Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας του 2017 Νόμος του 2017»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Ειρήνη Χαραλαμπίδου
Νίκος Νουρής Μαρίνος Μουσιούττας
Στέλλα Κυριακίδου Μαρίνος Σιζόπουλος
Γιώργος Τ. Γεωργίου Γεώργιος Παπαδόπουλος
Αδάμος Αδάμου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 23 Φεβρουαρίου και 2 Μαρτίου 2017. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Οικονομικών και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) συνοδευόμενος από τον αναπληρωτή γενικό διευθυντή και υπηρεσιακούς παράγοντες του ΟΑΥ.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του ΟΑΥ για το οικονομικό έτος 2017.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, ο υπό εξέταση προϋπολογισμός προβλέπει έσοδα συνολικού ύψους8.411.555 για το έτος 2017, τα οποία προέρχονται κυρίως από την κρατική χορηγία (€8 εκατομ.) και από άλλες πηγές (€411.555).

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι συνολικές δαπάνες του ΟΑΥ για το έτος 2017 προβλέπεται να ανέλθουν στα €8.213.100. Ειδικότερα, προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Λειτουργικές δαπάνες ύψους €4.618.598, ποσό το οποίο κατανέμεται σε δαπάνες για αποδοχές προσωπικού (€2.905.008), σε αντιμισθίες του προέδρου και των μελών του διοικητικού συμβουλίου του ΟΑΥ (€25.467) και σε άλλες δαπάνες (€1.688.124).

2. Αναπτυξιακές δαπάνες ύψους €3.544.502, ποσό το οποίο προβλέπεται να καλύψει τα ακόλουθα:

α. Μέρος της συνολικής δαπάνης για την ανάπτυξη συστήματος πληροφορικής που θα εξυπηρετήσει στην υλοποίηση της πρώτης φάσης του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓΕΣΥ), καθώς και στην πλήρη εφαρμογή του.

β. Την αγορά λογισμικού ASP με σκοπό τη διεξαγωγή προβλέψεων των εσόδων και εξόδων του ΓΕΣΥ.

3. Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό ύψους €50.000

Περαιτέρω, το κονδύλι “Άλλες Δαπάνες” συγκριτικά με τις αντίστοιχες προβλεπόμενες δαπάνες για το αμέσως προηγούμενο έτος αναλύεται ως ακολούθως:

    2016

2017

1. Φωτισμός, θέρμανση και καύσιμα 110.000 95.000
2. Ενοίκια 587.440 751.444
3. Μίσθωση Υπηρεσιών 490.040 386.750

Αναλύοντας τις πρόνοιες του υπό εξέταση προϋπολογισμού ενώπιον της επιτροπής, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας δήλωσαν ότι τα έσοδα του ΟΑΥ προέρχονται κυρίως από κρατική χορηγία. Περαιτέρω, διευκρίνισαν ότι το ποσό των αναπτυξιακών δαπανών αφορά την ανάπτυξη του συστήματος πληροφορικής που θα εξυπηρετήσει την υλοποίηση της πρώτης φάσης του ΓΕΣΥ και την πλήρη εφαρμογή του, καθώς και την αγορά λογισμικού με σκοπό τη διεξαγωγή προβλέψεων για το ύψος των εσόδων και των εξόδων του ΓΕΣΥ. Επιπρόσθετα, ο υπό συζήτηση προϋπολογισμός προβλέπει για είκοσι (20) νέες θέσεις για ανάπτυξη και στελέχωση του ΟΑΥ.

Επισημαίνεται ότι το Υπουργείο Οικονομικών συμφώνησε με τις πρόνοιες του υπό εξέταση προϋπολογισμού.

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΟΑΥ δήλωσε ότι τα νέα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον υπό εξέταση προϋπολογισμό του 2017 σε σύγκριση με τον περσινό προϋπολογισμό είναι η πρόνοια για το ποσό που προορίζεται να καλύψει την ανάπτυξη του συστήματος πληροφορικής και η πρόνοια για το ποσό που προορίζεται να καλύψει τη μισθοδοσία για ένα μήνα ως αποτέλεσμα της προτεινόμενης δημιουργίας είκοσι (20) νέων οργανικών θέσεων για την ενίσχυση του οργανισμού ενόψει της προετοιμασίας του για την εφαρμογή του ΓΕΣΥ. Σύμφωνα με τον ίδιο, η προτεινόμενη νέα οργανωτική δομή βασίζεται στη στρατηγική που ετοιμάστηκε παλαιότερα από συμβούλους του ΟΑΥ, προσαρμοσμένη στο σημερινό σχεδιασμό λειτουργίας του ΓΕΣΥ, το σύστημα πληροφορικής και τα νέα οικονομικά δεδομένα. Υπενθυμίζεται ότι στον ΟΑΥ υπηρετούν ήδη πενήντα δύο (52) υπάλληλοι.

Συγκεκριμένα, η πρόνοια για τις είκοσι (20) νέες οργανικές θέσεις, οι οποίες συνίστανται σε δεκατέσσερις (14) θέσεις για λειτουργούς (Κλ. Α8-Α10-Α11), τέσσερις (4) θέσεις για επαγγελματίες υγείας [Κλ. Α5 (2η βαθμίδα)-Α7-Α8(i)] και δύο (2) θέσεις για τεχνικούς πληροφορικής [Κλ. Α4-Α7(ii)], κρίνεται αναγκαία, ώστε να υπάρξει ικανοποιητικός χρόνος για την έγκριση, πρόσληψη και εκπαίδευση προσωπικού ενόψει της προετοιμασίας του οργανισμού για εφαρμογή του ΓΕΣΥ.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού και αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του ΟΑΥ για το έτος 2017.

8 Μαρτίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων