Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Λιμένων Κύπρου του 2017 Νόμος του 2017»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Μάριος Μαυρίδης Μαρίνος Μουσιούττας
Ονούφριος Κουλλά Μαρίνος Σιζόπουλος
Στέφανος Στεφάνου Άννα Θεολόγου
Άριστος Δαμιανού Γιώργος Περδίκης
Αντρέας Καυκαλιάς  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 1η και στις 20 Μαρτίου 2017. Στις συνεδρίες της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και η γενική διευθύντρια της Αρχής Λιμένων Κύπρου (ΑΛΚ).

Ο προϋπολογισμός της ΑΛΚ για το έτος 2017 προβλέπει δαπάνες ύψους €61.542.693 και έσοδα ύψους €34.492.500, τα οποία προέρχονται κυρίως από τη λειτουργία των λιμανιών (€22.690.000), την εκμίσθωση του λιμανιού Λεμεσού (€9.150.000), καθώς και από επενδύσεις και τόκους τραπεζών (€1.400.000). Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι προβλεπόμενες δαπάνες της ΑΛΚ για το 2017 αφορούν τακτικές δαπάνες ύψους €24.344.123, κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους €36.198.570 και απρόβλεπτες δαπάνες ύψους €1.000.000. Ως εκ τούτου, στον προϋπολογισμό της ΑΛΚ για το έτος 2017 παρουσιάζεται τελικό έλλειμμα ύψους €27.050.193.

Σημειώνεται ότι το υπό συζήτηση νομοσχέδιο είχε αρχικά κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 2 Δεκεμβρίου 2016, αλλά ακολούθως παρέστη ανάγκη απόσυρσής του από την εκτελεστική εξουσία και επανακατάθεσής του με αυξημένα συγκεκριμένα κονδύλια. Η ανάγκη αυτή προέκυψε λόγω τροπολογίας που είχε εγκριθεί από την πλειοψηφία του σώματος, κατά την ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού του 2017 για την αποκοπή ή/και δέσμευση κονδυλίων που αφορούν δαπάνες που σχετίζονται με την ιδιωτικοποίηση/αποκρατικοποίηση δημόσιων οργανισμών και κρατικών επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα την αδυναμία καταβολής της αμοιβής των συμβούλων και των εμπειρογνωμόνων του έργου για την ανάπτυξη του λιμανιού και της μαρίνας της Λάρνακας.

Ως γνωστό, το λιμάνι της Λάρνακας με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και σχετικό διάταγμα καθορίσθηκε ότι είναι φορέας υποκείμενος σε αποκρατικοποίηση. Δεδομένου ότι για το συγκεκριμένο έργο είχε ήδη ανακοινωθεί ανοικτός διαγωνισμός με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, το προκύψαν ζήτημα αδυναμίας καταβολής της αμοιβής των συμβούλων κρίθηκε αρμοδίως ότι θα έπρεπε να επιλυθεί. Συναφώς, το θέμα συζητήθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων στην παρουσία του αρμόδιου υπουργού, όπου και αποφασίστηκε όπως σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών εξευρεθεί λύση για επαναφορά του κονδυλίου στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό, ώστε να καταστεί δυνατή η καταβολή της αμοιβής των συμβούλων.

Συναφώς, το Υπουργικό Συμβούλιο στις 18 Ιανουαρίου 2017 ενέκρινε εισήγηση του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, η οποία διαμορφώθηκε σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών, όπως το ποσό των €892.500 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, το οποίο υπολογίζεται ότι θα απαιτηθεί για καταβολή της αμοιβής των επηρεαζόμενων συμβούλων μέχρι και την κατάθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση του συμπληρωματικού προϋπολογισμού του κράτους για το 2017, η οποία αναμένεται περί τα τέλη Οκτωβρίου 2017, συμπεριληφθεί στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό της Αρχής Λιμένων Κύπρου για το 2017 τόσο ως έσοδο όσο και ως δαπάνη, ώστε να εκπληρωθούν οι συμβατικές υποχρεώσεις του κράτους προς τους συμβούλους του έργου της ανάπτυξης του λιμανιού και της μαρίνας της Λάρνακας. Το εν λόγω ποσό μαζί με το υπόλοιπο ποσό ύψους €1.137.339 περιλαμβανομένου του ΦΠΑ, το οποίο πρέπει να καταβληθεί στους συμβούλους μέχρι το τέλος του 2017, θα περιληφθεί στο συμπληρωματικό προϋπολογισμό του κράτους. Ακολούθως, θα καταβληθεί στην ΑΛΚ το σύνολο του ποσού που έχει καταβληθεί στους συμβούλους του έργου, το οποίο υπολογίζεται συνολικά να ανέλθει στα €2.029.839 (€1.705.747 πλέον ΦΠΑ).

Στη βάση της πιο πάνω απόφασης το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων με επιστολή του ημερομηνίας 15 Φεβρουαρίου 2017 απέσυρε το αρχικά κατατεθέν νομοσχέδιο και στη θέση του κατέθεσε στις 17 Φεβρουαρίου 2017 τον υπό εξέταση προϋπολογισμό κατάλληλα διαμορφωμένο, ώστε να ενσωματώνεται σε αυτόν η πιο πάνω σχετική απόφαση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι κυριότερες δαπάνες της Αρχής για το 2017 όπως αυτές περιλαμβάνονται στον εν λόγω προϋπολογισμό αφορούν τα ακόλουθα:

1. Σχέδιο εθελούσιας αποχώρησης υπαλλήλων της Αρχής (€10.000.000).

2. Αποζημίωση υπαλλήλων Συνδέσμου Αδειούχων Λιμενικών Αχθοφόρων (ΣΑΛΑ) Λεμεσού. Το προϋπολογιζόμενο ποσό θα καταβληθεί στους υπαλλήλους του ΣΑΛΑ Λεμεσού με τον τερματισμό των εργασιών τους. (€1.500.000).

3. Αμοιβή εμπειρογνωμόνων (€1.054.500).

4. Πληρωμές συμβούλων μηχανικών και κατασκευαστικές εργασίες για σκοπούς επέκτασης των κρηπιδωμάτων στο λιμάνι της Λεμεσού (€2.200.000).

5. Διαμόρφωση του θαλάσσιου χώρου του λιμανιού της Πάφου (€1.475.000).

6. Απαλλοτρίωση τεμαχίου γης στο Ζύγι κοντά στο λιμάνι του Βασιλικού για σκοπούς μελλοντικής ανάπτυξης βιομηχανικού λιμανιού (€10.000.000) και κατασκευή προβλήτας στην ανατολική πλευρά του λιμανιού (€5.000.000).

7. Μηχανογράφηση (€1.760.000).

Στο πλαίσιο της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού μέλη της επιτροπής υπέβαλαν ερωτήματα για διάφορα θέματα, τα οποία ακολούθως υποβλήθηκαν στην ΑΛΚ γραπτώς. Τα ερωτήματα αφορούσαν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Το Σχέδιο Εθελούσιας Αποχώρησης του προσωπικού της ΑΛΚ.

2. Τη δομή, καθώς και το οργανόγραμμα της ΑΛΚ, με βάση το νέο ρόλο που καλείται να επιτελέσει ως ρυθμιστική/εποπτική αρχή των τριών ιδιωτών διαχειριστών του εμπορικού τμήματος του λιμανιού της Λεμεσού.

3. Τη βιωσιμότητα της ΑΛΚ, λαμβάνοντας υπόψη την εμπορικοποίηση του λιμανιού της Λεμεσού, καθώς και την ανάληψη του νέου της ρόλου.

4. Το συνολικό κόστος για αμοιβή συμβούλων και εμπειρογνωμόνων.

Σημειώνεται ότι η ΑΛΚ διαβίβασε με επιστολή της ημερομηνίας 9 Μαρτίου 2017 γραπτώς απαντήσεις στα υποβληθέντα ερωτήματα.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος τάσσονται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού της ΑΛΚ για το 2017.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις τάσσονται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο, επιφυλάσσοντας το δικαίωμά τους για κατάθεση τροπολογιών.

3. Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, το μέλος της βουλευτής της Συμμαχίας Πολιτών, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού εισηγείται κατά πλειοψηφία στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού της Αρχής Λιμένων Κύπρου για το έτος 2017.

 

 

22 Μαρτίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων