Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί της Κυκλοφορίας στην Αγορά και της Χρήσης Πρόδρομων Ουσιών Εκρηκτικών Υλών Νόμος του 2017»

Παρόντες:

Άγγελος Βότσης, πρόεδρος Αντρέας Φακοντής
Μαρίνος Μουσιούττας Χριστάκης Τζιοβάνης
Σόλων Κασίνης Άννα Θεολόγου
Νίκος Νουρής Γεώργιος Παπαδόπουλος
Κώστας Κώστα  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 14 και την 21η Φεβρουαρίου 2017. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίασης κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, της Υπηρεσίας Εμπορίου του ίδιου υπουργείου, του Τμήματος Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Γεωργίας και της Υπηρεσίας Μεταλλείων του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, της Αστυνομίας Κύπρου, του Γενικού Χημείου του Κράτους, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, καθώς και της εργοδοτικής οργάνωσης ΟΕΒ, του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών και του Τμήματος Καταναλωτών ΠΕΟ.

Η εργοδοτική οργάνωση ΚΕΒΕ, η Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής, το Σωματείο Εργαζομένων Καταναλωτών-ΣΕΚ, η Παγκύπρια Ένωση Εκτελωνιστών και Διαμεταφορέων, ο Σύνδεσμος Γενικών Αποθηκών Αποταμίευσης Εμπορευμάτων Κύπρου, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Τελωνειακών Πρακτόρων και ο Σύνδεσμος Ναυτικών Πρακτόρων, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η θέσπιση νομοθετικού πλαισίου για εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 98/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2013 σχετικά με την κυκλοφορία στην αγορά και τη χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, καθώς και την εισηγητική και αιτιολογική έκθεση που συνοδεύουν το νομοσχέδιο, με το τελευταίο σκοπείται η πρόληψη πιθανών εγκληματικών ή και τρομοκρατικών ενεργειών μέσω της θέσπισης διατάξεων με τις οποίες προβλέπονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Οι διαδικασίες για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 98/2013, καθώς και για τη διαθεσιμότητα, εισαγωγή, κατοχή και χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών.

2. Η υποχρέωση των οικονομικών φορέων που έχουν στη διάθεσή τους πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών στα πλαίσια εμπορικών ή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων να αναφέρουν στην αστυνομία οποιεσδήποτε ύποπτες συναλλαγές, εξαφανίσεις ή και κλοπές των ουσιών αυτών που έχουν περιέλθει στην αντίληψή τους.

3. Η σύσταση Τεχνικής Επιτροπής η οποία θα επιλαμβάνεται οποιουδήποτε θέματος κρίνεται απαραίτητο για την καλύτερη εφαρμογή του προτεινόμενου νόμου.

4. Η θέσπιση ποινικών αδικημάτων και διοικητικές κυρώσεις.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η Κυπριακή Δημοκρατία εξαιτίας της μη έγκαιρης υιοθέτησης σχετικών εφαρμοστικών προνοιών του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 98/2013 στην εθνική νομοθεσία βρίσκεται σε διαδικασία παράβασης, γι’ αυτό και η Βουλή πρέπει να προχωρήσει το συντομότερο δυνατό σε ψήφιση του υπό εξέταση νομοσχεδίου σε νόμο.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι η πιο πάνω καθυστέρηση οφείλεται στις διαφωνίες που προέκυψαν μεταξύ των εμπλεκόμενων υπουργείων, υπηρεσιών και αρχών για τον καθορισμό της αρμόδιας αρχής.

Στα πλαίσια της συζήτησης του νομοσχεδίου ενώπιον της επιτροπής ο εκπρόσωπος του Τμήματος Τελωνείων δήλωσε ότι οι πρόνοιες του νομοσχεδίου που αφορούν τη δήμευση και την κατάσχεση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών πρέπει να αναδιατυπωθούν, για να καθοριστούν με μεγαλύτερη σαφήνεια οι εν λόγω διαδικασίες, και παράλληλα να προστεθεί σ’ αυτές πρόνοια, ώστε οι διαδικασίες να γίνονται με βάση τις διατάξεις του περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου.

Στη βάση των πιο πάνω η επιτροπή ζήτησε όπως οι εν λόγω εισηγήσεις του εκπροσώπου του Τμήματος Τελωνείου εξεταστούν από τους κυβερνητικούς αρμοδίους και σε περίπτωση υιοθέτησής τους να γίνουν οι ανάλογες τροποποιήσεις στο κείμενο του νομοσχεδίου. Συναφώς, το αρμόδιο υπουργείο, μετά από σχετική διαβούλευση που προηγήθηκε με το Τμήμα Τελωνείων και τη Νομική Υπηρεσία, κατέθεσε στην επιτροπή αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου, στο οποίο ενσωματώθηκαν οι πιο πάνω εισηγήσεις του εκπροσώπου του Τμήματος Τελωνείου.

Η διευθύντρια του Γενικού Χημείου του Κράτους, με υπόμνημά της, ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2017, προς την επιτροπή, δήλωσε ότι κατέχει τόσο την τεχνογνωσία όσο και τον εξοπλισμό για την ανάλυση των ουσιών που περιλαμβάνονται στις διατάξεις του προτεινόμενου νόμου. Παρ’ όλα αυτά, δεν είναι σε θέση να προχωρήσει στην ανάπτυξη των μεθόδων ανάλυσης που απαιτούν οι εν λόγω ουσίες αλλά ούτε και στην αγορά προτύπων ουσιών, καθότι δεν έχει γίνει σχετική πρόβλεψη στον προϋπολογισμό του Γενικού Χημείου του Κράτους για το έτος 2017. Ως εκ τούτου, εξέφρασε την επιθυμία όπως τύχει έγκαιρης ενημέρωσης σχετικά με την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του προτεινόμενου νόμου.

Η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της και έχοντας πλήρη αντίληψη των κινδύνων που εγκυμονεί η φύλαξη και η διαχείριση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών, ζήτησε με σχετική επιστολή της προς τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού όπως ο τελευταίος ενημερώσει την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου με όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία φύλαξης τέτοιων ουσιών, καθώς και με τα στοιχεία όσων τις διαχειρίζονται για σκοπούς δημόσιας ασφάλειας.

Όλες οι πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου νόμου σε νόμο όπως αυτό έχει διαμορφωθεί και αφού προηγουμένως επέφερε, με τη σύμφωνη γνώμη της εκπροσώπου της Νομικής Υπηρεσίας, τις απαραίτητες σε αυτό νομοτεχνικές βελτιώσεις.

 

 

1η Μαρτίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων