Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου του 2017 Νόμος του 2017»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Μάριος Μαυρίδης Μαρίνος Μουσιούττας
Ονούφριος Κουλλά Μαρίνος Σιζόπουλος
Στέφανος Στεφάνου Άννα Θεολόγου
Αντρέας Καυκαλιάς Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 27 Μαρτίου 2017. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Ο προϋπολογισμός της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για το 2017 προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €8.702.279 και συνολικά έσοδα ύψους €7.200.000, τα οποία προέρχονται κυρίως από κρατική χορηγία (€3.500.000).

Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, τα έσοδα της επιτροπής για το 2017, χωρίς την περίληψη της κρατικής χορηγίας, ανέρχονται στα €3.700.000 σε σύγκριση με αναθεωρημένα έσοδα ύψους €3.500.000 για το 2016, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5,71%, και θα προέλθουν κυρίως από ετήσιες εισφορές και δικαιώματα από τις Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) (€2.660.000), Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) (€350.000), από εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου εταιρείες (€190.000) και από άλλες πηγές (€450.000).

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι συνολικές δαπάνες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για το έτος 2017 παρουσιάζουν αύξηση κατά 9,9% σε σχέση με τις προϋπολογιζόμενες δαπάνες για το 2016, η οποία οφείλεται κυρίως στην αύξηση των λειτουργικών δαπανών.

Ειδικότερα, οι συνολικές δαπάνες της επιτροπής αφορούν μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό ύψους €57.000, καθώς και διαχειριστικά έξοδα ύψους €8.645.279, εκ των οποίων τα κυριότερα αναλύονται ως ακολούθως:

1. Αντιμισθία επιτροπής €256.871.

2. Αποδοχές προσωπικού €4.562.113.

3. Έξοδα λειτουργίας γραφείου €803.665.

4. Εκπαίδευση €440.700.

5. Συμβουλευτικές υπηρεσίες/έρευνες €1.530.500.

6. Συνδρομές και συνεισφορές σε ιδρύματα και οργανισμούς εκτός Κύπρου €213.500.

7. Κεφαλαιουχικές δαπάνες (€576.000).

Η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δήλωσε ότι η αύξηση που παρατηρείται στον προϋπολογισμό της επιτροπής για το 2017 σε σχέση με το 2016 οφείλεται κυρίως στην αύξηση του προσωπικού της επιτροπής, στην ενοικίαση πρόσθετου κτιρίου για τη στέγαση του προσωπικού, στην επέκταση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου και στην αγορά υπηρεσιών που αφορούν μεταξύ άλλων την ετοιμασία νέων Οδηγιών και άλλων θεσμικών υποχρεώσεων που προκύπτουν από τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την εξέταση αιτήσεων χορήγησης άδειας λειτουργίας των εποπτευομένων.

Περαιτέρω, δήλωσε ότι το προσωπικό της επιτροπής μετά και την πλήρωση 58 θέσεων ανέρχεται περίπου στα 100 άτομα, ενώ επιπρόσθετα απασχολούνται 30 συμβασιούχοι. Συναφώς, όπως η ίδια ενημέρωσε την επιτροπή, λόγω της αύξησης του προσωπικού είναι αναγκαία η εξεύρεση νέου κτιρίου για τη στέγαση ολόκληρης της επιτροπής σε ένα κτίριο και προς το σκοπό αυτό προγραμματίζεται η προκήρυξη σχετικής προσφοράς.

Στο πλαίσιο της συζήτησης του θέματος την επιτροπή απασχόλησε κυρίως το μέγεθος του προτεινόμενου προϋπολογισμού και η συσχέτισή του με τη δυνατότητα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς να εκπληρώσει την αποστολή της και να ανταποκριθεί στις αρμοδιότητες της.

Συναφώς, η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δήλωσε ότι ο συνολικός αριθμός των οργανισμών και εταιρειών που υπόκεινται σε εποπτεία από την επιτροπή ανέρχονται στους 600 και ότι για τους πλείστους εξ αυτών απαιτείται εξειδικευμένη και συνεχής εποπτεία. Ως εκ τούτου, σημείωσε ότι ο προτεινόμενος προϋπολογισμός δεν είναι ικανοποιητικός για την επαρκή εποπτεία των εν λόγω οργανισμών και εταιρειών. Περαιτέρω, επισήμανε ότι οι ανάγκες της επιτροπής τόσο σε χρηματοδοτικούς πόρους όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό αναμένεται να αυξηθούν, καθότι εκκρεμούν ενώπιον της επιτροπής 130 αιτήσεις για παραχώρηση άδειας λειτουργίας, γεγονός το οποίο υποδηλώνει την περαιτέρω ανάπτυξη του εποπτικού τομέα.

Προσθέτοντας στα πιο πάνω, η ίδια αξιωματούχος δήλωσε ότι η ESMA (European Securities and Market Authority), η οποία αποτελεί την αρμόδια ευρωπαϊκή εποπτική αρχή για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, έχει προβεί ήδη σε επισημάνσεις σχετικά με τη δυσαναλογία μεταξύ του μικρού μεγέθους της επιτροπής και του μεγάλου όγκου των εποπτευομένων της και των δραστηριοτήτων τους.

Προς το σκοπό αυτό, όπως ανέφερε η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα προς το Υπουργείο Οικονομικών για ουσιαστική αύξηση του αριθμού του προσωπικού της επιτροπής.

Σημειώνεται ότι στο στάδιο της εξέτασης του νομοσχεδίου η επιτροπή ζήτησε την κατάθεση στοιχείων αναφορικά με τον κύκλο εργασιών των εποπτευομένων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τα οποία στάλθηκαν γραπτώς στις 28 Μαρτίου 2017.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

 

 

29 Μαρτίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων