Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού του 2017 Νόμος του 2016»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Αντρέας Καυκαλιάς
Μάριος Μαυρίδης Άγγελος Βότσης
Ονούφριος Κουλλά Μαρίνος Μουσιούττας
Στέφανος Στεφάνου Άννα Θεολόγου
Άριστος Δαμιανού Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 23 Ιανουαρίου και 13 Φεβρουαρίου 2017. Στο πλαίσιο της συζήτησης κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και η αναπληρώτρια γενική διευθύντρια του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (ΚΟΤ).

Σημειώνεται ότι η συζήτηση του νομοσχεδίου κατά τη δεύτερη συνεδρία της επιτροπής διεξήχθη παράλληλα με τη συζήτηση άλλου σχετικού με τον ΚΟΤ νομοσχεδίου, σκοπός του οποίου είναι η δημιουργία Υφυπουργείου Τουρισμού.

Ο προϋπολογισμός του ΚΟΤ για το 2017 προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €50.797.606 και συνολικά έσοδα του ίδιου ύψους. Τα έσοδα του ΚΟΤ για το 2017 θα προέλθουν από κρατική χορηγία (€48.605.000), δικαιώματα χορήγησης αδειών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και εξάσκηση τουριστικών επαγγελμάτων (€522.606), διαχείριση υποστατικών του οργανισμού (€1.350.000) και από άλλες πηγές (€320.000).

Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, οι συνολικές δαπάνες του ΚΟΤ αφορούν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Αποδοχές προσωπικού (€9.788.827).

2. Αποζημιώσεις, αμοιβές και άλλα ωφελήματα (€2.179.500).

3. Προβολή και δημοσιότητα (€24.122.656).

4. Οργάνωση και ανάπτυξη τουριστικού προϊόντος (€2.850.000).

5. Λοιπές διοικητικές δαπάνες (€4.971.623).

6. Ευρωπαϊκά προγράμματα (€2.920.000).

Η διαφορά ύψους €2.192.606 που προκύπτει μεταξύ των προβλεπόμενων δαπανών και της κρατικής χορηγίας θα καλυφθεί από έσοδα του οργανισμού από ίδιες πηγές.

Σημειώνεται ότι μαζί με τον προϋπολογισμό κατατέθηκε στην επιτροπή και η έκθεση συμμόρφωσης στις παρατηρήσεις του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας για το έτος 2014.

Στο πλαίσιο της συζήτησης του θέματος την επιτροπή απασχόλησε ιδιαίτερα ο μελλοντικός ρόλος του ΚΟΤ, λαμβανομένης υπόψη της πρόθεσης της κυβέρνησης για δημιουργία Υφυπουργείου Τουρισμού, με βάση νομοσχέδιο το οποίο έχει ήδη κατατεθεί στη Βουλή και συζητείται από την επιτροπή.

Η επιτροπή ζήτησε επίσης ενημέρωση αναφορικά με τη διαμόρφωση της Εθνικής Στρατηγικής για τον Τουρισμό και το πλαίσιο στο οποίο αυτή βασίζεται.

Αναφορικά με τα πιο πάνω θέματα, η επιτροπή έλαβε γραπτή ενημέρωση, με επιστολή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ημερομηνίας 9 Φεβρουαρίου 2017, στην οποία αναφέρονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Σε σχέση με τη δημιουργία Υφυπουργείου Τουρισμού και το νέο ρόλο του ΚΟΤ, η κυβέρνηση έχει λάβει τη σχετική απόφαση με σκοπό τη συνολική και ολοκληρωμένη διαχείριση των θεμάτων που αφορούν στον τομέα του τουρισμού.

Ο ΚΟΤ ως ημικρατικός οργανισμός δε διαθέτει οποιεσδήποτε αρμοδιότητες διαμόρφωσης και προώθησης οριζόντιων πολιτικών, όπως απαιτείται σε ένα σύγχρονο κράτος για σκοπούς αποτελεσματικότερης διαχείρισης του ζωτικού τομέα του τουρισμού. Ως εκ τούτου, κρίθηκε αναγκαία η δημιουργία μιας εξειδικευμένης αρχής, η οποία θα υπάγεται απευθείας στην κυβέρνηση και θα διαχειρίζεται σφαιρικά το σύνολο των θεμάτων που σχετίζονται με τον τομέα του τουρισμού.

Με βάση τις διατάξεις του σχετικού νομοσχεδίου το οποίο έχει κατατεθεί στη Βουλή, ο ΚΟΤ αναβαθμίζεται σε Υφυπουργείο Τουρισμού, του οποίου οι κύριες αρμοδιότητες θα είναι οι ακόλουθες:

α. Η χάραξη της τουριστικής πολιτικής και ο επιτελικός σχεδιασμός της τουριστικής ανάπτυξης στην Κύπρο, περιλαμβανομένης και της διατύπωσης θέσεων για τη χωροθέτηση των τουριστικών τοποθεσιών.

β. Ο συντονισμός και η υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για τον Τουρισμό και η εφαρμογή ενός αναθεωρημένου κανονιστικού πλαισίου, το οποίο θα διέπει τα θέματα ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού.

γ. Η στήριξη των επενδύσεων στον τουρισμό, περιλαμβανομένων της επεξεργασίας και υλοποίησης κινήτρων, της προώθησης της τουριστικής εκπαίδευσης και της κατάρτισης, αλλά και της συντονισμένης επικοινωνιακής προβολής της εικόνας της Κύπρου στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με πρόσθετη ενημέρωση που έλαβε η επιτροπή, στο παρόν στάδιο δεν έχουν δοθεί στον ΚΟΤ οποιεσδήποτε συγκεκριμένες οδηγίες που να αφορούν σε αναδιοργάνωση του οργανισμού οι οποίες να είναι άμεσα συνυφασμένες με τη σύσταση και λειτουργία του Υφυπουργείου Τουρισμού. Εντούτοις, ο οργανισμός έχει ήδη προωθήσει και συνεχίζει να προωθεί αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του βάσει των εισηγήσεων μελέτης αναδιοργάνωσης που έχει διενεργηθεί από εξωτερικό οίκο. Επιπρόσθετα, ο οργανισμός έχει προχωρήσει και σε άλλες ενέργειες με σκοπό τη συνεχή μείωση των λειτουργικών του δαπανών, όπως συστεγάσεις γραφείων εξωτερικού με πρεσβείες και μείωση ενοικίων, καθώς και σε σημαντική μείωση του προσωπικού κατά την τελευταία πενταετία με μετακινήσεις και ανακατανομές καθηκόντων.

2. Σε σχέση με τη διαμόρφωση Εθνικής Στρατηγικής για τον Τουρισμό, αυτή, σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, εφαρμόστηκε πρόσφατα και εξετάζεται από τα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας έργου, τα οποία υποβάλλουν σχόλια και παρατηρήσεις επί του περιεχομένου. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ισπανικής εταιρείας THR, η οποία έχει αναλάβει την εκπόνηση της στρατηγικής σε συνεργασία με τη διεπιστημονική ομάδα, η Κύπρος έχει δυνατότητες να αυξήσει τη συνεισφορά του τουρισμού στην οικονομία σε ό,τι αφορά τόσο την αύξηση του ΑΕΠ όσο και την ενίσχυση των κρατικών εσόδων και ταυτόχρονα να επιτύχει τη δημιουργία πρόσθετων θέσεων εργασίας.

Προς επίτευξη των πιο πάνω, οι μελετητές θεωρούν ότι πρέπει να αναληφθούν μεταξύ άλλων οι ακόλουθες ενέργειες:

α. Βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών.

β. Βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών και δημιουργία μηχανισμών ελέγχου της ποιότητας.

γ. Αλλαγή του τρόπου πραγματοποίησης των εκστρατειών προώθησης της Κύπρου ως τουριστικού προορισμού, προκειμένου να καθορίζονται σαφείς και μετρήσιμοι στόχοι σε ό,τι αφορά τις αφίξεις και τη συνεισφορά του τουρισμού στην εθνική οικονομία.

δ. Βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού που συμμετέχει στο σύνολο της τουριστικής βιομηχανίας.

ε. Εξεύρεση νέων και βελτίωση των υφιστάμενων επιμέρους τομέων του τουριστικού προϊόντος.

στ. Βελτίωση του μηχανισμού που συντονίζει και ρυθμίζει τα θέματα τουρισμού.

Πέραν των πιο πάνω, την επιτροπή απασχόλησαν επίσης άλλα επιμέρους ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του ΚΟΤ, γι’ αυτό και ζήτησε την κατάθεση περαιτέρω στοιχείων, ενημέρωση την οποία έλαβε με επιστολή του ΚΟΤ, ημερομηνίας 1ης Φεβρουαρίου 2017, στην οποία περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων στοιχεία για τα ακόλουθα θέματα:

1. Τις διαδικασίες επιλογής του νομικού συμβούλου του ΚΟΤ.

2. Την αξιολόγηση του Ράλι Κύπρος.

3. Την πλήρωση της θέσης του γενικού διευθυντή του οργανισμού.

4. Τις εισηγήσεις/παρατηρήσεις του Γραφείου του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας.

5. Τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος και την προσέλκυση νέων φορέων τουρισμού.

6. Τις ενέργειες που αφορούν την ανάπτυξη του κοινωνικού τουρισμού και τις δράσεις για αγροτουρισμό.

7. Το σχέδιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και άλλα ωφελήματα που λαμβάνουν οι υπάλληλοι του οργανισμού.

Ειδικότερα όσον αφορά την παρεχόμενη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, στην εν λόγω επιστολή αναφέρονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Ο οργανισμός συνεισφέρει στο Υπουργείο Υγείας για την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στο προσωπικό του βάσει σχετικών κανονισμών που έχουν εγκριθεί από τη Βουλή και το υπουργείο ενημερώνει ετησίως τον οργανισμό για τα ποσά που εγκρίνονται από το Υπουργικό Συμβούλιο ως προς τις παρεχόμενες ιατρικές υπηρεσίες. Για το 2016 τα εγκεκριμένα ποσά ανήλθαν στα €650 για καθένα από τους συμμετέχοντες ή/και τους εξαρτωμένους τους και στα €1.900 για καθένα από τους συμμετέχοντες ή/και τους εξαρτωμένους τους ηλικίας 65 ετών και άνω.

2. Ο οργανισμός συνεισφέρει επίσης με ποσοστό 4,09% επί των βασικών μισθών και του τιμαριθμικού επιδόματος στο Σχέδιο Συμπληρωματικής Περίθαλψης, το οποίο συμφωνήθηκε με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις στο πλαίσιο των συλλογικών συμβάσεων.

3. Μέλη του σχεδίου είναι όλοι οι μόνιμοι υπάλληλοι, το μόνιμο ωρομίσθιο προσωπικό, ορισμένο επιτόπιο προσωπικό και οι συνταξιούχοι, καθώς και οι εξαρτώμενοί τους.

4. Το σχέδιο χρηματοδοτείται από τη συνεισφορά του οργανισμού και καλύπτει δαπάνες για αγορά φαρμάκων κατ ανώτατο όριο 80% του κατά περίπτωση κόστους, καθώς και επισκέψεις σε γιατρούς οποιασδήποτε ειδικότητας (με ανώτατο ποσό αναλόγως του αριθμού των εξαρτωμένων) αλλά υπό περιορισμούς.

5. Οι συνολικές πραγματικές δαπάνες για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη του προσωπικού τα τελευταία χρόνια φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα:

Έτος Ιατρ. Περίθαλψη σε Νοσοκ. Συμπλ. Ιατρ. Περίθαλψη
2014 €823.860 €420.029
2015 €805.950 €416.051
2016 €520.109 €409.419.

6. Ο οργανισμός καταβάλλει στο Ταμείο Ευημερίας των υπαλλήλων του ΚΟΤ όχι αργότερα από την 31η Μαρτίου κάθε χρόνου ποσό ίσο προς το 4,4% επί του συνόλου των ετήσιων απολαβών του προσωπικού, που υπολογίζονται με βάση τις απολαβές του μηνός Δεκεμβρίου του αμέσως προηγούμενου χρόνου, στο πλαίσιο των συμφωνημένων με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις συλλογικών συμβάσεων. Μέλη του σχεδίου είναι όλοι οι μόνιμοι υπάλληλοι, το μόνιμο ωρομίσθιο προσωπικό, ορισμένο επιτόπιο προσωπικό, οι χήροι/χήρες υπαλλήλων, το προσωπικό με σύμβαση αορίστου χρόνου και οι συνταξιούχοι. Σκοπός του σχεδίου μεταξύ άλλων είναι και η παροχή βοήθειας σε ειδικές περιπτώσεις δυσπραγούντων μελών του ταμείου.

Τέλος, σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, ο οργανισμός καταβάλλει στο Ταμείο Επιδότησης Τόκων Στεγαστικών και Εκπαιδευτικών Δανείων ποσό ίσο προς το 0,8% επί του συνόλου των ετήσιων απολαβών του προσωπικού, οι οποίες υπολογίζονται με βάση τις απολαβές του μηνός Δεκεμβρίου του αμέσως προηγούμενου χρόνου, στη βάση των συλλογικών συμβάσεων που έχουν συμφωνηθεί. Σκοπός του συγκεκριμένου ταμείου είναι η πρόοδος και η ευημερία των μελών του σωματείου μέσω της επιδότησης μέρους ή/και ολόκληρου του ποσού των ετήσιων τόκων που τα μέλη καλούνται να πληρώσουν για δάνεια που συνάπτουν για στεγαστικούς και εκπαιδευτικούς λόγους.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος, εισηγείται την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του ΚΟΤ για το έτος 2017.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της Συμμαχίας Πολιτών και του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

1η Μαρτίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων