Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών του 2017 Νόμος του 2017»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Αντρέας Καυκαλιάς
Μάριος Μαυρίδης Άγγελος Βότσης
Ονούφριος Κουλλά Μαρίνος Μουσιούττας
Στέφανος Στεφάνου Άννα Θεολόγου
Άριστος Δαμιανού Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 6 και στις 13 Φεβρουαρίου 2017. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και ο Επίτροπος Αγροτικών Πληρωμών.

Ο προϋπολογισμός του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών (ΟΑΠ) για το έτος 2017 προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €10.394.540 και συνολικά έσοδα ύψους €10.186.300, τα οποία προέρχονται κυρίως από χορηγίες ύψους €9.800.000 [κρατική χορηγία ύψους €9.700.000 και χορηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ύψους €100.000] και από τόκους ύψους €355.000.

Οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες αναλύονται ειδικότερα ως ακολούθως:

1. Δαπάνες προσωπικού (€7.992.650).

2. Λειτουργικές δαπάνες (€1.984.490).

3. Κεφαλαιουχικές δαπάνες (€417.400).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, στο πλαίσιο της άσκησης των δραστηριοτήτων και αρμοδιοτήτων του, ο ΟΑΠ κατά το έτος 2017 θα καταβάλει τις εξής πληρωμές:

1. Ποσό ύψους €8 εκατομ. για τη στήριξη των Κοινών Οργανώσεων Αγοράς, από το οποίο ποσοστό ύψους 95% θα χρηματοδοτηθεί από την ΕΕ.

2. Ποσό ύψους περίπου €51 εκατομ. για την καταβολή άμεσων ενισχύσεων στο πλαίσιο του Σχεδίου Ενιαίας Εκταρικής Επιδότησης, καθώς και των άμεσων ενισχύσεων για την κτηνοτροφία, το οποίο χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από την ΕΕ.

3. Ποσό ύψους περίπου €32 εκατομ. για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης στο πλαίσιο εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, το οποίο θα συγχρηματοδοτηθεί από την ΕΕ κατά ποσοστό 53%.

Ο Επίτροπος Αγροτικών Πληρωμών δήλωσε ενώπιον της επιτροπής ότι κατά τα τελευταία έτη καταβάλλονται προσπάθειες μείωσης των προϋπολογισμών του οργανισμού, με αποτέλεσμα ο προϋπολογισμός για το 2017 να είναι μειωμένος κατά €2,5 εκατομ., ενώ επισήμανε ότι υπάρχουν περιθώρια για περαιτέρω μείωση.

Ο ίδιος αρμόδιος ενημέρωσε την επιτροπή ότι η διαδικασία ανάκλησης των αναδοχών των μέτρων του ΟΑΠ για επιδοτήσεις των αγροτών και ανάληψης της εκτέλεσης των εργασιών που προκύπτουν από αυτές από τον ίδιο τον οργανισμό έχει αρχίσει. Περαιτέρω, για σκοπούς ανταπόκρισης στις νέες αυτές απαιτήσεις, ο ΟΑΠ έχει προχωρήσει στην αναδιάρθρωση των υπηρεσιών και της δομής του, ώστε να καταστεί δυνατή η στενότερη παρακολούθηση και ο καλύτερος έλεγχος των μέτρων και σχεδίων που ο οργανισμός διαχειρίζεται. Προγραμματίζεται επίσης η διεξαγωγή μελέτης για την καλύτερη στελέχωση του οργανισμού.

Στο πλαίσιο της εξέτασης του θέματος, την επιτροπή απασχόλησαν μεταξύ άλλων το καθεστώς λειτουργίας του ΟΑΠ, το ποσοστό απορρόφησης ευρωπαϊκών κονδυλίων, καθώς και οι πληρωμές του ΟΑΠ προς τους αγρότες.

Συναφώς, ο Επίτροπος Αγροτικών Πληρωμών δήλωσε μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Το ζήτημα τροποποίησης της μορφής και του καθεστώτος λειτουργίας του οργανισμού έχει εκλείψει και ο ΟΑΠ θα συνεχίσει να λειτουργεί ως ανεξάρτητος οργανισμός, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΕΕ.

2. Το ποσοστό απορρόφησης ευρωπαϊκών κονδυλίων βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα και στόχος παραμένει η πλήρης αξιοποίηση των διαθέσιμων κοινοτικών πόρων. Ειδικότερα, σε σχέση με το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 επιτεύχθηκε πλήρης απορρόφηση των πόρων.

3. Στόχος του οργανισμού παραμένει η επίτευξη του μέγιστου δυνατού βαθμού καταβολής πληρωμών προς τους αγρότες, υπό την προϋπόθεση ότι τα υποβαλλόμενα αιτήματα είναι έγκυρα και δεν παρουσιάζουν νομικά προβλήματα, καθότι οι επιδοτήσεις πρέπει να πραγματοποιούνται με προσοχή και σύμφωνα με το εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο, ώστε να αποφεύγονται αφενός λάθη στις πληρωμές και αφετέρου η μεταγενέστερη επιβολή κυρώσεων λόγω μη συμμόρφωσης με τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις.

Σημειώνεται ότι για τις επιδοτήσεις αγροτών κατατέθηκαν αρμοδίως στις 6 Φεβρουαρίου 2017, στη συνεδρία της επιτροπής, αναλυτικά στοιχεία για τις πληρωμές του ΟΑΠ προς τους αγρότες για την περίοδο μεταξύ 1ης Ιουλίου 2004 και 31ης Ιανουαρίου 2017, για το οικονομικό έτος 2017 και για τις εκταρικές επιδοτήσεις του 2016.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του ΟΑΠ για το έτος 2017.

 

 

1η Μαρτίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων