνοιξη αυλακιού που επηρεάζει δέντρα ή θάμνους που φύονται σε γη έξω από τα κρατικά δάση, τότε, μαζί με την αίτηση, πρέπει να υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο ιδιοκτήτης των δέντρων ή θάμνων που επηρεάζονται να δηλώνει ότι αυτά βρίσκονται στο ακίνητό του και του ανήκουν αδιαφιλονίκητα και ανυπόθηκα.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες των υφιστάμενων κανονισμών, στις αντίστοιχες περιπτώσεις, μαζί με την αίτηση, πρέπει να υποβάλλεται πιστοποιητικό της οικείας αρχής τοπικής αυτοδιοίκησης το οποίο να βεβαιώνει ότι η γη ανήκει κατά κυριότητα στον αιτητή ή ότι ο αιτητής έτυχε της συναίνεσης του ιδιοκτήτη για την εκρίζωση, υλοτομία, αποκοπή, συλλογή ή εξαγωγή του δασικού προϊόντος, πρόνοια η οποία προτείνεται να καταργηθεί με τους υπό εξέταση κανονισμούς.

2. Προσθήκη πρόνοιας η οποία προβλέπει ότι, σε περίπτωση που η υλοτομία, εκρίζωση, αποκοπή κορυφής, κλάδεμα ή διάνοιξη αυλακιού αφορούν δέντρα ή θάμνους που, κατά την κρίση του διευθυντή του Τμήματος Δασών, έχουν σημαντική οικολογική ή περιβαλλοντική ή αισθητική αξία, τότε ο διευθυντής, πριν από τη χορήγηση της σχετικής άδειας, διαβουλεύεται με την οικεία αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής και συνοδεύουν τους προτεινόμενους κανονισμούς, οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης δεν έχουν τη δυνατότητα να πιστοποιούν με βεβαιότητα το ιδιοκτησιακό καθεστώς των δέντρων ή θάμνων προς υλοτομία, κυρίως στις περιπτώσεις όπου το τεμάχιο στο οποίο αυτά φύονται δεν είναι οριοθετημένο και συνεπώς τα σχετικά πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις εν λόγω αρχές δεν αποτελούν αξιόπιστα αποδεικτικά στοιχεία για τη διαδικασία χορήγησης της άδειας υλοτομίας που ακολουθεί το Τμήμα Δασών. Περαιτέρω, σύμφωνα με τα πιο πάνω στοιχεία, η απαίτηση για υποβολή του σχετικού πιστοποιητικού από την οικεία αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης καθιστά χρονοβόρα τη διαδικασία χορήγησης της άδειας υλοτομίας.

Ως εκ τούτου, με βάση τα ίδια στοιχεία, το Τμήμα Δασών έκρινε σκόπιμη την τροποποίηση της υφιστάμενης διαδικασίας, έτσι ώστε μαζί με την αίτηση, αντί του απαιτούμενου πιστοποιητικού από την οικεία αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης, να απαιτείται να υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη των δέντρων ή θάμνων με την οποία αυτός να δηλώνει ότι αυτά βρίσκονται στο ακίνητό του και του ανήκουν αδιαφιλονίκητα και ανυπόθηκα. Συναφώς, με την προτεινόμενη τροποποίηση επιτυγχάνεται η απλοποίηση και επιτάχυνση της υφιστάμενης διαδικασίας προς όφελος του αιτητή, ενώ παράλληλα διατηρούνται οι πρόνοιες σύμφωνα με τις οποίες ο αιτητής θα υπόκειται σε κυρώσεις όπως αυτές προβλέπονται στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, σε περίπτωση που ο ίδιος προχωρήσει σε παράτυπη ή παράνομη υλοτομία των δέντρων ή θάμνων.

Όλοι όσοι παρευρέθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών.

Παράλληλα, μέλη της επιτροπής, αφού αναγνώρισαν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης στην πιστοποίηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των δέντρων ή θάμνων προς υλοτομία, εξέφρασαν τις επιφυλάξεις τους για το ενδεχόμενο η προτεινόμενη τροποποίηση για επιτάχυνση της διαδικασίας χορήγησης άδειας υλοτομίας προς όφελος του αιτητή να επιφέρει χαλάρωση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου και των μηχανισμών ελέγχου από το Τμήμα Δασών. Περαιτέρω, τα ίδια μέλη επισήμαναν την ανάγκη να μελετηθεί από το Τμήμα Δασών ρύθμιση με βάση την οποία ο αιτητής, αντί να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση, όπως προτείνεται, να υποβάλλει πιστοποιητικό το οποίο ο ίδιος θα εξασφαλίζει από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Δασών, σχολιάζοντας τις πιο πάνω απόψεις μελών της επιτροπής, τόνισε ότι η προτεινόμενη επιτάχυνση της εν λόγω διαδικασίας δε θα εφαρμόζεται κατά τρόπο που να αποβαίνει εις βάρος των μηχανισμών ελέγχου και εποπτείας από το Τμήμα Δασών.

Αναφορικά με τις πιο πάνω απόψεις της επιτροπής, η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας εισηγήθηκε την προσθήκη στους προτεινόμενους κανονισμούς πρόνοιας με την οποία να προβλέπεται ρητά ότι ο αιτητής θα υποβάλλει την προτεινόμενη υπεύθυνη δήλωση, προσκομίζοντας τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Συναφώς, η ίδια εκπρόσωπος επισήμανε ότι ενδεχομένως να είναι νομικά ορθότερο τα εν λόγω πιστοποιητικά έγγραφα να καθοριστούν συγκεκριμένα στους προτεινόμενους κανονισμούς, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η προστασία τόσο του διοικουμένου όσο και της αρμόδιας αρχής. Ωστόσο, η ίδια εξέφρασε την άποψη ότι είναι επίσης νομικά αποδεκτό και στην προκειμένη περίπτωση προτιμότερο να αποφευχθεί ο καθορισμός συγκεκριμένων πιστοποιητικών προς όφελος του αιτητή, έτσι ώστε να επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του ιδίου να προσκομίσει οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο με το οποίο να πιστοποιείται η ορθότητα του περιεχομένου της εν λόγω υπεύθυνης δήλωσης και παράλληλα υποστήριξε ότι τα σχετικά στοιχεία που οφείλει ο αιτητής να αποδείξει επεξηγούνται επαρκώς στις πρόνοιες των προτεινόμενων κανονισμών.

Σε μεταγενέστερο στάδιο, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού εντόπισε ορισμένα κενά και ασάφειες αναφορικά με επιμέρους πρόνοιες των προτεινόμενων κανονισμών, έκρινε σκόπιμη την περαιτέρω μελέτη τους, έτσι ώστε μεταξύ άλλων να επανεξεταστεί η δυνατότητα να καθοριστούν συγκεκριμένα τα πιστοποιητικά που θα υποβάλλονται μαζί με την αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση.

Στα πλαίσια της περαιτέρω εξέτασης των υπό αναφορά κανονισμών από την επιτροπή, ο εκπρόσωπος του Τμήματος Δασών διευκρίνισε ότι, σε περίπτωση που προβλεφθεί σ’ αυτούς ότι θα υποβάλλονται οποιαδήποτε πιστοποιητικά, αυτά πρέπει να επισυνάπτονται στην αίτηση για άδεια υλοτομίας και δε θα θεωρείται ότι συνοδεύουν την υπεύθυνη δήλωση ως αποδεικτικά στοιχεία για την αλήθεια της δήλωσης. Συναφώς, ο ίδιος εκπρόσωπος εισηγήθηκε την προσθήκη στους υπό εξέταση κανονισμούς πρόνοιας σύμφωνα με την οποία, πέραν της υπεύθυνης δήλωσης, μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλονται αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας και αντίγραφο κτηματικού σχεδίου. Περαιτέρω, ο ίδιος εισηγήθηκε την προσθήκη στους κανονισμούς πρόνοιας με την όποια να προβλέπεται ότι ο ιδιοκτήτης των επηρεαζόμενων δέντρων ή θάμνων, μέσω της υπεύθυνης δήλωσης, θα δηλώνει τη συναίνεσή του με την αιτηθείσα εργασία, έτσι ώστε να ρυθμίζονται με σαφήνεια και οι περιπτώσεις που ο ιδιοκτήτης των επηρεαζόμενων δέντρων ή θάμνων δεν είναι ο ίδιος ο αιτητής.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή αποφάσισε, με τη σύμφωνη γνώμη του Τμήματος Δασών, να διαμορφώσει το κείμενο των προτεινόμενων κανονισμών, έτσι ώστε να προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Ρητή αναφορά ότι, πέραν την υπεύθυνης δήλωσης, μαζί με την αίτηση υποβάλλονται αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας και αντίγραφο κτηματικού σχεδίου.

2. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης των επηρεαζόμενων δέντρων ή θάμνων δεν είναι ο ίδιος ο αιτητής, τότε στην υπεύθυνη δήλωση ο εν λόγω ιδιοκτήτης πρέπει να δηλώνει τη συναίνεσή του με την αιτηθείσα εργασία.

Περαιτέρω, η επιτροπή επέφερε στο κείμενο των προτεινόμενων κανονισμών επιμέρους τροποποιήσεις για σκοπούς διασαφήνισης των προνοιών τους και βελτίωσής τους από νομοτεχνικής άποψης.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών, όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω.

29 Μαρτίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων