Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για τους κανονισμούς «Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων (Όργανα Μετρήσεων) Κανονισμοί του 2017» και «Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων (Μη Αυτόματα Ζυγιστικά Όργανα) Κανονισμοί του 2017»

Παρόντες:

Άγγελος Βότσης, πρόεδρος Αντρέας Φακοντής
Μαρίνος Μουσιούττας Χριστάκης Τζιοβάνης
Σόλων Κασίνης Άννα Θεολόγου
Νίκος Νουρής Γεώργιος Παπαδόπουλος
Κώστας Κώστα  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 14 και την 21η Φεβρουαρίου 2017. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Ποιότητας και της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή του ίδιου υπουργείου, του Τμήματος Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας, του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου και των εταιρειών πετρελαιοειδών. Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης, η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, οι εργοδοτικές οργανώσεις ΟΕΒ και ΚΕΒΕ και το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός των πρώτων υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμου, είναι η αντικατάσταση των υφιστάμενων κανονισμών με νέους κανονισμούς και η εναρμόνιση αυτών αφενός με την “Οδηγία 2014/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα των οργάνων μετρήσεων στην αγορά” και αφετέρου με την “κατ’ εξουσιοδότηση Οδηγία (ΕΕ) 2015/13 της Επιτροπής της 31ης Οκτωβρίου 2014 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙΙ της Οδηγίας 2014/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το πεδίο τιμών παροχής υδρομέτρων”.

Σκοπός των δεύτερων υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι επίσης εκδίδονται δυνάμει του περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμου, είναι η αντικατάσταση των υφιστάμενων κανονισμών με νέους κανονισμούς και η εναρμόνιση αυτών με την “Οδηγία 2014/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 για την εναρμόνιση των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα στην αγορά οργάνων ζύγισης μη αυτόματης λειτουργίας”.

Σημειώνεται ότι η Κυπριακή Δημοκρατία όφειλε να εναρμονιστεί με τις πιο πάνω Οδηγίες μέχρι τις 20 Απριλίου 2016, ωστόσο οι κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή μόλις στις 3 και 10 Φεβρουαρίου 2017, αντίστοιχα. Συναφώς, είχε ήδη αρχίσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και βρισκόταν σε προχωρημένο στάδιο η διαδικασία παράβασης εναντίον της Δημοκρατίας, η προθεσμία της οποίας έληξε στις 12 Φεβρουαρίου 2017. Στη βάση των πιο πάνω και εξαιτίας της έκτασης των κανονισμών, καθώς και του περιορισμένου χρόνου που είχε στη διάθεσή της η επιτροπή για την εξέτασή τους λόγω της σημαντικής καθυστέρησης που παρατηρήθηκε από την εκτελεστική εξουσία για κατάθεση αυτών στη Βουλή, οι κανονισμοί έχουν τύχει μόνο του απαραίτητου νομοτεχνικού ελέγχου από την επιτροπή, καθώς και από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας και προωθούνται προς έγκριση κατά κύριο λόγο στη μορφή που έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, οι πρώτοι και οι δεύτεροι προτεινόμενοι κανονισμοί καθορίζουν τις ουσιώδεις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν δέκα συγκεκριμένα όργανα μετρήσεων και τα μη αυτόματα ζυγιστικά όργανα, αντίστοιχα. Περαιτέρω, και οι δύο κανονισμοί ορίζουν τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης στις οποίες πρέπει να υποβάλλονται τα όργανα αυτά, προκειμένου να καθίστανται διαθέσιμα στην αγορά και/ή να τίθενται σε λειτουργία.

Στα πλαίσια εξέτασης των πρώτων κανονισμών η επιτροπή μετά από υπόδειξη εκπροσώπων της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας αποφάσισε τη διαγραφή της παραγράφου (2) του Κανονισμού 46, η οποία προβλέπει μεταβατική ισχύ του Κανονισμού 20 των υπό κατάργηση κανονισμών, καθότι η προβλεπόμενη σε αυτούς ημερομηνία έχει ήδη παρέλθει.

Κανένας από τους παρευρισκομένους στη συνεδρία της επιτροπής δεν εξέφρασε οποιαδήποτε διαφωνία ή επιφύλαξη όσον αφορά τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των κανονισμών όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω.

 

1η Μαρτίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων