Αρχείο

    

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμος του 2016» και για τους κανονισμούς «Οι περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Κανονισμοί του 201

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Μαρίνος Μουσιούττας
Νίκος Νουρής Γεώργιος Παπαδόπουλος
Αδάμος Αδάμου Μη μέλη της επιτροπής:
Ειρήνη Χαραλαμπίδου Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Γεώργιος Προκοπίου  

Όπως είναι γνωστό, για τα πιο πάνω νομοθετήματα έχει ήδη κυκλοφορήσει στην ολομέλεια της Βουλής έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας την 21η Νοεμβρίου 2016. Ωστόσο, ύστερα από την αναβολή της συζήτησής τους από την ολομέλεια του σώματος στις 2 Δεκεμβρίου 2016, η επιτροπή επανεξέτασε τα εν λόγω νομοθετήματα σε δύο νέες συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 19 και 26 Ιανουαρίου 2017. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Υγείας, Οικονομικών και Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Σημειώνεται ότι ο σκοπός των προτεινόμενων νομοθετημάτων, οι απόψεις των επηρεαζομένων, καθώς και τα ζητήματα που απασχόλησαν την επιτροπή στο πρώτο στάδιο της εξέτασής τους περιλαμβάνονται στην αρχική έκθεση της επιτροπής. Περαιτέρω, υπενθυμίζεται ότι για το υπό συζήτηση νομοσχέδιο κατατέθηκαν ενώπιον της ολομέλειας του σώματος πληθώρα τροπολογιών. Συναφώς, επισημαίνεται ότι η αναβολή της συζήτησης προέκυψε από την ανάγκη επανεξέτασης ορισμένων προνοιών του νομοσχεδίου, καθώς και λόγω του μεγάλου αριθμού τροπολογιών που κατατέθηκαν ενώπιον της ολομέλειας.

Στα πλαίσια της επανεξέτασης του νομοσχεδίου την επιτροπή απασχόλησαν κυρίως τα πιο κάτω ζητήματα:

1. Η πρόθεση μελών του σώματος για συμπερίληψη του καζίνου στους χώρους απαγόρευσης του καπνίσματος και κατά πόσο η προσθήκη τέτοιας διάταξης στο νομοσχέδιο προσκρούει σε συμβάσεις που έχουν υπογραφεί ή που θα υπογραφούν με βάση τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που διέπει την ίδρυση και λειτουργία καζίνου.

2. Οι ρυθμίσεις οι οποίες προτείνονται με τις τροπολογίες που κατατέθηκαν στην ολομέλεια. Ειδικότερα, την επιτροπή απασχόλησε το ενδεχόμενο συμπερίληψης διάταξης στο νομοσχέδιο με βάση την οποία να επιτρέπεται το κάπνισμα σε ειδικά διαμορφωμένα δωμάτια για καπνιστές σε ξενοδοχεία που θα διαθέτουν αυτόνομο σύστημα εξαερισμού και κλιματισμού.

3. Οι προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται για το διαχωρισμό ανοικτού εξωτερικού χώρου που εφάπτεται με εσωτερικό ή κλειστό χώρο στον οποίο απαγορεύεται το κάπνισμα και η ανάγκη όπως υπάρξει σαφής διαχωρισμός τους.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση τις πρόνοιες του νομοσχεδίου όπως αυτό διαμορφώθηκε από την επιτροπή θα επιτρέπεται το κάπνισμα σε ανοικτό εξωτερικό χώρο που εφάπτεται με εσωτερικό ή κλειστό χώρο στον οποίο απαγορεύεται το κάπνισμα, νοουμένου ότι υπάρχει μόνιμη εγκατάσταση διαχωρισμού των δύο χώρων, οι οποίοι όμως δύναται να συνδέονται μεταξύ τους με θύρα που ανοιγοκλείνει αυτόματα ή με διπλή θύρα.

Όσον αφορά το πρώτο ζήτημα που απασχόλησε την επιτροπή, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ενημέρωσε την επιτροπή ότι μετά την ψήφιση του περί της Λειτουργίας και του Ελέγχου Καζίνου Νόμου του 2015 άρχισε η διαδικασία αδειοδότησης, που απευθύνεται σε ξένους επενδυτές, και αναμένεται να υπογραφεί η τελική σύμβαση στη βάση των διατάξεων του εν λόγω νόμου. Συναφώς, επισήμανε τις σχετικές διατάξεις του πιο πάνω νόμου, σύμφωνα με τις οποίες το κάπνισμα επιτρέπεται μόνο εντός των χώρων όπου διεξάγονται παίγνια καζίνου, οι οποίοι είναι διακριτοί από τους υπόλοιπους χώρους του καζίνου θερέτρου και οι οποίοι θεωρείται ότι δεν αποτελούν χώρο απαγόρευσης καπνίσματος σύμφωνα με τις διατάξεις της υφιστάμενης νομοθεσίας για το κάπνισμα.

Όπως δήλωσε περαιτέρω ο πιο πάνω εκπρόσωπος, τυχόν διαφοροποίηση των όρων της σύμβασης που έχουν υπόψη τους οι υποψήφιοι επενδυτές ενδεχομένως να συνιστά τροχοπέδη και να επηρεάσει την εικόνα της χώρας μας ως επενδυτικού προορισμού, υπερτονίζοντας παράλληλα το μέγεθος και τη σημασία της εν λόγω επένδυσης για την οικονομία του τόπου.

Αναφορικά με το ίδιο ζήτημα, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι πρέπει να καταβληθεί η δέουσα προσοχή, ώστε οποιεσδήποτε ρυθμίσεις υιοθετηθούν να μην καθιστούν την επένδυση μη βιώσιμη.

Τοποθετούμενος επί του δεύτερου και τρίτου ζητήματος, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας δήλωσε ενώπιον της επιτροπής ότι η θέση του Υπουργείου Υγείας εκφράζεται μέσω των προνοιών του υπό εξέταση νομοσχεδίου όπως αυτό διαμορφώθηκε.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών του νομοσχεδίου και των κανονισμών κατά τη συζήτησή τους ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

Στη βάση των πιο πάνω η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας υποβάλλει στην ολομέλεια της Βουλής την παρούσα έκθεσή της για σκοπούς λήψης σχετικής απόφασης.

 

31η Ιανουαρίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων