Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο «Ο περί του Δικαιώματος των Πολιτών της Ένωσης και των Μελών των Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα στη Δημοκρατία (Τροποποιητικός) Νόμος του 201

Παρόντες:

Ελένη Μαύρου, πρόεδρος Πανίκος Λεωνίδου
Γιώργος Τ. Γεωργίου Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης
Ευανθία Σάββα Κωστής Ευσταθίου
Νίκος Νουρής Παύλος Μυλωνάς
Ανδρέας Κυπριανού Λίνος Παπαγιάννης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 20 Φεβρουαρίου 2017. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης του ίδιου υπουργείου και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί του Δικαιώματος των Πολιτών της Ένωσης και των Μελών των Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα στη Δημοκρατία Νόμου, ώστε να καταργηθεί η υποχρέωση των πολιτών της Ένωσης, των μελών των οικογενειών τους και άλλων προσώπων να γνωστοποιούν την παρουσία τους στις αρχές της Δημοκρατίας σε περίπτωση διαμονής τους σε αυτήν πέραν των είκοσι μίας ημερών εντός της περιόδου των τριάντα πέντε ημερών από την ημερομηνία άφιξής τους.

Επιπρόσθετα, σκοπείται η κατάργηση των προβλεπόμενων σε αυτήν Παραρτημάτων, στα οποία προβλέπεται ο τύπος διάφορων αιτήσεων και εγγράφων που αφορούν την εφαρμογή της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας, ώστε αυτός να καθορίζεται από την αρμόδια αρχή. Τέλος, διαμορφώνονται οι διατάξεις της εν λόγω νομοθεσίας οι οποίες καθορίζουν τη χρηματική ποινή σε περίπτωση καταδίκης προσώπου για τη διάπραξη ορισμένων αδικημάτων που καθορίζονται σε αυτήν, ώστε να αυξηθεί το ανώτατο όριο της χρηματικής ποινής που δύναται να επιβληθεί από τις χίλιες πεντακόσιες λίρες (£1.500), που ισχύει σήμερα, στα δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€2.500).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους κυβερνητικούς αρμοδίους, η πιο πάνω αναφερόμενη υποχρέωση των πολιτών της Ένωσης, των μελών των οικογενειών τους και άλλων προσώπων ενσωματώθηκε στην υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία το 2011 για σκοπούς εναρμόνισης του εθνικού δικαίου με την Οδηγία 2004/38 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών.

Όπως επισημαίνεται στα εν λόγω στοιχεία, η προτεινόμενη κατάργηση της εν λόγω υποχρέωσης κρίθηκε αναγκαία, επειδή η σχετική διάταξη της βασικής νομοθεσίας αφενός ουδέποτε εφαρμόστηκε και αφετέρου συνιστά μέτρο αμφιβόλου αποτελεσματικότητας, το οποίο επιφέρει δυσανάλογα μεγάλο διοικητικό κόστος σε σχέση με τον επιδιωκόμενο αυτού σκοπό. Τέλος, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η αντίστοιχη πρόνοια της υπό αναφορά Οδηγίας έχει δυνητικό χαρακτήρα. Ως εκ τούτου, εναπόκειται στη Δημοκρατία η διατήρηση της πιο πάνω αναφερόμενης διάταξης στην εθνική νομοθεσία.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία της προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, καθώς και του μέλους της βουλευτή της Συμμαχίας Πολιτών, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, γι’ αυτό και εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια της Βουλής.

 

8 Μαρτίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων