Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους κανονισμούς «Οι περί Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Θέση Προϊστάμενου Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 201

Παρόντες:

Αντρέας Φακοντής, πρόεδρος

Άγγελος Βότσης

Σκεύη Κούτρα Κουκουμά

Ηλίας Μυριάνθους

Μάριος Μαυρίδης

Γιώργος Περδίκης

Σόλων Κασίνης

Λίνος Παπαγιάννης

Μαρίνος Μουσιούττας

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 7 και στις 14 Φεβρουαρίου 2017. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ) του Υπουργείου Οικονομικών και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΑΣΥΔΥ και ΑΣΔΥΚ.

Σκοπός των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις διατάξεις των άρθρων 27 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, είναι η θέσπιση σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Προϊστάμενου Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η ανάγκη για θέσπιση του προτεινόμενου σχεδίου υπηρεσίας προέκυψε ύστερα από την απόφαση της κυβέρνησης για αναθεώρηση της επιδοματικής πολιτικής του κράτους και κατ’ ακολουθίαν της απόφασης για σύσταση της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, η οποία έχει ήδη αναλάβει την εφαρμογή της νομοθεσίας για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, όπως και γενικότερα τη διαχείριση των κοινωνικών παροχών στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Σημειώνεται ότι, όπως διαπιστώθηκε στο πλαίσιο της συζήτησης, η εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους κανονισμούς, η οποία είχε αρχικά κατατεθεί στη Βουλή και με την οποία επιχειρείτο σύγκριση του προτεινόμενου νέου σχεδίου υπηρεσίας με το σχέδιο υπηρεσίας της θέσης του Προϊστάμενου της Υπηρεσίας Χορηγιών και Επιδομάτων του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία έχει καταργηθεί, δεν απέδιδε την πλήρη εικόνα των μισθολογικών δεδομένων της προτεινόμενης νέας θέσης.

Συναφώς, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κλήθηκε να καταθέσει στην επιτροπή αναθεωρημένη εισηγητική έκθεση στην οποία ειδικότερα να διευκρινίζεται η ακριβής μισθοδοτική κλίμακα της θέσης για την οποία προτείνεται το σχέδιο υπηρεσίας. Επιπροσθέτως, ζητήθηκε και κατατέθηκε κατάσταση της παρούσας στελέχωσης της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και άλλα σχετικά στοιχεία τα οποία υποστηρίζουν την πρόταση της κυβέρνησης για θέσπιση του σχεδίου υπηρεσίας κατά τον προτεινόμενο τύπο.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από την κατατεθείσα ενώπιον της επιτροπής αναθεωρημένη εισηγητική έκθεση, αλλά και από την έρευνα στην οποία προέβησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Βουλής, από τη σύγκριση του προτεινόμενου σχεδίου υπηρεσίας της συγκεκριμένης θέσης με το σχέδιο υπηρεσίας της καταργηθείσας θέσης Προϊστάμενου της Υπηρεσίας Χορηγιών και Επιδομάτων στο Υπουργείο Οικονομικών εξάγονται τα ακόλουθα:

1. Ως μισθοδοτική κλίμακα της προτεινόμενης νέας θέσης καθορίζεται η Α15(i) αντί της κλίμακας Α14 που αντιστοιχούσε στην καταργηθείσα θέση με βάση το αντίστοιχο σχέδιο υπηρεσίας.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα όσα κατατέθηκαν από την παριστάμενη στην επιτροπή εκπρόσωπο του ΤΔΔΠ, η μισθοδοτική κλίμακα της καταργηθείσας θέσης Προϊστάμενου της Υπηρεσίας Χορηγιών και Επιδομάτων του Υπουργείου Οικονομικών, με την οποία επιχειρείται αρμοδίως η σύγκριση της μισθοδοσίας της προτεινόμενης νέας θέσης, είχε ήδη τροποποιηθεί και αναβαθμιστεί από την κλίμακα Α14 στην κλίμακα Α15(i), με ισχύ από τον κρατικό προϋπολογισμό του 2008, όπως διαφάνηκε, χωρίς αντίστοιχη τροποποίηση του σχετικού σχεδίου υπηρεσίας της καταργηθείσας θέσης, το οποίο εξακολούθησε να προνοεί ως μισθοδοτική κλίμακα της εν λόγω θέσης την κλίμακα Α14.

2. Στα απαιτούμενα προσόντα της θέσης για την οποία προτείνεται το σχέδιο υπηρεσίας, επιπροσθέτως των προβλεπόμενων στο σχέδιο υπηρεσίας της καταργηθείσας θέσης διπλωμάτων, συμπεριλήφθηκε το πανεπιστημιακό δίπλωμα στα νομικά όπως και η ιδιότητα μέλους του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου στη θέση ενός των απαιτούμενων πανεπιστημιακών διπλωμάτων, τίτλων ή ισότιμων προσόντων στα νομικά, οικονομικά, διοίκηση επιχειρήσεων, δημόσια διοίκηση ή σε συνδυασμό των θεμάτων αυτών.

Σημειώνεται ότι τόσο οι εκπρόσωποι του ΤΔΔΠ όσο και οι εκπρόσωποι της ΠΑΣΥΔΥ οι οποίοι παρέστησαν στη συζήτηση του θέματος συμφώνησαν με τους σκοπούς των κανονισμών, όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία, επισημαίνοντας ότι αυτοί συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν από τη Μικτή Επιτροπή Προσωπικού, στην οποία μετέχουν εκπρόσωποι και των δύο πιο πάνω φορέων.

Ο εκπρόσωπος της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΑΣΔΥΚ, τόσο κατά τη συζήτηση του θέματος όσο και με κατατεθέν υπόμνημά του, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2017, επισήμανε ότι οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΥΔΥ στο πλαίσιο αποφάσεων της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού δε δεσμεύει την ΑΣΔΥΚ.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι με τη θέσπιση του σχεδίου υπηρεσίας το ισχύον σχέδιο υπηρεσίας της θέσης Προϊστάμενου Υπηρεσίας Χορηγιών και Επιδομάτων στο Υπουργείο Οικονομικών ουσιαστικά καταργείται, αφού τόσο η αντίστοιχη υπηρεσία όσο και η σχετική θέση έχουν καταργηθεί.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα τα πιο πάνω, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια της Βουλής την έγκριση των κανονισμών όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

9 Μαρτίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων