Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου για Προώθηση και Ενθάρρυνση της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας του 2017 Νόμος του 201

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Αντρέας Καυκαλιάς
Μάριος Μαυρίδης Άγγελος Βότσης
Ονούφριος Κουλλά Μαρίνος Μουσιούττας
Στέφανος Στεφάνου Άννα Θεολόγου
Άριστος Δαμιανού Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 13 και στις 20 Φεβρουαρίου 2017. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Υπουργείου Οικονομικών, της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου και της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ).

Ο προϋπολογισμός του Ταμείου για Προώθηση και Ενθάρρυνση της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας για το έτος 2017 όπως αρχικά κατατέθηκε στη Βουλή προέβλεπε συνολικές δαπάνες ύψους €42.824.737 και συνολικά έσοδα ύψους €50.670.040.

Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού με επιστολή του ημερομηνίας 10 Ιανουαρίου 2017 κατέθεσε στη Βουλή αναθεωρημένο κείμενο του υπό αναφορά νομοσχεδίου, καθότι στο κονδύλι που αντιστοιχεί στις συνολικές δαπάνες εκ παραδρομής είχε περιληφθεί λανθασμένο ποσό. Συναφώς, οι συνολικά προβλεπόμενες δαπάνες του ταμείου για το έτος 2017 για τις οποίες ζητείται έγκριση πληρωμής με το αναθεωρημένο κείμενο του σχετικού νομοσχεδίου ανέρχονται στις €50.349.822.

Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, τα έσοδα του ταμείου συνοψίζονται μεταξύ άλλων στα ακόλουθα:

1. Έμμεσοι φόροι (€46.000.000).

2. Αντισταθμιστικά οφέλη (€870.000).

3. Χορηγίες (€3.800.010).

Οι κυριότερες δαπάνες του ταμείου για το έτος 2017 αφορούν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Επιχορηγήσεις (€42.824.737).

2. Λειτουργικές δαπάνες (€10.010).

3. Εκπαίδευση προσωπικού/συνέδρια, σεμινάρια και άλλα γεγονότα (€7.010).

4. Συμβουλευτικές υπηρεσίες, έρευνες (€29.000).

5. Συμμετοχή σε εκθέσεις (€30.000).

6. Αντισταθμιστικά οφέλη (€1.614.010).

7. Άλλα δάνεια (€5.816.055).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν, τα έσοδα του ταμείου θα προέλθουν αφενός από την επιβολή του τέλους κατανάλωσης, το οποίο υπολογίζεται σε ευρωσέντ ανά κιλοβατώρα επί της αναγεγραμμένης στο σχετικό λογαριασμό ή τιμολόγιο κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που εκδίδεται από τον παροχέα ηλεκτρικής ενέργειας, και αφετέρου από κρατική χορηγία.

Σημειώνεται ότι το ύψος του τέλους κατανάλωσης, το οποίο για το έτος 2017 προβλέπεται στο ένα ευρωσέντ ανά κιλοβατώρα, υπολογίζεται στη βάση σχετικής μεθοδολογίας που προβλέπεται σε σχετικούς κανονισμούς, που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμου.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, τα χρηματικά ποσά, τα οποία εισπράττονται από κάθε εξουσιοδοτημένο παροχέα, κατατίθενται στο ταμείο το αργότερο μέχρι το τέλος του μήνα που έπεται του μήνα της είσπραξης. Ως εκ τούτου, το ποσό που κατατίθεται στο ταμείο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους είναι μικρότερο από το ποσό που χρεώνεται και εισπράττεται για την ίδια περίοδο από τον εξουσιοδοτημένο παροχέα ηλεκτρικής ενέργειας, καθότι μέρος των εισπράξεων του δωδέκατου μήνα κατατίθεται στο ταμείο κατά τον πρώτο μήνα του επόμενου έτους.

Στο πλαίσιο της συζήτησης του προϋπολογισμού ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού δήλωσε ότι για το έτος 2017 τα έσοδα του ταμείου που προκύπτουν από την επιβολή του τέλους κατανάλωσης αναμένεται να ανέλθουν στα €46 εκατομ., ενώ τα έσοδα από κρατική χορηγία αναμένεται να ανέλθουν στα €3,8 εκατομ.

Σύμφωνα με τον ίδιο εκπρόσωπο, κονδύλι ύψους €42.824.737 από τον προτεινόμενο προϋπολογισμό θα διατεθεί για την επιδότηση και χρηματοδότηση δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην ενθάρρυνση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), καθώς και για την κάλυψη υποχρεώσεων προς αιτητές οι οποίες δεν είχαν πληρωθεί μέχρι την 31ηη Δεκεμβρίου 2016.

Όπως ο ίδιος εκπρόσωπος ανέφερε, κονδύλι ύψους €5.816.055 από τον προτεινόμενο προϋπολογισμό θα χρησιμοποιηθεί για τη σταδιακή αποπληρωμή προς την ΑΗΚ της συνολικής χρηματοδότησης που έχει χορηγηθεί προς το ταμείο κατά το 2016 και η οποία κρίθηκε αναγκαία λόγω της μείωσης τους κόστους αποφυγής που περιόρισε τους πόρους χρηματοδότησης του ταμείου. Σημείωσε περαιτέρω ότι η ΑΗΚ είχε συνεχίσει να καταβάλλει για λογαριασμό του ταμείου όλες τις επιδοτήσεις προς τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι με το ταμείο. Ως εκ τούτου, έχει συμφωνηθεί όπως η οφειλόμενη προς την ΑΗΚ χρηματοδότηση αποπληρωθεί από το ταμείο σε ισόποσες δόσεις κατά την τριετία 2017-2019, κατά τη διάρκεια της οποίας το ταμείο αναμένεται να έχει αυξημένα έσοδα από την επιβολή αυξημένου τέλους κατανάλωσης.

Στο στάδιο της περαιτέρω εξέτασης του υπό αναφορά προϋπολογισμού τα μέλη της επιτροπής ζήτησαν μεταξύ άλλων στοιχεία για τις καταβληθείσες από το ταμείο χορηγίες προς νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα τα οποία ασκούν οικονομική δραστηριότητα και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς κατά την τριετία 2014-2016, καθώς και στοιχεία για τα νομικά πρόσωπα και φυσικά πρόσωπα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα και τα οποία έχουν συμβληθεί με το ταμείο για λήψη επιδότησης για την παραγωγή ηλεκτρισμού από ΑΠΕ κατά την τριετία 2014-2016.

Συναφώς, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού με επιστολή του ημερομηνίας 15 Φεβρουαρίου 2017 κατέθεσε τα εν λόγω στοιχεία ενώπιον της επιτροπής.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του νομοσχεδίου, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, τάσσεται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του Ταμείου για Προώθηση και Ενθάρρυνση της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας για το έτος 2017 όπως αυτός τελικά διαμορφώθηκε.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της Συμμαχίας Πολιτών και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

.

8 Μαρτίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων