Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Διευκόλυνσης της Άσκησης των Δικαιωμάτων των Εργαζομένων στο Πλαίσιο της Ελεύθερης Κυκλοφορίας Νόμος του 201

Παρόντες:

Αντρέας Φακοντής, πρόεδρος Μαρίνος Μουσιούττας
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Άγγελος Βότσης
Μάριος Μαυρίδης Ηλίας Μυριάνθους
Μαριέλλα Αριστείδου Γιώργος Περδίκης
Σόλων Κασίνης Λίνος Παπαγιάννης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε αριθμό συνεδριάσεών της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ της 17ης Ιανουαρίου και της 21ης Φεβρουαρίου 2017. Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εκπρόσωποι του Τμήματος Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η θέσπιση νέας πρωτογενούς νομοθεσίας, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση του εθνικού νομοθετικού πλαισίου με το κοινοτικό κεκτημένο και πιο συγκεκριμένα με την Οδηγία 2014/54/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 περί μέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων. Ειδικότερα, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο προτείνονται μέτρα για τη διευκόλυνση της άσκησης των δικαιωμάτων των εργαζομένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων, που απορρέουν από το άρθρο 45 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τα άρθρα 1 έως 10 του Κανονισμού (ΕΕ) 492/2011, που αφορά την Ελεύθερη Κυκλοφορία των Εργαζομένων στο Εσωτερικό της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης.

Πιο συγκεκριμένα, με το υπό εξέταση νομοσχέδιο προτείνονται ρυθμίσεις που αφορούν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Την πρόσβαση στην απασχόληση, τους όρους απασχόλησης, τις κοινωνικές παροχές, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, την πρόσβαση στην κατάρτιση και στη στέγαση, καθώς και την πρόσβαση των τέκνων των εργαζομένων της Ένωσης στην εκπαίδευση, στη μαθητεία, στην επαγγελματική κατάρτιση και στη βοήθεια που παρέχεται από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης.

2. Τον καθορισμό του Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή οποιουδήποτε άλλου εξουσιοδοτημένου από αυτόν προσώπου ως αρμόδιας αρχής, ώστε να μεριμνά μεταξύ άλλων για την προαγωγή, την ανάλυση, την παρακολούθηση και την υποστήριξη της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους. Περαιτέρω, η αρμόδια αρχή δύναται να ορίζει επιθεωρητές για τον έλεγχο της τήρησης των προνοιών του προτεινόμενου νόμου, ο οποίος έλεγχος μπορεί να διενεργείται είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά από υποβολή παραπόνου.

3. Το διορισμό από την αρμόδια αρχή τριμελούς επιτροπής, αποτελούμενης από υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για την επιβολή διοικητικού προστίμου στους παρανομούντες, το ύψος του οποίου θα αποφασίζεται λαμβανομένων υπόψη της φύσης, της σοβαρότητας της παράβασης και του τυχόν επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα της παράβασης, χωρίς όμως να υπερβαίνει τις €10 000.

4. Τον καθορισμό ποινικών αδικημάτων και των μέγιστων ποινών αυτών, καθώς και ορισμένων άλλων ρυθμίσεων που αφορούν τις διαδικασίες ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στη Βουλή από την εκτελεστική εξουσία, η μεταφορά των προνοιών της προαναφερθείσας Οδηγίας έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι την 21η Μαΐου 2016. Σημειώνεται ότι το υπό εξέταση νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή στις 2 Δεκεμβρίου 2016.

Κατά τη συζήτηση που ακολούθησε επί των προτεινόμενων ρυθμίσεων στην επιτροπή, ο εκπρόσωπος του Τμήματος Εργασίας ανέλυσε τις κυριότερες τροποποιήσεις που εισηγείται η εκτελεστική εξουσία με το νομοσχέδιο.

Οι εκπρόσωποι των εργοδοτικών οργανώσεων υποστήριξαν μεταξύ άλλων ότι οι ποινές που προτείνονται είναι δυσανάλογες και αδικαιολόγητα υψηλές, προτείνοντας συγκεκριμένες σχετικές τροποποιήσεις για το σκοπό αυτό. Οι πιο πάνω θέσεις και εισηγήσεις τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής και με επιστολή του ΚΕΒΕ, ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου 2017.

Οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων συμφώνησαν με τη γενικότερη φιλοσοφία που διέπει το νομοσχέδιο. Περαιτέρω, ο εκπρόσωπος της ΠΕΟ εξέφρασε μεταξύ άλλων ορισμένες επιφυλάξεις αναφορικά με την ευχέρεια του αρμόδιου υπουργείου να εφαρμόσει τις διατάξεις που προτείνονται ένεκα της έλλειψης κατάλληλου προσωπικού στο αρμόδιο υπουργείο για την αποτελεσματική εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της προτεινόμενης αρμόδιας αρχής. Αναφορικά με το ζήτημα των ποινών οι εν λόγω εκπρόσωποι εξέφρασαν την άποψη ότι αυτές πρέπει να παραμείνουν στο ύψος που προτείνει η εκτελεστική εξουσία, ώστε να είναι επαρκώς αποτρεπτικές.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή κάλεσε το αρμόδιο υπουργείο όπως μελετήσει και την ενημερώσει αναφορικά με το ύψος των ποινών που επιβάλλονται σε άλλα κράτη μέλη. Ανταποκρινόμενοι στο αίτημα της επιτροπής οι εκπρόσωποι του αρμόδιου υπουργείου δήλωσαν ενώπιόν της ότι μελετήθηκαν δεκαπέντε κράτη μέλη για τα οποία δε βρέθηκαν επαρκή στοιχεία, παρά μόνο για την Ελλάδα όπου προνοούνται ποινές φυλάκισης μέχρι 3 χρόνια και πρόστιμο ύψους μέχρι €5 000.

Σε μεταγενέστερη συνεδρία της επιτροπής για το υπό αναφορά θέμα η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων διευκρίνισε στην επιτροπή ότι καταβλήθηκε προσπάθεια να διασφαλιστεί η αποτρεπτικότητα των ποινών, φιλοσοφία η οποία θα διέπει από τούδε και στο εξής όλα τα νέα εργατικά νομοθετήματα που θα εισηγείται η κυβέρνηση. Περαιτέρω, η καθ’ ύλην αρμόδια υπουργός, αφού αναφέρθηκε στην τοποθέτηση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με την παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης μεταξύ Κυπρίων και κοινοτικών εργαζομένων στη ξενοδοχειακή βιομηχανία, επισήμανε ότι έγινε παράλληλα προσπάθεια εφαρμογής των εισηγήσεων και τοποθετήσεων του εν λόγω εγγράφου της Αρχής Ισότητας.

Συναφώς, η επιτροπή αποφάσισε όπως διατηρήσει τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, όπως αυτές κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία. Περαιτέρω, η επιτροπή επέφερε ορισμένες διασαφηνιστικές και βελτιωτικές τροποποιήσεις και διορθώσεις στο κείμενο του νομοσχεδίου αναφορικά με τους επιθεωρητές και τις εξουσίες του Υπουργικού Συμβουλίου σε σχέση με το ύψος των ποινών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό διαμορφώθηκε από την επιτροπή σύμφωνα με τα προρρηθέντα.

30 Μαρτίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων