Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τα νομοσχέδια «Ο περί Προϋπολογισμού του Ανεξάρτητου Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης του 2015-2016 Νόμος του 2017» και «Ο περί Προϋπολογισμού του Ανεξάρτητου Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης του 2017 Νόμος του 2017»

Παρόντες:

Μάριος Μαυρίδης, αναπλ. πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Ονούφριος Κουλλά Μαρίνος Μουσιούττας
Στέφανος Στεφάνου Μαρίνος Σιζόπουλος
Άριστος Δαμιανού Άννα Θεολόγου
Αντρέας Καυκαλιάς Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τα πιο πάνω νομοσχέδια σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 30 Ιανουαρίου και στις 6 Φεβρουαρίου 2017. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και ο προϊστάμενος της Μονάδας Διαχείρισης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ιδιοκτησιακή Δομή Πιστωτικών Ιδρυμάτων του ίδιου υπουργείου.

Ο προϋπολογισμός του Ανεξάρτητου Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης για την περίοδο μεταξύ 17ης Δεκεμβρίου 2015 και 31ης Δεκεμβρίου 2016 προβλέπει δαπάνες ύψους €204.166.667 και έσοδα ύψους €255.000.000 και ο προϋπολογισμός του ίδιου ταμείου για το έτος 2017 προβλέπει δαπάνες ύψους €29.166.667 και έσοδα ύψους €40.000.000.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, το Ανεξάρτητο Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης συστάθηκε δυνάμει των διατάξεων του περί της Σύστασης και Λειτουργίας Ανεξάρτητου Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης Νόμου του 2015, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ τη 17η Δεκεμβρίου 2015, με εξαίρεση τις διατάξεις αυτού που αφορούν στην ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων και του ετήσιου προϋπολογισμού του εν λόγω ταμείου, οι οποίες τέθηκαν σε ισχύ δώδεκα μήνες μετά την πάροδο της πιο πάνω ημερομηνίας.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το Ανεξάρτητο Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης, το οποίο αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα, προέβη κατά το Δεκέμβριο του 2015 στην ανακεφαλαιοποίηση της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας (ΣΚΤ) με το ποσό των €175.000.000, αποκτώντας με τον τρόπο αυτό ποσοστό 21,87% του μετοχικού κεφαλαίου της ΣΚΤ. Για τους σκοπούς της συγκεκριμένης ανακεφαλαιοποίησης προηγήθηκε η σύναψη σύμβασης δανείου μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Ανεξάρτητου Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης, με την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία παραχώρησε προς το εν λόγω ταμείο δάνειο ύψους €175.000.000, το οποίο θα αποπληρωθεί σε εικοσιτέσσερις τριμηνιαίες δόσεις μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Στο πλαίσιο της συζήτησης των υπό αναφορά προϋπολογισμών ο προϊστάμενος της Μονάδας Διαχείρισης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ιδιοκτησιακή Δομή Πιστωτικών Ιδρυμάτων δήλωσε ότι ο προϋπολογισμός του Ανεξάρτητου Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης για την περίοδο μεταξύ 17ης Δεκεμβρίου 2015 και 31ης Δεκεμβρίου 2016 αποτελεί τον πρώτο προϋπολογισμό του ταμείου από την ημερομηνία σύστασής του. Περαιτέρω, επισήμανε ότι η ετοιμασία και η κατάθεση του συγκεκριμένου προϋπολογισμού για την εν λόγω περίοδο έγινε εντός του 2017, καθότι οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας που προβλέπουν την υποχρέωση υποβολής στη Βουλή προϋπολογισμού για το Ανεξάρτητο Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης τέθηκαν σε ισχύ το Δεκέμβριο του 2016.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δαπάνες του προϋπολογισμού του Ανεξάρτητου Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης για την προαναφερόμενη περίοδο αφορούν την αγορά των μετοχών της ΣΚΤ (€175.000.000) και την καταβολή δόσεων έναντι του δανείου που συνήφθη με την Κυπριακή Δημοκρατία (€29.166.667), ενώ για το έτος 2017 αφορούν μόνο την καταβολή δόσεων έναντι του δανείου (€29.166.667). Περαιτέρω, σε σχέση με τα προϋπολογιζόμενα έσοδα για την περίοδο μεταξύ 17ης Δεκεμβρίου 2015 και 31ης Δεκεμβρίου 2016 ο ίδιος δήλωσε ότι αυτά αφορούν την παραχώρηση του κυβερνητικού δανείου για την ανακεφαλαιοποίηση της ΣΚΤ (€175.000.000) και τη μεταφορά στο ταμείο των 35/60 των συνολικών εσόδων από την επιβολή του ειδικού φόρου σε πιστωτικά ιδρύματα (€80.000.000), όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος Νόμου. Σε σχέση με το έτος 2017 τα προϋπολογιζόμενα έσοδα του ταμείου θα προέλθουν μόνο από τα 35/60 των εσόδων από την επιβολή του ειδικού φόρου σε πιστωτικά ιδρύματα (€40.000.000).

Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Οικονομικών, στις 27 Ιανουαρίου 2017, υπέβαλε στην επιτροπή αναθεωρημένους πίνακες προϋπολογιζόμενων εσόδων για σκοπούς αντικατάστασης των αντίστοιχων πινάκων στους υπό συζήτηση προϋπολογισμούς. Ενημερώνοντας σχετικά την επιτροπή, ο προϊστάμενος της Μονάδας Διαχείρισης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ιδιοκτησιακή Δομή Πιστωτικών Ιδρυμάτων δήλωσε ότι η προτεινόμενη αλλαγή δεν επηρεάζει με κανένα τρόπο το ύψος των προϋπολογιζόμενων εσόδων και δαπανών των υπό συζήτηση προϋπολογισμών και ότι η ανάγκη αυτή προέκυψε κατόπιν της αναθεώρησης των κωδικών των εσόδων του Ανεξάρτητου Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης από το Γενικό Λογιστήριο στο μηχανογραφικό σύστημα.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες των υπό συζήτηση προϋπολογισμών, αποφάσισε κατά πλειοψηφία του αναπληρωτή προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και του μέλους της βουλευτή της Συμμαχίας Πολιτών να εισηγηθεί την ψήφιση των νομοσχεδίων σε νόμους για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του Ανεξάρτητου Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης για την περίοδο μεταξύ 17ης Δεκεμβρίου 2015 και 31ης Δεκεμβρίου 2016 και του προϋπολογισμού του Ανεξάρτητου Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης για το έτος 2017 όπως αυτοί τελικά διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τα πιο πάνω.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

22 Φεβρουαρίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων