Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί των Μέτρων Συντονισμού και Συνεργασίας μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς Διευκόλυνση της Προξενικής Προστασίας για μη Αντιπροσωπευόμενους Πολίτες της Ένωσης σε Τρίτες Χώρες Νόμος του 201

Παρόντες:

Γιώργος Λιλλήκας, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Νίκος Τορναρίτης Κωστής Ευσταθίου
Γιώργος Λουκαΐδης Χρίστος Χρίστου
Αδάμος Αδάμου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων εξέτασε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε την 21η Φεβρουαρίου 2017. Στη συνεδρία αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών. Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/637 του Συμβουλίου της 20ής Απριλίου 2015 περί των μέτρων συντονισμού και συνεργασίας προς διευκόλυνση της προξενικής προστασίας για μη αντιπροσωπευόμενους πολίτες της Ένωσης σε τρίτες χώρες και την κατάργηση της απόφασης 95/553/ΕΚ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, με το τελευταίο θεσπίζονται τα απαραίτητα μέτρα συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περαιτέρω διευκόλυνση της προξενικής προστασίας μη αντιπροσωπευόμενων πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τρίτες χώρες, περιλαμβανομένων και καταστάσεων κρίσεων. Με τον προτεινόμενο νόμο οι διπλωματικές και προξενικές αρχές της Δημοκρατίας θα παρέχουν προξενική συνδρομή στους πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τρίτες χώρες, όπου το κράτος προέλευσής τους δε διαθέτει αρμόδια προξενική ή διπλωματική αρχή, υπό τους ίδιους όρους όπως και για τους Κυπρίους υπηκόους, όπως και αντίστροφα θα παρέχεται προξενική προστασία ή συνδρομή σε Κυπρίους πολίτες από τα άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου η Δημοκρατία δε διαθέτει ανάλογη αρχή.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος της επιτροπής και πρόεδρος της Συμμαχίας Πολιτών, τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και το μέλος της βουλευτής του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου κατά πλειοψηφία εισηγούνται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί από νομοτεχνικής άποψης με τη σύμφωνη γνώμη του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

8 Μαρτίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων