Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου του 2017 Νόμος του 201

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Αντρέας Καυκαλιάς
Μάριος Μαυρίδης Άγγελος Βότσης
Ονούφριος Κουλλά Μαρίνος Μουσιούττας
Στέφανος Στεφάνου Άννα Θεολόγου
Άριστος Δαμιανού Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 6 και 13 Φεβρουαρίου 2017. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, καθώς και ο πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ).

Ο προϋπολογισμός της ΡΑΕΚ για το έτος 2017 προβλέπει δαπάνες ύψους €2.442.181 και έσοδα ύψους €2.699.400, τα οποία θα προέλθουν κυρίως από την επιβολή ετήσιων τελών για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού (€1.117.701), άδειας προμήθειας ηλεκτρισμού (€733.783), άδειας λειτουργίας του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) (€214.732), άδειας για την εκτέλεση αρμοδιοτήτων του ιδιοκτήτη συστήματος διανομής (€214.732), άδειας για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του ιδιοκτήτη συστήματος μεταφοράς (€85.893) και για την εξαίρεση από άδειες (€82.008).

Οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες της Αρχής για το 2017 αναλύονται ειδικότερα ως ακολούθως:

1. Αποδοχές προσωπικού (€1.241.951).

2. Δαπάνες λειτουργίας (€306.025).

3. Άλλες δαπάνες (€798.205), οι οποίες αφορούν κυρίως τα εξής:

                               α. Μίσθωση υπηρεσιών (€400.000).

β. Ναύλα και άλλα έξοδα για συνέδρια και αποστολές για υπηρεσιακούς λόγους στο εξωτερικό (€100.000).

γ. Ειδικό αποθεματικό σύνταξης μελών και προσωπικού του γραφείου της ΡΑΕΚ (€84.557).

                             δ. Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα (€83.000).

4. Κεφαλαιουχικές δαπάνες (€86.000).

5. Απρόβλεπτες δαπάνες (€10.000).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, οι συνολικές προϋπολογιζόμενες δαπάνες για το 2017 παρουσιάζονται αυξημένες κατά €312.601 σε σχέση με τις αντίστοιχες δαπάνες για το 2016. Αύξηση κατά €569.547 παρουσιάζουν και τα προϋπολογιζόμενα έσοδα για το 2017 σε σχέση με τα αντίστοιχα έσοδα για το 2016.

Ο πρόεδρος της ΡΑΕΚ δήλωσε μεταξύ άλλων ότι ο προϋπολογισμός της Αρχής δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, καθότι αυτός χρηματοδοτείται με ίδια έσοδα, τα οποία προέρχονται κυρίως από την αδειοδότηση των συμμετεχόντων στην αγορά ηλεκτρισμού.

Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, οι στρατηγικοί στόχοι της Αρχής για το 2017 περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την υλοποίηση του νέου μοντέλου αγοράς ηλεκτρισμού, τη δημιουργία του πλαισίου αγοράς φυσικού αερίου, τον εκσυγχρονισμό των κανόνων αδειοδότησης ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, την ολοκλήρωση των διαδικασιών σε σχέση με τις νέες διατιμήσεις του ηλεκτρισμού, την υλοποίηση του λογιστικού και λειτουργικού διαχωρισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) και την επίτευξη των στόχων αναφορικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) μέχρι το έτος 2020.

Ενημερώνοντας περαιτέρω την επιτροπή, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της ΡΑΕΚ δήλωσε ότι η ΡΑΕΚ αντιμετωπίζει προβλήματα υποστελέχωσης, καθότι, ενώ στο οργανόγραμμά της προβλέπονται τριάντα μία θέσεις για την αποτελεσματική λειτουργία της, στο παρόν στάδιο το γραφείο της Αρχής είναι στελεχωμένο μόνο με δεκαπέντε άτομα. Συναφώς, ο ίδιος δήλωσε ότι η ΡΑΕΚ για την αντιμετώπιση του ζητήματος εισηγήθηκε τη δημιουργία στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό εννέα νέων θέσεων, ωστόσο το Υπουργείο Οικονομικών ενέκρινε τη δημιουργία τριών μόνο θέσεων, η μία εκ των οποίων αφορά τη θέση διευθυντή γραφείου της ΡΑΕΚ.

Στο πλαίσιο της εξέτασης του προϋπολογισμού, μέλη της επιτροπής ζήτησαν περαιτέρω διευκρινίσεις για επιμέρους ζητήματα, τα οποία αφορούν μεταξύ άλλων τα καθήκοντα της προτεινόμενης θέσης διευθυντή γραφείου της ΡΑΕΚ, τις διατιμήσεις του ηλεκτρικού ρεύματος από την ΑΗΚ, το λογιστικό και λειτουργικό διαχωρισμό της ΑΗΚ, τα έργα ΑΠΕ και το net metering.

Συναφώς, σε σχέση με τα πιο πάνω, οι εκπρόσωποι της ΡΑΕΚ κατέθεσαν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Η προτεινόμενη θέση διευθυντή γραφείου της ΡΑΕΚ προσομοιάζει στα καθήκοντα και τις ευθύνες της θέσης γενικού διευθυντή, ο οποίος θα έχει το συντονιστικό ρόλο για τη λειτουργία του γραφείου της Αρχής.

2. Οι νέες διατιμήσεις της ΑΗΚ προέκυψαν κατόπιν ρυθμιστικής απόφασης της ΡΑΕΚ. Συναφώς, η ΡΑΕΚ δεν επιθυμεί την αύξηση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος, ωστόσο η εφαρμογή της νέας δομής διατιμήσεων, όπως ισχύει και στο εξωτερικό, είναι απαραίτητη, ώστε να υπάρξει κοστοστρέφεια. Η ΑΗΚ προέβη σε διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς αναφορικά με τις νέες διατιμήσεις και αναμένεται η τελική πρότασή της σχετικά με το ζήτημα πριν από τη λήψη απόφασης από τη ΡΑΕΚ.

3. Ο λογιστικός και λειτουργικός διαχωρισμός της ΑΗΚ έχει ολοκληρωθεί και η ΡΑΕΚ προγραμματίζει τη διεξαγωγή σειράς σχετικών ελέγχων εντός του 2017. Ο έλεγχος για την εφαρμογή του διαχωρισμού της ΑΗΚ θα διαρκέσει οκτώ μήνες.

4. Το σύστημα ηλεκτροπαραγωγής έχει ανάγκη τόσο τα μικρά όσο και τα μεγάλα έργα ΑΠΕ. Τα μεγάλα έργα φωτοβολταϊκών είναι χρήσιμα για την Κύπρο, υπό την προϋπόθεση ότι γίνεται ορθή και κατάλληλη αποθήκευση της ενέργειας.

5. Το σύστημα net metering παρακολουθείται από τη ΡΑΕΚ. Πρόθεση είναι η συνέχιση του συστήματος, ωστόσο θα πρέπει να τυγχάνει κατά καιρούς αξιολόγησης, ώστε να μην επέλθει κορεσμός αυτού.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη της όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της και αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του νομοσχεδίου, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού της ΡΑΕΚ για το έτος 2017.

1η Μαρτίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων