Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου του 2017 Νόμος του 201

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Αντρέας Καυκαλιάς
Μάριος Μαυρίδης Άγγελος Βότσης
Ονούφριος Κουλλά Μαρίνος Μουσιούττας
Στέφανος Στεφάνου Άννα Θεολόγου
Άριστος Δαμιανού Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 6 και 13 Φεβρουαρίου 2017. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ο διευθυντής Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ), ο αντιπρόεδρος της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) και ο πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ).

Ο προϋπολογισμός του ΔΣΜΚ για το έτος 2017 είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €6.837.000 και συνολικά έσοδα του ίδιου ύψους, τα οποία προκύπτουν κυρίως από διατίμηση Δ-ΔΣΜ (€3.907.000), από την παραχώρηση πόρων από την ΑΗΚ προς το ΔΣΜΚ (€2.588.900) και από αποζημιώσεις που παραχωρούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς το ΔΣΜΚ για σκοπούς έρευνας και ανάπτυξης (€193.000).

Οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες του ΔΣΜΚ αφορούν τα ακόλουθα:

1. Αποδοχές προσωπικού €106.500
2. Δαπάνες λειτουργίας €6.644.500
3. Άλλες δαπάνες €36.000
4. Απρόβλεπτες δαπάνες €50.000.

Τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή αφορούν τα ακόλουθα:

1. Στο πλαίσιο της αποκλειστικής αρμοδιότητας του ΔΣΜΚ για τη λειτουργία και διαχείριση της εμπορίας ηλεκτρισμού, ο ΔΣΜΚ έχει ετοιμάσει τελικό κείμενο τροποποιημένων κανόνων αγοράς ηλεκτρισμού στην αγγλική γλώσσα, οι οποίοι προβλέπουν τη λειτουργία ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού στην Κύπρο, ενώ στο τελικό στάδιο βρίσκεται η ετοιμασία του κειμένου των εν λόγω κανονισμών στην ελληνική γλώσσα.

2. Για την πλήρη εμπορική λειτουργία του νέου μοντέλου αγοράς ηλεκτρισμού κρίνεται απαραίτητη η στελέχωση του ΔΣΜΚ με προσωπικό, σύμφωνα με τις ανάγκες που καθορίστηκαν από εξειδικευμένο τεχνικό σύμβουλο.

3. Ο ΔΣΜΚ βρίσκεται σε διαβούλευση με το Γενικό Λογιστήριο για την επιλογή της κατάλληλης διαδικασίας για πρόσληψη εξειδικευμένων συμβούλων που θα βοηθήσουν στην επιλογή και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος για τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρισμού.

4. Στόχος του ΔΣΜΚ είναι η προκήρυξη, μέχρι τον Ιούλιο του 2017, της διαγνωστικής διαδικασίας για προμήθεια και προσαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος για τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρισμού.

Στo πλαίσιο της συζήτησης του θέματος, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της ΡΑΕΚ ανέφερε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου, η ΑΗΚ μετά από διαβούλευση με τη ΡΑΕΚ και το διευθυντή του ΔΣΜΚ προβαίνει σε συμφωνία με τους εν λόγω φορείς αναφορικά με τον ετήσιο προϋπολογισμό του ΔΣΜΚ και ακολούθως τον υποβάλλει για έγκριση στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Σε περίπτωση που οι διαβουλεύσεις μεταξύ των τριών φορέων δεν οδηγήσουν σε συμφωνία, η ΡΑΕΚ έχει την ευθύνη να ετοιμάσει τον προϋπολογισμό και να τον υποβάλει για έγκριση στο Υπουργικό Συμβούλιο και ακολούθως στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Ως εκ τούτου, επειδή δεν κατέστη δυνατή η επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των τριών εμπλεκόμενων οργανισμών, η ΡΑΕΚ προχώρησε στην κατάθεση του προϋπολογισμού του ΔΣΜΚ για το έτος 2017 με βάση την προβλεπόμενη από τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας διαδικασία.

Σύμφωνα με τον ίδιο αρμόδιο, κατά τον καταρτισμό του υπό αναφορά προϋπολογισμού προέκυψαν διαφωνίες από πλευράς του ΔΣΜΚ ως προς τα ακόλουθα:

1. Την περίληψη στον υπό αναφορά προϋπολογισμό της θέσης Διευθυντή Αγοράς Ηλεκτρισμού κατόπιν υπόδειξης της ΡΑΕΚ.

2. Την υποβάθμιση της μισθολογικής κλίμακας της θέσης Διευθυντή Λειτουργίας και Προσωπικού του ΔΣΜΚ από Ν1 σε Α15.

Επεξηγώντας τους λόγους για τους οποίους η ΡΑΕΚ προέβη στις πιο πάνω εισηγήσεις, ο ίδιος αρμόδιος δήλωσε ότι ο ΔΣΜΚ καλείται να διαδραματίσει διπλό ρόλο, αφενός της λειτουργίας του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρισμού, για τον οποίο υπεύθυνος πρέπει να είναι ο Διευθυντής Λειτουργίας και Προσωπικού του ΔΣΜΚ, και αφετέρου της λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρισμού, για τον οποίο υπεύθυνος πρέπει να είναι ο Διευθυντής Αγοράς Ηλεκτρισμού, και ως εκ τούτου η ΡΑΕΚ αποφάσισε όπως η εν λόγω θέση παραμείνει στον προϋπολογισμό. Επιπροσθέτως, επισήμανε ότι η ανάγκη ύπαρξης της εν λόγω θέσης υποδεικνύεται σε μελέτες που έχουν διενεργηθεί από σύμβουλο του ΔΣΜΚ για το συγκεκριμένο θέμα, ενώ αντίστοιχη θέση προβλέπεται και στους διαχειριστές σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε σχέση με την υποβάθμιση της μισθολογικής κλίμακας της θέσης Διευθυντή Λειτουργίας και Προσωπικού του ΔΣΜΚ, ο ίδιος πιο πάνω αξιωματούχος δήλωσε ότι αυτή κρίνεται απαραίτητη, ώστε να εξισωθεί από μισθολογική πλευρά με τις αντίστοιχες θέσεις διευθυντών της ΑΗΚ, από την οποία προέρχεται το προσωπικό του ΔΣΜΚ.

Ο διευθυντής του ΔΣΜΚ δήλωσε στην επιτροπή ότι, για σκοπούς εύρυθμης λειτουργίας του ΔΣΜΚ, στο παρόν στάδιο απαιτείται η θέση μόνο ενός διευθυντή, ο οποίος να συντονίζει τόσο τη λειτουργία του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρισμού όσο και τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρισμού.

Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της υποβάθμισης της μισθολογικής κλίμακας της θέσης Διευθυντή Λειτουργίας και Προσωπικού του ΔΣΜΚ, ο ίδιος πιο πάνω αρμόδιος εξέφρασε τη διαφωνία του, καθότι, όπως ανέφερε, αυτή πρέπει να αντιστοιχεί σε αυτή των διευθυντικών θέσεων των ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων της ΑΗΚ, τονίζοντας παράλληλα ότι θέση του ΔΣΜΚ είναι ότι η ΡΑΕΚ δεν πρέπει να εμπλέκεται στην έγκριση της πλήρωσης νέων θέσεων του διαχειριστή, αφ’ ης στιγμής τέτοιες θέσεις έχουν εγκριθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Σημειώνεται ότι η επιτροπή ζήτησε την κατάθεση αναλυτικών στοιχείων για το κονδύλι του προϋπολογισμού του ΔΣΜΚ που αφορά στις αμοιβές τρίτων, τα οποία κατατέθηκαν από τη ΡΑΕΚ με επιστολή της, ημερομηνίας 10 Φεβρουαρίου 2017.

Ζητήθηκε επίσης και κατατέθηκε από το ΔΣΜΚ σχετικό οργανόγραμμα στο οποίο εμφαίνονται οι θέσεις του προσωπικού του οργανισμού.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του νομοσχεδίου, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφισή του σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του ΔΣΜΚ για το έτος 2017.

1η Μαρτίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων