Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου του 2017 Νόμος του 2017»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Αδάμος Αδάμου
Χρίστος Χρίστου Γεώργιος Προκοπίου
Νίκος Νουρής Μαρίνος Μουσιούττας
Στέλλα Κυριακίδου Γεώργιος Παπαδόπουλος
Γιώργος Τ. Γεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 9 και 16 Μαρτίου 2017. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Οικονομικών και του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του ίδιου υπουργείου, καθώς και ο πρόεδρος και εκπρόσωποι του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου (ΑΣΚ).

Ο προϋπολογισμός του ΑΣΚ για το έτος 2017 προβλέπει έσοδα συνολικού ύψους €1.500.000 και συνολικές δαπάνες ύψους €1.555.000.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Υγείας, τα έσοδα του ΑΣΚ προέρχονται από κρατική χορηγία ύψους €1.500.000. Επισημαίνεται ότι το ποσό των €55.000 που είναι πέραν του ύψους της κρατικής χορηγίας θα καλυφθεί από άλλα κονδύλια του Υπουργείου Υγείας, από τα οποία αναμένεται να προκύψουν εξοικονομήσεις.

Ειδικότερα, οι δαπάνες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού αφορούν κυρίως τα ακόλουθα:

1. Λειτουργικά έξοδα ύψους €849.629, από τα οποία ποσό ύψους €462.362 κατανέμεται στο Τμήμα Διοίκησης του ΑΣΚ και ποσό ύψους €387.267 στο Τμήμα Παρακολούθησης του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά Κύπρου (ΕΚΤΕΠΝ). Σημειώνεται ότι στα πιο πάνω ποσά περιλαμβάνονται οι αποδοχές του προσωπικού του ΑΣΚ, οι αποδοχές του προσωπικού του ΕΚΤΕΠΝ, καθώς και τα έξοδα αντιμισθίας του προέδρου και των μελών του ΑΣΚ.

2. Δαπάνες ύψους €700.361, από τις οποίες ποσό ύψους €675.200 κατανέμεται στο Τμήμα Πολιτικής του ΑΣΚ και ποσό ύψους €25.161 στο Τμήμα Παρακολούθησης του ΕΚΤΕΠΝ.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό περιλαμβάνεται μία νέα θέση λειτουργού (Κλ. Α8-Α10-Α11) στο Τμήμα Πολιτικής του ΑΣΚ, η δημιουργία της οποίας κρίθηκε αναγκαία, έπειτα από την έναρξη της ισχύος του περί Θεραπείας Κατηγορουμένων και Καταδικασθέντων Χρηστών ή Ουσιοεξαρτημένων Νόμου του 2016. Σημειώνεται ότι, με βάση τις διατάξεις του εν λόγω νόμου, το ΑΣΚ παρέχει στη συμβουλευτική επιτροπή που συστήνεται δυνάμει του νόμου αυτού, πέραν της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής και οικονομικής στήριξης, διοικητική υποστήριξη για τη διεκπεραίωση των εργασιών της. Ως εκ τούτου, με την πλήρωση της νέας θέσης θα παρέχεται η απαιτούμενη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη στην εν λόγω συμβουλευτική επιτροπή, εργασία η οποία δεν είναι δυνατό να διεκπεραιωθεί από το υφιστάμενο προσωπικό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρά τις επιφυλάξεις που είχε αρχικά διατυπώσει το Υπουργείο Οικονομικών σε σχέση με τη συμπερίληψη πρόνοιας για την πρόσθετη θέση ενός λειτουργού στο ΑΣΚ, στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής τόσο ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών όσο και η εκπρόσωπος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσαν ότι συμφωνούν με τις πρόνοιες του υπό εξέταση προϋπολογισμού, υιοθετώντας τη θέση του Υπουργείου Υγείας και του ΑΣΚ για την αναγκαιότητα δημιουργίας της θέσης αυτής, ώστε να καταστεί δυνατή η εφαρμογή της νέας νομοθεσίας για τη θεραπεία των κατηγορουμένων και καταδικασθέντων χρηστών ή ουσιοεξαρτημένων.

Περαιτέρω, ο πρόεδρος του ΑΣΚ ενημέρωσε επιγραμματικά την επιτροπή για τη λειτουργία των διάφορων θεραπευτικών προγραμμάτων και για την αύξηση κατά €256.000 του ποσού των επιχορηγήσεων, η οποία απορρέει από την εφαρμογή του πιο πάνω νόμου, λόγω του ότι αναμένεται αυξημένη ροή ατόμων προς τα θεραπευτικά προγράμματα, καθώς και από την ανάγκη ενίσχυσης των προγραμμάτων σε περιοχές όπου παρατηρούνται σημαντικά κενά, όπως για παράδειγμα στις επαρχίες Αμμοχώστου και Πάφου.

Τέλος, ο ίδιος ενημέρωσε την επιτροπή για το κονδύλι του προϋπολογισμού που αφορά τη διεξαγωγή επιστημονικής μελέτης και έρευνας σε σχέση με το φαινόμενο της ουσιοεξάρτησης.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού και αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του ΑΣΚ για το έτος 2017.

 

21η Μαρτίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων