Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τo νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου του 2017 Νόμος του 201

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Μάριος Μαυρίδης Μαρίνος Μουσιούττας
Ονούφριος Κουλλά Μαρίνος Σιζόπουλος
Στέφανος Στεφάνου Άννα Θεολόγου
Άριστος Δαμιανού Γιώργος Περδίκης
Αντρέας Καυκαλιάς  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 30 Ιανουαρίου, την 1η και στις 6 Μαρτίου 2017. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και η πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο αναπληρωτής ανώτατος εκτελεστικός διευθυντής της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ).

Ο προϋπολογισμός της ΑΤΗΚ για το 2017 όπως αρχικά κατατέθηκε στη Βουλή προέβλεπε συνολικές δαπάνες ύψους €381.862.665 και συνολικά έσοδα ύψους €369.855.000.

Σημειώνεται ότι μετά την κατάθεση του προϋπολογισμού στη Βουλή και κατά την έναρξη της συζήτησης στην επιτροπή η πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της ΑΤΗΚ ανέφερε ότι η ΑΤΗΚ υπέβαλε αίτημα προς το Υπουργείο Οικονομικών για αύξηση του κονδυλίου του προϋπολογισμού που αφορά θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες, καθότι η τελική εκτίμηση για την καθαρή θέση της CYTA HELLAS αναμένεται να διαμορφωθεί αρνητικά κατά ποσό μεγαλύτερο από αυτό που είχε αρχικά προϋπολογισθεί.

Συναφώς, το Υπουργείο Οικονομικών με επιστολή του, ημερομηνίας 6 Φεβρουαρίου 2017, ενημέρωσε μεταξύ άλλων τη Βουλή για τα ακόλουθα:

1. Η πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της ΑΤΗΚ με σχετική της επιστολή προς το Υπουργείο Οικονομικών, ημερομηνίας 16 Ιανουαρίου 2017, ζήτησε την αύξηση του κονδυλίου του προϋπολογισμού «Θυγατρικές και Συνδεδεμένες Εταιρείες» κατά €7,1 εκατομ., καθότι η τελική εκτίμηση για την καθαρή θέση της CYTA HELLAS αναμένεται να διαμορφωθεί αρνητικά στο ποσό των €-15,6 εκατομ.

2. Η καθαρή θέση μιας εταιρείας αποτελεί βασικό οικονομικό δείκτη που καθορίζει την οικονομική της κατάσταση και την ικανότητά της να συνεχίσει το επιχειρείν. Συναφώς, από το 2013 και εντεύθεν η CYTA HELLAS προβαίνει σε ενέργειες κατόπιν συνεννόησης με την ΑΤΗΚ η οποία αποτελεί μέτοχο αυτής, ώστε η καθαρή θέση της CYTA HELLAS να διατηρηθεί σε επιθυμητά επίπεδα και να διασφαλιστεί αφενός η ευρωστία της εταιρείας και αφετέρου η τήρηση νομικών της υποχρεώσεων.

3. Σύμφωνα με την ΑΤΗΚ, η αιτούμενη χρηματοδότηση για το 2017, ύψους €15,6 εκατομ., εκ των οποίων τα €4 εκατομ. εκτιμάται ότι θα καταβληθούν απαραιτήτως σε μετρητά για την κάλυψη των αναγκών ρευστότητας της CYTA HELLAS, θα καταβληθεί μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

4. Ο Έφορος Αποκρατικοποιήσεων με επιστολή του, ημερομηνίας 23 Ιανουαρίου 2017, ενημέρωσε την ΑΤΗΚ ότι το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι από τις 20 Ιανουαρίου 2017 η ΑΤΗΚ παύει να θεωρείται φορέας υποκείμενος σε αποκρατικοποίηση και συναφώς η διαδικασία διερεύνησης επενδυτικού ενδιαφέροντος για τη CYTA HELLAS εμπίπτει στη δικαιοδοσία του διοικητικού συμβουλίου της ΑΤΗΚ.

5. Ένεκα του γεγονότος ότι η διερεύνηση επενδυτικού ενδιαφέροντος για τη CYTA HELLAS κρίνεται ως επείγουσα ιδιαίτερα λόγω των αυξημένων χρηματοδοτικών αναγκών της εταιρείας, καθίσταται αναγκαίο όπως στον προϋπολογισμό της ΑΤΗΚ για το 2017 περιληφθούν πιστώσεις ύψους €500.000 για αγορά υπηρεσιών από ανεξάρτητους συμβουλευτικούς οίκους για την παροχή υπηρεσιών προς το σκοπό αυτό.

Υπό το φως των πιο πάνω, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την αύξηση πιστώσεων που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα κονδύλια του υπό αναφορά προϋπολογισμού, τα οποία αφορούν αφενός δικαιώματα συνεργατών και συμβούλων και αφετέρου θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες, τα οποία κρίθηκαν ανεπαρκή, και εξουσιοδότησε τον Υπουργό Οικονομικών να υποβάλει αίτημα στη Βουλή για ανάλογη τροποποίηση του προϋπολογισμού της ΑΤΗΚ για το έτος 2017.

Ως εκ τούτου, το Υπουργείο Οικονομικών με επιτολή του, ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2017, υπέβαλε νέο κείμενο του νομοσχεδίου για τον προϋπολογισμό της ΑΤΗΚ για το οικονομικό έτος 2017, με το οποίο το σύνολο των δαπανών για τις οποίες ζητείται έγκριση πληρωμής ανέρχεται στα €389.462.665.

Ειδικότερα, το κονδύλι που αφορά δικαιώματα συνεργατών και συμβούλων αυξήθηκε κατά €500.000 και ανήλθε στα €4.500.000 και το κονδύλι που αφορά θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες αυξήθηκε κατά €7.100.000 και ανήλθε στα €15.600.000.

Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, τα έσοδα της ΑΤΗΚ θα προέλθουν κυρίως από τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες (€338.075.000), διασύνδεση (€22.925.000) και έσοδα από τόκους (€8.855.000).

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι συνολικές δαπάνες της ΑΤΗΚ αφορούν ειδικότερα τα εξής:

1. Αποδοχές προσωπικού (€111.716.115).

2. Τρέχουσες δαπάνες (€138.418.100), οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

α. έξοδα λειτουργίας γραφείου (€11.309.000),

β. έξοδα πωλήσεων (€12.177.500),

γ. φορολογία (€10.000.000),

δ. άλλα έξοδα λειτουργίας (€102.791.600), τα οποία αφορούν κυρίως υπηρεσίες από τρίτους/συντήρηση υποδομής (€16.900.000), εξασφάλιση περιεχομένου και άλλες δαπάνες της υπηρεσίας “Cytavision” (€24.955.000), αποδόσεις σε τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς (€12.600.000), έξοδα διασύνδεσης (€8.120.000), ηλεκτρισμό (€8.500.000) και συντήρηση υποβρύχιων καλωδίων και κυκλωμάτων (€6.366.000),

ε. άλλα έξοδα (€1.320.000).

3. Κεφαλαιουχικές δαπάνες (€71.253.500) για την κάλυψη κυρίως αναγκών σχετικά με:

α. το ενσύρματο δίκτυο πρόσβασης (€10.833.000),

β. τα διεθνή υποβρύχια και επίγεια καλωδιακά συστήματα (€17.419.500),

γ. τα δίκτυα σταθερών και κινητών επικοινωνιών (€7.824.000),

δ. τις εφαρμογές πληροφορικής (€6.663.500),

ε. τις υποδομές πληροφορικής (€3.981.000),

στ. τα κτίρια και την υποδομή ασφάλειας (€4.645.000).

4. Έργα επί πληρωμή για τρίτους (€10.549.950).

5. Εξοπλισμό για μεταπώληση (€22.650.000).

6. Επενδύσεις (€15.875.000).

7. Απρόβλεπτες δαπάνες (€2.000.000).

8. Υποχρεώσεις προς το Ταμείο Συντάξεως (€17.000.000).

Στο πλαίσιο της συζήτησης του προϋπολογισμού, η πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της ΑΤΗΚ δήλωσε μεταξύ άλλων ότι προτεραιότητα για το διοικητικό συμβούλιο αποτελεί η μεγιστοποίηση της αξίας του οργανισμού διευρύνοντας παράλληλα την τεχνολογική του υπεροχή. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί με την προώθηση όλων των ενεργειών που κρίνονται απαραίτητες, ώστε ο οργανισμός να αποκτήσει ηγετικό ρόλο στην καινοτομία με έγκαιρες και μελετημένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής, οι οποίες ενισχύουν τον κοινωνικό και επιχειρηματικό ιστό της Κυπριακής Δημοκρατίας, με νέες πρωτοποριακές υπηρεσίες, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και στον εκσυγχρονισμό της οικονομίας.

Όπως η ίδια δήλωσε, με τον προτεινόμενο προϋπολογισμό παρέχεται η δυνατότητα στην ΑΤΗΚ να προχωρήσει στην ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών της υποδομών και στην ορθολογική οικονομική διαχείριση με προσήλωση στις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης, της διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης.

Σύμφωνα με την ίδια αρμόδιο, οι αναπτυξιακές δαπάνες του οργανισμού αφορούν μεταξύ άλλων στα ακόλουθα:

1. Τη δυναμική προώθηση της πλήρους μετεξέλιξης του δικτύου σταθερής τηλεφωνίας σε σύγχρονο δίκτυο “Internet Protocol”, το οποίο βασίζεται στα πλέον εξελιγμένα πρωτόκολλα διαδικτυακής επικοινωνίας.

2. Την ανάπτυξη του ευρυζωνικού δικτύου με τη σταδιακή εισαγωγή οπτικής ίνας στο υποστατικό (Fiber To The Home), το οποίο θα παρέχει δυνατότητα πολλαπλασιασμού των ταχυτήτων που παρέχονται στους πελάτες.

3. Την ανάπτυξη των συστημάτων πληροφορικής για την υποστήριξη των νέων τεχνολογιών.

4. Την περαιτέρω ανάπτυξη του διεθνούς τηλεπικοινωνιακού δικτύου, που αποτελεί παράγοντα που καθιστά την Κύπρο σημαντικό τηλεπικοινωνιακό κόμβο στην περιοχή.

Σε ό,τι αφορά τα προϋπολογιζόμενα έξοδα λειτουργίας για το 2017, η ίδια αξιωματούχος ανέφερε ότι αυτά περιορίζονται στα €301.000.000 σε σχέση με τα αντίστοιχα για το 2016 έξοδα ύψους €317.000.000, ενώ, ως αποτέλεσμα των συνεχιζόμενων ενεργειών εξοικονόμησης, οι λειτουργικές δαπάνες αναμένεται να ανέλθουν στα ίδια επίπεδα με εκείνα του 2016, παρά το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός για το έτος 2017 αντικατοπτρίζει συμπίεση στα έσοδα του οργανισμού κατά 3,6%. Ως εκ τούτου, το πλεόνασμα του οργανισμού αναμένεται να ανέλθει στα €59.000.000, ενώ οι εισροές αναμένεται να καλύψουν τις δαπάνες του έτους, με αποτέλεσμα τα ταμειακά διαθέσιμα να παραμείνουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Τέλος, η ίδια αρμόδιος επισήμανε αναφορικά με τον αριθμό των θέσεων του προσωπικού του οργανισμού ότι αυτός παραμένει συνολικά ο ίδιος με το 2016, διευκρινίζοντας ότι ορισμένες θέσεις που ενσωματώθηκαν στον προϋπολογισμό για το έτος 2016 διατηρούνται, ώστε να αντιμετωπιστούν ενδεχόμενες ανάγκες στελέχωσης σε μηνιαίο προσωπικό οι οποίες δυνατόν να προκύψουν αφενός από τη μαζική αποχώρηση προσωπικού με το σχέδιο εθελούσιας αφυπηρέτησης και αφετέρου από την ανάγκη ανανέωσης των δεξιοτήτων του προσωπικού.

Στο πλαίσιο της εξέτασης του υπό αναφορά νομοσχεδίου, την επιτροπή απασχόλησε σειρά επιμέρους ζητημάτων που αφορούν μεταξύ άλλων την πορεία και τη βιωσιμότητα της CYTA HELLAS, τη συμφωνία μεταξύ της ΑΤΗΚ, του Υπουργείου Τηλεπικοινωνιών και της αντίστοιχης υπηρεσίας τηλεπικοινωνιών του Λιβάνου, τη στελέχωση και το σχέδιο εθελούσιας αφυπηρέτησης του οργανισμού, το μερίδιο αγοράς της ΑΤΗΚ, το κόστος συντήρησης υποβρύχιων καλωδίων και κυκλωμάτων, τους νομικούς συμβούλους που εκπροσωπούν την ΑΤΗΚ, τη διαδικτυακή κάλυψη απομακρυσμένων από τις πόλεις περιοχών και το χρονοδιάγραμμα εξυγίανσης του οργανισμού. Ζητήθηκε περαιτέρω ανάλυση και ενημέρωση για σειρά κονδυλίων του εν λόγω προϋπολογισμού.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της περαιτέρω συζήτησης του θέματος τέθηκαν από την επιτροπή πρόσθετα ερωτήματα που αφορούν μεταξύ άλλων τις συνολικές υποχρεώσεις της ΑΤΗΚ προς τη CYTA HELLAS, τα επιχειρηματικά πλάνα που αφορούν τη CYTA HELLAS, τη χρηματοδότηση της εταιρείας, την πραγματική της αξία και τα πρόσωπα που διετέλεσαν και διατελούν διευθυντικά της στελέχη.

Συναφώς, η ΑΤΗΚ κατέθεσε σχετικά γραπτά υπομνήματα, ημερομηνίας 1ης, 3 και 13 Μαρτίου 2017, στα οποία περιλαμβάνονται στοιχεία και απαντήσεις στα εν λόγω ερωτήματα.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι για το εν λόγω ζήτημα κατατέθηκαν στη Βουλή από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ-ΣΕΚ), ΣΕΠ-ΑΤΗΚ και ΑΣΕΤ-Cyta σχετικές επιστολές, ημερομηνίας 2 Φεβρουαρίου 2017.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού τάσσονται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο, επιφυλασσόμενοι ως προς το δικαίωμά τους για κατάθεση τροπολογιών σε σχέση με τα κονδύλια που αφορούν τη CYTA HELLAS.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος τάσσονται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο.

3. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, της Συμμαχίας Πολιτών και του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού κατά πλειοψηφία εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού της ΑΤΗΚ για το έτος 2017 όπως αυτό διαμορφώθηκε σύμφωνα με τα πιο πάνω.

 

 

 

21η Μαρτίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων