Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Αποχετευτικών Συστημάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Ελένη Μαύρου, πρόεδρος Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης
Γιώργος Τ. Γεωργίου Κωστής Ευσταθίου
Ευανθία Σάββα Παύλος Μυλωνάς
Νίκος Νουρής Λίνος Παπαγιάννης
Πανίκος Λεωνίδου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 13 και 20 Φεβρουαρίου και στις 20 Μαρτίου 2017. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του ίδιου υπουργείου, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, της ΟΕΒ και της ΠΟΒΕΚ. Το Υπουργείο Οικονομικών, η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, το ΚΕΒΕ, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών και η Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σημειώνεται ότι η μελέτη του υπό αναφορά νομοσχεδίου άρχισε από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών της προηγούμενης κοινοβουλευτικής περιόδου, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωσή της.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου, ώστε να εκσυγχρονιστούν ορισμένες διατάξεις του υπό το φως της ολοκλήρωσης της καταγραφής και επανεκτίμησης της ακίνητης ιδιοκτησίας και ειδικότερα της γενικής εκτίμησης της ακίνητης ιδιοκτησίας σε τιμές 1ης Ιανουαρίου 2013.

Ειδικότερα, με το υπό εξέταση νομοσχέδιο προβλέπονται μεταξύ άλλων οι ακόλουθες τροποποιήσεις στη βασική νομοθεσία:

1. Εισαγωγή σε αυτήν του όρου “αξία γενικής εκτίμησης”, ο οποίος έχει την έννοια που του αποδίδεται από τον περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμο.

2. Αντικατάσταση του όρου “εκτιμημένη αξία”, όπου αυτός απαντά σε αυτήν, με τον όρο “αξία γενικής εκτίμησης”.

3. Διαμόρφωση ορισμένων διατάξεών της που αφορούν την επιβολή τελών σε ιδιοκτήτες ακίνητης ιδιοκτησίας που επωφελούνται ή πρόκειται ή μπορεί να επωφεληθούν από τα συστήματα αποχέτευσης ομβρίων υδάτων με βάση την εκτιμημένη αξία της ιδιοκτησίας αυτής, η οποία καθορίζεται με βάση τις αγοραίες αξίες των ακινήτων που ίσχυαν την 1η Ιανουαρίου 1980, έτσι ώστε τα συμβούλια αποχετεύσεων να εισπράττουν τα υπό αναφορά τέλη με βάση την εκτιμημένη αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας σύμφωνα με τις ισχύουσες αξίες γενικής εκτίμησης σε τιμές 1ης Ιανουαρίου 2013.

4. Διαμόρφωση της σχετικής διάταξής της που προβλέπει την επιβολή τέλους στους ιδιοκτήτες ή κατόχους ακίνητης ιδιοκτησίας που εξυπηρετούνται ή πρόκειται να εξυπηρετηθούν από τα συστήματα αποχέτευσης λυμάτων και ομβρίων υδάτων υπό τη μορφή ομοιόμορφου ύψους σε κάθε λίρα ή κλασματικό μέρους λίρας πάνω στην εκτιμημένη αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας αναφορικά με την οποία καταβάλλεται το τέλος, ώστε τα εν λόγω τέλη να επιβάλλονται υπό τη μορφή ομοιόμορφου ύψους σε κάθε ευρώ ή κλασματικό μέρους ευρώ πάνω στην εκτιμημένη αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας αναφορικά με την οποία καταβάλλεται το τέλος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Εσωτερικών, η κατάθεση του υπό αναφορά νομοσχεδίου στη Βουλή κρίθηκε αναγκαία υπό το φως της τροποποίησης του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, που σκοπό είχε τον εκσυγχρονισμό ορισμένων διατάξεών του λόγω της γενικής εκτίμησης της ακίνητης ιδιοκτησίας σε τιμές 1ης Ιανουαρίου 2013, λαμβάνοντας υπόψη πως σε πολλές διατάξεις του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου η επιβολή τελών σε ιδιοκτήτες ακίνητης ιδιοκτησίας που επωφελούνται ή πρόκειται ή μπορεί να επωφεληθούν από τα συστήματα αποχέτευσης ομβρίων υδάτων γίνεται με βάση την εκτιμημένη αξία της ιδιοκτησίας αυτής με βάση τις αγοραίες αξίες των ακινήτων που ίσχυαν την 1η Ιανουαρίου 1980. Συναφώς, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, με την υιοθέτηση των προνοιών του νομοσχεδίου τα συμβούλια αποχετεύσεων θα εισπράττουν τα υπό αναφορά τέλη επί της εκτιμημένης αξίας ακίνητης ιδιοκτησίας σύμφωνα με τις ισχύουσες αξίες γενικής εκτίμησης σε τιμές 1ης Ιανουαρίου 2013.

Στο στάδιο της συζήτησης του νομοσχεδίου από την επιτροπή μέλη της ζήτησαν πρόσθετα στοιχεία και επεξηγήσεις σε σχέση με τις προτεινόμενες σε αυτό ρυθμίσεις.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της και ιδιαίτερα ότι-

1. η επιβολή των αποχετευτικών τελών σύμφωνα με τις διατάξεις της βασικής νομοθεσίας που διέπει τα αποχετευτικά συστήματα με βάση τις αγοραίες αξίες που ίσχυαν την 1η Ιανουαρίου 1980 δεν είναι δυνατή λόγω του ότι το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας δεν παρέχει πλέον στα αποχετευτικά συμβούλια τις εν λόγω αξίες,

2. με την υιοθέτηση, για τους σκοπούς του περί Αποχετευτικού Συστημάτων Νόμου, της τελευταίας γενικής εκτίμησης της ακίνητης ιδιοκτησίας που διενεργήθηκε την 1η Ιανουαρίου 2013 διευρύνεται ο αριθμός των ακινήτων στα οποία επιβάλλονται τα αποχετευτικά τέλη και ως εκ τούτου καθίσταται δικαιότερη η επιβολή των εν λόγω τελών στους πολίτες και περαιτέρω αντιμετωπίζονται φαινόμενα άνισης μεταχείρισης και

3. κατά τη συζήτηση των κανονισμών που θα κατατεθούν στη Βουλή, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας, θα διασφαλιστεί ότι θα μειωθεί ανάλογα και ο συντελεστής των επιβαλλόμενων αποχετευτικών τελών, ώστε να μην επιβληθούν αυξήσεις, στις περιπτώσεις ακινήτων που δεν έχει διαφοροποιηθεί η πραγματική τους αξία,

υιοθέτησε τις προτεινόμενες με το νομοσχέδιο ρυθμίσεις.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή υιοθετεί τους σκοπούς και επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Αποχετευτικών Συστημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017».

 

 

29 Μαρτίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων