Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου του 2017 Νόμος του 201

Παρόντες:

Ελένη Μαύρου, πρόεδρος Ανδρέας Κυπριανού
Γιώργος Τ. Γεωργίου Κωστής Ευσταθίου
Νίκος Νουρής Λίνος Παπαγιάννης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 6 και 13 Φεβρουαρίου 2017. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και ο πρόεδρος και ο διευθυντής της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου.

Ο προϋπολογισμός της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου για το έτος 2017, ο οποίος κατατέθηκε στη Βουλή με βάση το άρθρο 36 του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου, προβλέπει έσοδα ύψους €1.768.350 και δαπάνες ύψους €1.624.430.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Εσωτερικών, τα έσοδα της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου προέρχονται κυρίως από τα τέλη που εισπράττει η Αρχή από την εξέταση αιτήσεων για την παραχώρηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών οργανισμών, από τα τέλη για την παραχώρηση άδειας ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών οργανισμών, καθώς και από τα τέλη επί των εσόδων των εν λόγω οργανισμών που εισπράττονται από τις διαφημίσεις και από τα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται για παραβάσεις διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή ενημέρωσης, οι δαπάνες της Αρχής αφορούν κυρίως αποδοχές προσωπικού, λειτουργικά έξοδα, αποζημίωση του προέδρου και των μελών της Αρχής, αγορά εξοπλισμού, έξοδα για υπηρεσιακά ταξίδια, συνδρομές σε διεθνείς και τοπικούς οργανισμούς, δικηγορικά έξοδα, μίσθωση υπηρεσιών συμβούλων και εμπειρογνωμόνων, μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό.

Με βάση τα ίδια στοιχεία, ο προϋπολογισμός της Αρχής για το έτος 2017 είναι πλεονασματικός, δεδομένου ότι τα έσοδα υπερβαίνουν τις δαπάνες κατά €143.920. Περαιτέρω, ο προϋπολογισμός αυτός παρουσιάζει συνολική αύξηση των εσόδων της Αρχής κατά €128.100 σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της για το έτος 2016. Ειδικότερα, τα έσοδα της Αρχής προβλέπονται αυξημένα, κυρίως λόγω της αύξησης των εσόδων της από τα πιο πάνω αναφερόμενα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται στους τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς οργανισμούς. Επιπρόσθετα, ο προϋπολογισμός παρουσιάζει συνολική μείωση των δαπανών της Αρχής κατά €15.937 σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της για το έτος 2016, επειδή ο πρόεδρος της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου δεν υπηρετεί πλέον σε αυτήν ως εκτελεστικός πρόεδρος, υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

Τέλος, σύμφωνα με τα εν λόγω στοιχεία, λαμβάνοντας υπόψη τις συνεχείς αλλαγές στο ραδιοτηλεοπτικό πεδίο και δεδομένου ότι η Αρχή αυτοσυντηρείται οικονομικά, το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Οικονομικών συμφωνούν με τις προτεινόμενες πρόνοιες του προϋπολογισμού της Αρχής.

Ο πρόεδρος της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, τοποθετούμενος γύρω από τις πρόνοιες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, ενημέρωσε την επιτροπή για ζητήματα που άπτονται της λειτουργίας της Αρχής. Παράλληλα, κατέθεσε ενώπιόν της γραπτό υπόμνημα στο οποίο παρατίθενται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Η Αρχή αυτοσυντηρείται οικονομικά και ο ετήσιος προϋπολογισμός της δεν επιβαρύνει τον εκάστοτε κρατικό προϋπολογισμό.

2. Η Αρχή υλοποιεί επιτυχώς ένα στρατηγικό σχέδιο του οποίου πρωταρχικός στόχος είναι η μείωση των εξόδων και η αύξηση της παραγωγικότητας με βάση τους ακόλουθους βασικούς άξονες:

α. Συστηματικός και αυστηρός έλεγχος των δαπανών.

β. Αναβάθμιση της τεχνολογικής υποδομής της Αρχής, με άμεσο αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικότητας.

Στα πλαίσια της εξέτασης του προϋπολογισμού από την επιτροπή τα μέλη της είχαν την ευκαιρία να υποβάλουν σχετικές ερωτήσεις και να λάβουν απαντήσεις αναφορικά με τη λειτουργία της Αρχής και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη ραδιοτηλεόραση.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό αναφορά προϋπολογισμού και αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου για το έτος 2017.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου, παρά την καταρχήν τοποθέτησή του υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο, επιφυλάχθηκε να καταθέσει σχετικές τροπολογίες κατά τη συζήτηση αυτού στην ολομέλεια της Βουλής.

Παράλληλα, με την ευκαιρία της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού, η επιτροπή επισημαίνει την ανάγκη εκσυγχρονισμού της ισχύουσας νομοθεσίας που διέπει τη ραδιοτηλεόραση, με απώτερο στόχο τόσο να καλυφθεί νομοθετικά ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν τη λειτουργία των ραδιοτηλεοπτικών μέσων όσο και να εναρμονιστεί η εθνική νομοθεσία στον τομέα αυτό με το ενωσιακό κεκτημένο.

1η Μαρτίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων