Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τους κανονισμούς «Οι περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Ατυχήματα Μεγάλης Κλίμακας Σχετιζομένων με Επικίνδυνες Ουσίες) Κανονισμοί του 2017»

Παρόντες:

Ελένη Μαύρου, πρόεδρος Γιώργος Κάρουλλας
Γιώργος Τ. Γεωργίου Πανίκος Λεωνίδου
Νίκος Νουρής Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 30 Ιανουαρίου και στις 6 Φεβρουαρίου 2017. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 86 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, είναι η αναθεώρηση των ισχύοντων περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Ατυχήματα Μεγάλης Κλίμακας Σχετιζόμενα με Επικίνδυνες Ουσίες) Κανονισμών, οι οποίοι ρυθμίζουν τη λήψη μέτρων πολεοδομικής φύσης για την πρόληψη των ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας που σχετίζονται με επικίνδυνες ουσίες και τον περιορισμό των συνεπειών τους στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον, με απώτερο στόχο την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με μέρος της Οδηγίας 2012/18/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες και για την τροποποίηση και στη συνέχεια την κατάργηση της Οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους κυβερνητικούς αρμοδίους, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις διασφαλίζεται η βελτίωση του υφιστάμενου επιπέδου προστασίας μεταξύ άλλων μέσω της λήψης μέτρων σε σχέση με το σχεδιασμό χρήσεων γης, της κατάλληλης διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης και της αποτελεσματικής συμμετοχής του κοινού κατά τη λήψη πολεοδομικών αποφάσεων, καθώς και κατά την εκπόνηση ή/και τροποποίηση σχεδίων ανάπτυξης.

Σημειώνεται ότι η μεταφορά της Οδηγίας 2012/18/ΕΕ στην εθνική έννομη τάξη κρίνεται επείγουσα, επειδή η χρονική δέσμευση για την υιοθέτηση των προνοιών της από τα κράτη μέλη ήταν η 1η Ιουνίου 2015. Συναφώς, λόγω της εκπρόθεσμης εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας με την εν λόγω Οδηγία, εκκρεμεί διαδικασία παράβασης κατά της Δημοκρατίας, στα πλαίσια της οποίας έχει ήδη διατυπώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αιτιολογημένη γνώμη. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι υπό εξέταση κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή μετά τη λήξη της υπό αναφορά προθεσμίας και συγκεκριμένα στις 20 Ιανουαρίου 2017.

Στο στάδιο της μελέτης των προτεινόμενων κανονισμών την επιτροπή απασχόλησαν ορισμένα θέματα που άπτονται της εφαρμογής αυτών, γι’ αυτό και ζητήθηκαν πρόσθετα στοιχεία και διευκρινίσεις από τους κυβερνητικούς αρμοδίους.

Όλες οι πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής συμφώνησαν με τις πρόνοιες των κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος τους, ώστε να αναφέρονται ως «Οι περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Ατυχήματα Μεγάλης Κλίμακας Σχετιζόμενα με Επικίνδυνες Ουσίες) Κανονισμοί του 2017».

 

 

21η Φεβρουαρίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων