Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου του 2017 Νόμος του 2017»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Αντρέας Καυκαλιάς
Μάριος Μαυρίδης Άγγελος Βότσης
Ονούφριος Κουλλά Μαρίνος Μουσιούττας
Στέφανος Στεφάνου Άννα Θεολόγου
Άριστος Δαμιανού Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 30 Ιανουαρίου και στις 13 και 20 Φεβρουαρίου 2017. Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (ΡΙΚ).

Ο προϋπολογισμός του ΡΙΚ για το έτος 2017, όπως αρχικά κατατέθηκε στην επιτροπή, ήταν ισοσκελισμένος και προέβλεπε συνολικές δαπάνες ύψους €32.480.000 και συνολικά έσοδα του ιδίου ύψους.

Σημειώνεται ότι μετά την κατάθεση του προϋπολογισμού στη Βουλή προέκυψε η ανάγκη επαύξησης πιστώσεων που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένο κονδύλι του, με αποτέλεσμα την υποβολή νέου κειμένου του νομοσχεδίου για τον προϋπολογισμό του ΡΙΚ, με το οποίο το σύνολο δαπανών για τις οποίες ζητείται έγκριση πληρωμής ανέρχεται σε €32.562.000. Η ανάγκη επαύξησης των πιστώσεων προέκυψε, καθότι συγκεκριμένο κονδύλι που είχε περιληφθεί στον προϋπολογισμό και αφορούσε την αφαίρεση αμιάντου από τις κτιριακές εγκαταστάσεις του ΡΙΚ κρίθηκε ανεπαρκές για σκοπούς υλοποίησης δράσης για πλήρη αφαίρεσή του.

Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, τα έσοδα του ΡΙΚ θα προέλθουν κυρίως από κρατική χορηγία (28.000.000) και από άλλες δραστηριότητες (€4.480.000). Οι συνολικές δαπάνες του ΡΙΚ, όπως αυτές αρχικά προϋπολογίστηκαν, προβλέπουν δαπάνες για το μόνιμο προσωπικό (€13.383.010), γενικά έξοδα και υπηρεσίες (€1.596.435), έξοδα προγραμμάτων (€13.545.805), συντήρηση και λειτουργία μηχανημάτων και άλλων εγκαταστάσεων (€1.472.000), αποπληρωμή δανείων (€1.352.750), κεφαλαιουχικές δαπάνες (€990.000), καθώς και μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό (€140.000).

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες για το έτος 2017 παρουσιάζονται μειωμένες κατά €362.371 σε σχέση με τις αντίστοιχες δαπάνες για το έτος 2016. Μείωση ιδίου ύψους προβλέπεται και στα έσοδα του ιδρύματος. Η μείωση στα έσοδα του ιδρύματος οφείλεται κυρίως στη μείωση της κρατικής χορηγίας για σκοπούς παροχής ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών, στη μείωση των εσόδων από άλλες δραστηριότητες και στην κατάργηση της αποκοπής ποσοστού ύψους 1,5% από το μισθολόγιο του προσωπικού για κάλυψη μέρους της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης λόγω μη ανανέωσης της σχετικής συμφωνίας μεταξύ του ΡΙΚ και των συντεχνιών.

Καταθέτοντας ενώπιον της επιτροπής, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΡΙΚ δήλωσε ότι ο προϋπολογισμός του ιδρύματος για το 2017 έχει καταρτιστεί στη βάση των σχετικών οδηγιών του Υπουργείου Οικονομικών και παρουσιάζεται μειωμένος σε σχέση με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό για το 2016.

Αναλύοντας περαιτέρω τον υπό συζήτηση προϋπολογισμό, ο ίδιος αρμόδιος δήλωσε ότι ποσοστό 77,6% των προϋπολογιζόμενων δαπανών, το οποίο ανέρχεται περίπου στα €25,2 εκατομ., προορίζεται για την κάλυψη ανελαστικών δαπανών, οι οποίες αφορούν μεταξύ άλλων το κόστος συνεργατών αορίστου χρόνου, το Ταμείο Συντάξεων του ΡΙΚ, τις δαπάνες για το μόνιμο προσωπικό, οι οποίες παρουσιάζουν πτωτική τάση, την αποπληρωμή δανείων και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη του προσωπικού και των συνταξιούχων του ΡΙΚ. Περαιτέρω, σε σχέση με τις δαπάνες, σημείωσε ότι ποσοστό ύψους 28,6% (€8,02 εκατομ.) από την κρατική χορηγία προορίζεται να καλύψει το κόστος καταβολής συντάξεων (€7 εκατομ.) και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη του προσωπικού και των συνταξιούχων του ΡΙΚ (€1,02 εκατομ.).

Ο ίδιος αξιωματούχος δήλωσε ότι η κρατική χορηγία που λαμβάνει το ΡΙΚ βρίσκεται στο 69% του μέσου όρου της δημόσιας ενίσχυσης που λαμβάνουν άλλες δημόσιες ραδιοτηλεοράσεις στην Ευρώπη που είναι μέλη της EBU.

Στο πλαίσιο της συζήτησης του προϋπολογισμού την επιτροπή απασχόλησε σωρεία ζητημάτων τα οποία αφορούν μεταξύ άλλων τη στελέχωση του ιδρύματος, την απασχόληση συνεργατών αορίστου χρόνου, τις οφειλές χρεωστών προς το ΡΙΚ, τους νομικούς συμβούλους, την αξιολόγηση των προγραμμάτων, το Ταμείο Συντάξεων του ΡΙΚ, τις κτιριακές εγκαταστάσεις και την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ιδρύματος.

Συναφώς, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΡΙΚ δήλωσε μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Το ΡΙΚ διαθέτει 181 οργανικές μόνιμες θέσεις, ωστόσο στο ίδρυμα απασχολούνται 85 μόνιμοι υπάλληλοι και 261 συνεργάτες αορίστου χρόνου. Ο μεγάλος αριθμός συνεργατών αορίστου χρόνου, καθώς και το ύψος των κονδυλίων για την αμοιβή τους αποτελούν στρέβλωση για το ίδρυμα. Η στρέβλωση αυτή εκτιμάται ότι θα αντιμετωπιστεί με την επικείμενη ολοκλήρωση του οργανογράμματος του ΡΙΚ, καθότι θα δοθεί η δυνατότητα διεκδίκησης από αυτούς των θέσεων που θα προκύψουν. Η επίλυση του ζητήματος που αφορά το καθεστώς των συνεργατών αορίστου χρόνου είναι επιβεβλημένη, ώστε να αρθεί η διαχρονική αδικία που παρατηρείται έναντι της εν λόγω ομάδας απασχολουμένων.

2. Οι οφειλές χρεωστών προς το ΡΙΚ διαχωρίζονται ως εξής:

α. Παλιές οφειλές οι οποίες δεν έχουν διαγραφεί και για τις οποίες γίνονται ενέργειες για την αντιμετώπισή τους σε συνεργασία με τους ελεγκτές του ιδρύματος,

β. Νέες οφειλές για τις οποίες στη βάση νέας πρακτικής παρέχεται λογική περίοδος πίστωσης προς εξόφληση.

γ. Οφειλές για τις οποίες εκκρεμούν υποθέσεις ενώπιον δικαστηρίου.

3. Το ΡΙΚ διατηρεί μακροχρόνια συνεργασία με συγκεκριμένο νομικό οίκο για την παροχή υπηρεσιών νομικού συμβούλου με πάγια ετήσια αμοιβή ύψους €42.000. Η πρόνοια αυτή έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, ενώ το ύψος της εν λόγω αμοιβής θα τύχει επανεξέτασης από το διοικητικό συμβούλιο. Περαιτέρω, σε σχέση με την αγορά υπηρεσιών νομικού συμβούλου για εκπροσώπηση του ιδρύματος σε δικαστικές υποθέσεις ενώπιον δικαστηρίου, προγραμματίζεται η προκήρυξη εντός του τρέχοντος έτους διαγωνισμού για την ανάθεση των εν λόγω υποθέσεων.

4. Τα προγράμματα του ιδρύματος τυγχάνουν αξιολόγησης καθημερινά στη βάση των μετρήσεων τηλεθέασης. Επιπρόσθετα, στα πλαίσια του μηχανισμού αξιολόγησης των προγραμμάτων από το ίδρυμα τα προγράμματα τυγχάνουν αξιολόγησης αναλόγως του στόχου και του σκοπού που αυτά επιτελούν.

5. Το Ταμείο Συντάξεων αντιμετωπίζει αναλογιστικό έλλειμμα, το οποίο έχει συσσωρευτεί διαχρονικά. Το ποσό που έχει προϋπολογισθεί στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό ως εισφορά προς το Ταμείο Συντάξεων ανέρχεται στα €7 εκατομ. και θα καλυφθεί απευθείας από το κράτος υπό μορφή εμβάσματος από το αρμόδιο υπουργείο σε λογαριασμό του Ταμείου Συντάξεων του προσωπικού του ΡΙΚ.

6. Η αντιμετώπιση των προβλημάτων των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΡΙΚ αποτελεί προτεραιότητα για το διοικητικό συμβούλιο του ιδρύματος. Προς το σκοπό αυτό στον προϋπολογισμό του ΡΙΚ για το 2017 περιλήφθηκε πρόνοια ύψους €20.000 για την αφαίρεση μέρους του αμιάντου από τις κτιριακές εγκαταστάσεις. Μετά την κατάθεση του εν λόγω προϋπολογισμού στη Βουλή αποφασίστηκε από το διοικητικό συμβούλιο του ΡΙΚ η πλήρης αφαίρεση του αμιάντου. Για την υλοποίηση της δράσης αυτής είναι αναγκαία η αύξηση της σχετικής πρόβλεψης στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό. Το πρόβλημα των εγκαταστάσεων του ιδρύματος θα επιλυθεί οριστικά με την ανέγερση νέων κτιρίων. Ως εκ τούτου, στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό έχει δημιουργηθεί για πρώτη φορά πρόνοια που προβλέπει για την ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων.

7. Το διοικητικό συμβούλιο μελετά τη δυνατότητα αξιοποίησης της ακίνητης ιδιοκτησίας του ιδρύματος. Η αξιοποίηση της εν λόγω περιουσίας αποτελεί ευαίσθητο ζήτημα για το οποίο θα απαιτηθεί και η συμβολή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

Σε σχέση ειδικότερα με το ζήτημα της πλήρους αφαίρεσης του αμιάντου από τις εγκαταστάσεις του ΡΙΚ, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών δήλωσε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών συμφωνεί με την υλοποίηση της εν λόγω δράσης, της οποίας η πρόσθετη προϋπολογιζόμενη δαπάνη υπολογίζεται στις €82.000 και αναμένεται να καλυφθεί από εξοικονομήσεις του Υπουργείου Εσωτερικών. Ως αποτέλεσμα το σχετικό συνολικό κονδύλι θα ανέλθει στις €102.000. Συναφώς, η ίδια εκπρόσωπος ενημέρωσε την επιτροπή ότι το Υπουργείο Εσωτερικών θα προέβαινε στην κατάθεση αναθεωρημένου κειμένου προϋπολογισμού στο οποίο θα ενσωματωνόταν η αυξημένη πρόνοια για μετακίνηση των αμιάντων, αφού αυτό εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Συναφώς, το Υπουργείο Εσωτερικών με επιστολή του ημερομηνίας 10 Φεβρουαρίου 2017 κατέθεσε αναθεωρημένο κείμενο νομοσχεδίου στο οποίο ενσωματώνονται οι αναγκαίες πρόσθετες πιστώσεις για σκοπούς πλήρους αφαίρεσης του αμιάντου από τις κτιριακές εγκαταστάσεις του ΡΙΚ. Με βάση το αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου, η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη του άρθρου «Γενικά Έξοδα και Υπηρεσίες» είναι αυξημένη από €1.596.435 σε €1.678.435, καθότι σε αυτό εμπίπτει η πρόνοια για τη μετακίνηση των αμιάντων.

Σημειώνεται ότι στο στάδιο της περαιτέρω εξέτασης του προϋπολογισμού του ΡΙΚ για το 2017 ζητήθηκε η κατάθεση πρόσθετων στοιχείων, σε σχέση με το κονδύλι που αφορά ταινίες, αθλητικά δικαιώματα, ξένες παραγωγές, παραγωγή ντοκιμαντέρ/συμπαραγωγές, καθώς και για τα έσοδα του ιδρύματος από διαφημίσεις για το 2016, στοιχεία τα οποία κατατέθηκαν με σχετικά υπομνήματα του ΡΙΚ, ημερομηνίας 31ης Ιανουαρίου και 1ης Φεβρουαρίου 2017.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, αποφάσισε κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος να εισηγηθεί στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του ΡΙΚ για το έτος 2017 όπως αυτός διαμορφώθηκε σύμφωνα με τα πιο πάνω.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της Συμμαχίας Πολιτών και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

8 Μαρτίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων