Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για τo νομοσχέδιο «Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Εξοπλισμός Πλοίων) Νόμος του 2017»

Παρόντες:

Γεώργιος Προκοπίου, πρόεδρος Αντρέας Φακοντής
Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης Κώστας Κώστα
Δημήτρης Δημητρίου Ηλίας Μυριάνθους
Ευθύμιος Δίπλαρος Άννα Θεολόγου
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Χριστάκης Τζιοβάνης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 3 και 10 Φεβρουαρίου 2017. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Ποιότητας (ΚΟΠΠ) του ίδιου υπουργείου, του Τμήματος Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών και του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου (ΚΝΕ). Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, η Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών (ΚΕΠ) και το ΚΕΒΕ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής. Εντούτοις, το ΚΕΒΕ με επιστολή του, ημερομηνίας 2 Φεβρουαρίου 2017, ενημέρωσε την επιτροπή ότι συμφωνεί με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/90/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 σχετικά με τον εξοπλισμό πλοίων και για την κατάργηση της Οδηγίας 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου. Η εν λόγω Οδηγία αποσκοπεί στη βελτίωση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και στην πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης μέσω της ενιαίας εφαρμογής των διεθνών νομικών πράξεων που αφορούν τον εξοπλισμό που πρόκειται να τοποθετηθεί σε πλοία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Παράλληλα, διασφαλίζει την ελεύθερη διακίνηση του εν λόγω εξοπλισμού, ο οποίος έχει τοποθετηθεί ή πρόκειται να τοποθετηθεί σε πλοίο της ΕΕ και για τον οποίο, σύμφωνα με τις διεθνείς νομικές πράξεις του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, απαιτείται έγκριση από την αρχή του κράτους της σημαίας, ανεξάρτητα αν το πλοίο βρίσκεται στην ΕΕ τη στιγμή που εγκαθίσταται ο εξοπλισμός.

Ειδικότερα, στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται πρόνοιες που αφορούν μεταξύ άλλων:

1. την ειδική σήμανση (πηδαλιόσχημο σήμα) που τοποθετείται στον εξοπλισμό πλοίων ο οποίος πληρεί τις σχετικές απαιτήσεις,

2. τον καθορισμό των υποχρεώσεων των οικονομικών φορέων (κατασκευαστών, εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων, εισαγωγέων, διανομέων),

3. την ανάθεση της εποπτείας της αγοράς εξοπλισμού πλοίων στο διευθυντή του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και σε λειτουργό του τμήματος γενικά ή ειδικά εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό από το διευθυντή,

4. την επιβολή κυρώσεων, σε περίπτωση παράβασης συγκεκριμένων διατάξεων.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και την εισηγητική και αιτιολογική έκθεση που συνοδεύουν το νομοσχέδιο, το τελευταίο αντικαθιστά τον υφιστάμενο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Εξοπλισμός Πλοίων) Νόμο, ο οποίος εναρμονίστηκε με την Οδηγία 26/98/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1996 σχετικά με τον εξοπλισμό πλοίων, η οποία καταργήθηκε. Συγκεκριμένα, οι ίδιοι εκπρόσωποι δήλωσαν συναφώς ότι ο εξοπλισμός πλοίων που είναι τοποθετημένος σε κυπριακά πλοία κατά τη 18η Σεπτεμβρίου 2016, ημερομηνία έναρξης της ισχύος της Οδηγίας με την οποία εναρμονίζεται η εθνική νομοθεσία, πρέπει να πληρεί τις απαιτήσεις σχεδιασμού, κατασκευής και επιδόσεων που προβλέπονται και τις απαιτήσεις των διεθνών συμβάσεων. Η συμμόρφωση του εξοπλισμού πλοίων προς τις απαιτήσεις του νομοσχεδίου αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με τα πρότυπα δοκιμών και με τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης που καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Δημοκρατία θα διασφαλίζει, μέσω της έκδοσης, έγκρισης ή ανανέωσης πιστοποιητικών των πλοίων από την αρμόδια αρχή, ότι μόνο ο εξοπλισμός που είναι σύμφωνος με τα προβλεπόμενα στην προτεινόμενη νομοθεσία θα διατίθεται στην αγορά και θα εγκαθίσταται σε κυπριακά πλοία.

Σημειώνεται ότι η προθεσμία εναρμόνισης με την υπό αναφορά Οδηγία ήταν η 18η Σεπτεμβρίου 2016 και ως εκ τούτου, λόγω σχετικής καθυστέρησης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει τη διαδικασία παράβασης εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας με προειδοποιητική επιστολή της, ημερομηνίας 23 Νοεμβρίου 2016. Σημειώνεται ότι το νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή εκπρόθεσμα, μόλις στις 20 Ιανουαρίου 2017.

Όλοι όσοι κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό κατατέθηκε από την εκτελεστική εξουσία.

 

22 Φεβρουαρίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων