Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου του 2017 Νόμος του 2017»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Μάριος Μαυρίδης Μαρίνος Μουσιούττας
Ονούφριος Κουλλά Μαρίνος Σιζόπουλος
Στέφανος Στεφάνου Άννα Θεολόγου
Αντρέας Καυκαλιάς Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 27 Μαρτίου 2017. Στη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (ΘΟΚ).

Ο προϋπολογισμός του ΘΟΚ για το 2017 είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει συνολικές δαπάνες και έσοδα ύψους €7.253.880.

Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, τα έσοδα του ΘΟΚ θα προέλθουν κυρίως από χορηγίες και συνεισφορές (€6.440.000), από παραστάσεις και περιοδείες (€641.980) και από ενοίκια (€64.000).

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι συνολικές δαπάνες του ΘΟΚ αφορούν τα ακόλουθα:

1. Διαχειριστικά έξοδα (€1.059.561).

2. Λειτουργία σκηνών (€4.333.773).

3. Θεατρική ανάπτυξη (€1.540.805).

4. Αποπληρωμή δανείων (€60.000).

5. Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό (€259.741).

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΘΟΚ ενώπιον της επιτροπής, βασικότερη πηγή εσόδων του οργανισμού συνεχίζει να αποτελεί η κρατική χορηγία, η οποία ανέρχεται στα 5.800.000 και παρουσιάζει μείωση ύψους €42.000 σε σχέση με το 2016.

Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, σε ό,τι αφορά τις δαπάνες, ποσό ύψους €1.540.805 προβλέπεται να διατεθεί για τη θεατρική ανάπτυξη και ποσό ύψους €121.350 για την εκπλήρωση υποχρεώσεων που προκύπτουν από την ολοκλήρωση και παράδοση του θεάτρου και των γραφείων του ΘΟΚ.

Όπως ο ίδιος αξιωματούχος δήλωσε περαιτέρω, με τον προτεινόμενο προϋπολογισμό επιτυγχάνεται πλήρης ενσωμάτωση του νέου καθεστώτος των ηθοποιών, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του δικαστηρίου. Συναφώς, ο ΘΟΚ έχει προβεί στην κατάργηση είκοσι τεσσάρων θέσεων ηθοποιών που εργοδοτούνταν σε ετήσια βάση, με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται μείωση στις δαπάνες που αφορούν τη μισθοδοσία. Ταυτόχρονα, παρουσιάζεται αύξηση ύψους 400.000 στο κονδύλι που αφορά θεατρικές παραγωγές, καθότι οι ηθοποιοί και οι συντελεστές θεατρικών παραγωγών θα εργοδοτούνται στη βάση τρίμηνων συμβολαίων και ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις των θεατρικών παραγωγών του οργανισμού.

Ο ίδιος αξιωματούχος, τοποθετούμενος σε σχέση με τους ηθοποιούς των οποίων οι θέσεις καταργήθηκαν, δήλωσε ότι προκύπτει ανάγκη αποζημίωσής τους, συνολικού ύψους 500.000, η οποία με σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου θα καλυφθεί από το αποθεματικό του οργανισμού. Περαιτέρω, η απασχόληση των ηθοποιών στη βάση του νέου καθεστώτος θα πραγματοποιείται με τρίμηνα συμβόλαια.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τον ίδιο αρμόδιο, σημαντικό ζήτημα αποτελεί η υλοποίηση του Σχεδίου Επιχορήγησης Θεατρικής Δημιουργίας “Θυμέλη”. Ο ΘΟΚ για σκοπούς κάλυψης επιχορηγήσεων που έχουν ήδη εξαγγελθεί εντός του 2016, στο πλαίσιο του εν λόγω σχεδίου, προτίθεται να υποβάλει συμπληρωματικό προϋπολογισμό εντός του 2017.

Στο πλαίσιο της συζήτησης επί των προνοιών του προϋπολογισμού, την επιτροπή απασχόλησαν μεταξύ άλλων η αποτελεσματικότητα του Σχεδίου Επιχορήγησης Θεατρικής Δημιουργίας Θυμέλη, οι σχεδιασμοί του οργανισμού για την εμπέδωση θεατρικής παιδείας και κουλτούρας, καθώς και η διαδικασία που ακολουθείται για την κατανομή των χορηγιών προς το ελεύθερο θέατρο.

Σημειώνεται ότι μέλη της επιτροπής ζήτησαν την κατάθεση στοιχείων σε σχέση με το σχέδιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των υπαλλήλων του ΘΟΚ, τα οποία κατατέθηκαν γραπτώς στις 28 Μαρτίου 2017.

Τοποθετούμενος στα πιο πάνω θέματα, ο πρόεδρος του ΘΟΚ δήλωσε ότι με την εφαρμογή του νέου σχεδίου επιχορηγήσεων Θυμέληεπιτυγχάνεται καλύτερη διαχείριση στην κατανομή των επιχορηγήσεων προς τους δικαιούχους. Σημείωσε περαιτέρω ότι ο ΘΟΚ δεν καθορίζει το ύψος του συνολικού διαθέσιμου κονδυλίου για τις επιχορηγήσεις και η αρμοδιότητά του περιορίζεται στη διαχείριση του ποσού αυτού.

Επιπροσθέτως, ο ίδιος αρμόδιος δήλωσε ότι ο ΘΟΚ δε διαφωνεί με τη μεταφορά της αρμοδιότητας καταβολής των επιχορηγήσεων στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, εφόσον δημιουργηθεί σε αυτό ο κατάλληλος φορέας ή τμήμα που να έχει υπό την ευθύνη του τη θεατρική ανάπτυξη.

Τέλος, αναφορικά με την εμπέδωση θεατρικής κουλτούρας και παιδείας ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΘΟΚ ανέφερε ότι ο οργανισμός στηρίζει το σχολικό και ερασιτεχνικό θέατρο και διατηρεί δικό του τμήμα θεατρικής ανάπτυξης, μέσω του οποίου διοργανώνονται θεατρικά εργαστήρια και δραστηριότητες,

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

30 Μαρτίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων