Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου του 2017 Νόμος του 201

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Αντρέας Καυκαλιάς
Μάριος Μαυρίδης Άγγελος Βότσης
Ονούφριος Κουλλά Μαρίνος Μουσιούττας
Στέφανος Στεφάνου Άννα Θεολόγου
Άριστος Δαμιανού Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 6 και στις 13 Φεβρουαρίου 2017. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ).

Ο προϋπολογισμός της ΑνΑΔ για το 2017 όπως αρχικά κατατέθηκε στη Βουλή προέβλεπε συνολικές δαπάνες ύψους €31.024.000 και συνολικά έσοδα ύψους €27.677.000, τα οποία προέρχονται κυρίως από το τέλος ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού (€24.558.000), από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (€1.808.700) και από επενδύσεις (€1.118.780).

Σημειώνεται ότι η ΑνΑΔ με επιστολή της, ημερομηνίας 4 Ιανουαρίου 2017, κατέθεσε στη Βουλή αναθεωρημένο κείμενο του υπό αναφορά νομοσχεδίου, καθότι κονδύλι ύψους €17.000 το οποίο αφορούσε σε έξοδα θεματοφυλακής επενδύσεων εκ παραδρομής δεν είχε περιληφθεί στο γενικό σύνολο δαπανών. Συναφώς, οι συνολικά προβλεπόμενες δαπάνες της Αρχής για το έτος 2017 για τις οποίες ζητείται έγκριση πληρωμής με το αναθεωρημένο κείμενο του σχετικού νομοσχεδίου ανέρχονται στις €31.041.000.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι συνολικές δαπάνες της Αρχής για το οικονομικό έτος 2017 ανέρχονται στις €31.041.000, σε σύγκριση με δαπάνες ύψους €38.043.000 που είχαν προϋπολογισθεί στον αντίστοιχο προϋπολογισμό του 2016. Οι εν λόγω δαπάνες αφορούν μεταξύ άλλων σε αποδοχές προσωπικού (€5.833.670), έξοδα λειτουργίας γραφείου (€366.000), ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού (€21.900.000), κεφαλαιουχικές δαπάνες (€1.527.530) και μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό (€200.000).

Σημειώνεται ότι το προϋπολογιζόμενο έλλειμμα ύψους €3.364.000 αναμένεται να καλυφθεί από πλεονάσματα προηγούμενων ετών, τα οποία κατά την 1ηη Ιανουαρίου 2017 υπολογίζονται στα €48.119.407.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ο προϋπολογισμός για το έτος 2017 προβλέπει για τον τομέα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού συνολικές δαπάνες ύψους €21.900.000, σε σύγκριση με €29.400.000 το 2016, που προορίζονται να καλύψουν μεταξύ άλλων τις πιο κάτω δραστηριότητες:

1. Δραστηριότητες κατάρτισης (προγράμματα αρχικής και συνεχιζόμενης κατάρτισης): €19.500.000.

2. Ειδικές αναπτυξιακές δραστηριότητες: €319.890.

3. Σχέδια συγχρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο: €2.053.080.

4. Έρευνες και μελέτες: €27.000.

Στο πλαίσιο της συζήτησης του θέματος ο πρόεδρος της ΑνΑΔ δήλωσε ότι ο προϋπολογισμός της Αρχής για το 2017 βασίζεται στους στόχους της ΑνΑΔ για το 2017, οι οποίοι έχουν προσδιοριστεί με σκοπό την επιτέλεση του ρόλου και της αποστολής της, καθώς και την επίτευξη των στρατηγικών της επιδιώξεων.

Σύμφωνα με τον ίδιο αρμόδιο, οι στρατηγικές επιδιώξεις της ΑνΑΔ για το έτος 2017 αφορούν τα ακόλουθα:

1. Την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού με τη συνεχή και διά βίου κατάρτιση και επιμόρφωση των εργαζομένων, των ανέργων, του αδρανούς δυναμικού με έμφαση στους νέους και στα άτομα χαμηλής ειδίκευσης και μεγαλύτερης ηλικίας, καθώς και στους μακροχρόνια ανέργους.

2. Τη βελτίωση της παραγωγικότητας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων μέσα από την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού τους και τη βελτίωση της προσαρμοστικότητάς του.

3. Την ενίσχυση της διασφάλισης της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του συστήματος κατάρτισης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού μέσα από την αξιολόγηση και πιστοποίηση της παρεχόμενης κατάρτισης, καθώς και των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των επαγγελματικών προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, για την επίτευξη των πιο πάνω στρατηγικών επιδιώξεων έχουν καθοριστεί οι ακόλουθοι στόχοι προτεραιότητας για το έτος 2017:

1. Συμβολή στην ένταξη των ανέργων και του αδρανούς δυναμικού στην απασχόληση.

2. Προώθηση της διά βίου μάθησης των απασχολουμένων.

3. Ενίσχυση των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας.

4. Προώθηση της έρευνας και της ανάπτυξης.

5. Αποτελεσματική διακυβέρνηση.

Ως προς την υλοποίηση του πρώτου στόχου η Αρχή έχει θέσει ως προτεραιότητα τη συνέχιση των δράσεων κατάρτισης για ενεργητική στήριξη της απασχόλησης και μείωση της ανεργίας, δίνοντας έμφαση στη στελέχωση επιχειρήσεων και στην κατάρτιση μέσα στις ίδιες τις επιχειρήσεις, στην τοποθέτηση ανέργων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς για απόκτηση εργασιακής πείρας και στην κατάρτιση για βελτίωση της απασχολησιμότητας.

Σε ό,τι αφορά το δεύτερο στόχο, προτεραιότητα για την ΑνΑΔ αποτελεί ο συνεχής εμπλουτισμός των γνώσεων και των δεξιοτήτων των απασχολουμένων για προσαρμογή τους στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.

Αναφορικά με τον τρίτο στόχο, η Αρχή θέτει ως προτεραιότητα την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος επαγγελματικών προσόντων, καθώς και του συστήματος αξιολόγησης και πιστοποίησης των συντελεστών παροχής κατάρτισης.

Ως προς τον τέταρτο στόχο η ΑνΑΔ επικεντρώνεται στις προβλέψεις της απασχόλησης και της προσφοράς ανθρώπινου δυναμικού στην κυπριακή οικονομία, στις εκτιμήσεις των αναγκών απασχόλησης και κατάρτισης, στην παρακολούθηση των τάσεων στην αγορά εργασίας, καθώς και στην αξιολόγηση των επιδράσεων των δραστηριοτήτων της Αρχής στην κυπριακή οικονομία.

Σε σχέση με τον πέμπτο στόχο η Αρχή ενισχύει τα συστήματα και τους μηχανισμούς της, ώστε να επιτύχει τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας, καθώς και τη βέλτιστη διαχείριση και αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ενώπιον της επιτροπής ο γενικός διευθυντής της ΑνΑΔ, επί του παρόντος προτεραιότητα για την Αρχή αποτελεί η υλοποίηση των προγραμμάτων που αφορούν τους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος (ΕΕΕ), τα οποία θα συμβάλουν στην καταπολέμηση της ανεργίας με την ενεργότερη συμμετοχή των ληπτών κρατικών βοηθημάτων στην αγορά εργασίας. Προς αυτή την κατεύθυνση θα ανακοινωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα η έναρξη του προγράμματος για εργοδότηση ληπτών του ΕΕΕ στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, στις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης και σε μη κυβερνητικούς οργανισμούς για απόκτηση εξάμηνης εργασιακής πείρας.

Στο πλαίσιο της περαιτέρω εξέτασης επί των προνοιών του προϋπολογισμού την επιτροπή απασχόλησαν μεταξύ άλλων η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων της ΑνΑΔ, το θέμα της παρεχόμενης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης προς τους υπαλλήλους της Αρχής και ειδικότερα η ανομοιομορφία που παρατηρείται αναφορικά με τη συνεισφορά σε αυτήν.

Οι εκπρόσωποι της ΑνΑΔ δήλωσαν σε σχέση με τα πιο πάνω ότι, με βάση τα αποτελέσματα μελετών αξιολόγησης των προγραμμάτων της Αρχής που έχουν διενεργηθεί τόσο από την ίδια όσο και από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, καταδεικνύεται ότι τα προγράμματα είναι αποτελεσματικά και για το λόγο αυτό συνεχίζουν να παρέχονται, ενώ όσα από αυτά κρίνεται ότι ολοκληρώθηκε ο κύκλος τους δεν επαναλαμβάνονται. Σε ό,τι αφορά το θέμα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των υπαλλήλων οι ίδιοι αρμόδιοι ανέφεραν ότι το διοικητικό συμβούλιο της ΑνΑΔ υπέβαλε προς τις συντεχνίες αίτημα επαναξιολόγησης και επαναδιαπραγμάτευσης του υφιστάμενου σχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του προϋπολογισμού, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού της ΑνΑΔ για το έτος 2017.

 

1η Μαρτίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων