Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για τους κανονισμούς «Οι περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας (Μίσθωση Ιδιοκτησίας μέσα σε Κυβερνητικές Βιομηχανικές Περιοχές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 201

Παρόντες:

Άγγελος Βότσης, πρόεδρος Αντρέας Φακοντής
Μαρίνος Μουσιούττας Χριστάκης Τζιοβάνης
Ανδρέας Κυπριανού Ηλίας Μυριάνθους
Σόλων Κασίνης Άννα Θεολόγου
Νίκος Νουρής Γεώργιος Παπαδόπουλος
Κώστας Κώστα  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε αριθμό συνεδριάσεών της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 13ης Σεπτεμβρίου 2016 και 7ης Φεβρουαρίου 2017. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο Βοηθός Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας και εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως του Υπουργείου Εσωτερικών, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου, της ΠΟΒΕΚ, καθώς και των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ. Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Βιομηχανικών Περιοχών, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 18 του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας (Μίσθωση Ιδιοκτησίας μέσα σε Κυβερνητικές Βιομηχανικές Περιοχές) Κανονισμών, ώστε να διευρυνθούν οι επιτρεπόμενες χρήσεις εντός των κυβερνητικών βιομηχανικών περιοχών.

Ειδικότερα, με τις πρόνοιες των προτεινόμενων κανονισμών, όπως αυτοί αρχικά κατατέθηκαν στη Βουλή, διευρύνονται οι επιτρεπόμενες χρήσεις εντός των βιομηχανικών περιοχών με την εισαγωγή προνοιών που επιτρέπουν την εκμίσθωση κυβερνητικής βιομηχανικής περιοχής για αποθηκευτικούς σκοπούς, για σκοπούς διεξαγωγής ηλεκτρονικού εμπορίου ή και για τη λειτουργία κέντρων καινοτομίας.

Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας της επιτροπής ο εκπρόσωπος του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως του Υπουργείου Εσωτερικών επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προτεινόμενων κανονισμών σε μεταγενέστερη συνεδρία της επιτροπής, ώστε να του παρασχεθεί η δυνατότητα να συζητήσει επιμέρους ζητήματα αυτών με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και να μεταφέρουν στην επιτροπή την κοινή τους τοποθέτηση.

Στη βάση των πιο πάνω η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού αποφάσισε όπως αναβάλει για μεταγενέστερη συνεδρία της την περαιτέρω εξέταση των υπό αναφορά κανονισμών, ώστε να παρασχεθεί ο απαραίτητος χρόνος στους εκπροσώπους των δύο υπουργείων να διαμορφώσουν κοινές θέσεις επί των προτεινόμενων ρυθμίσεων οι οποίες έχρηζαν περαιτέρω μελέτης και ακολούθως να καταθέσουν στην επιτροπή τις τελικές τους θέσεις με αναθεωρημένο κείμενο.

Υπό το φως των πιο πάνω, οι εκπρόσωποι των δύο υπουργείων μελέτησαν εκ νέου τις πρόνοιες των κανονισμών και κατέθεσαν στην επιτροπή αναθεωρημένο κείμενο για συνέχιση της συζήτησης και λήψη τελικής απόφασης.

Σε επόμενη συνεδρία της επιτροπής επί του υπό αναφορά αναθεωρημένου κειμένου ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ενημέρωσε την επιτροπή ότι στο προτεινόμενο κείμενο των κανονισμών διαφοροποιήθηκαν οι σκοποί για τους οποίους είναι δυνατή η εκμίσθωση κυβερνητικών βιομηχανικών περιοχών διαγράφοντας τη δυνατότητα εκμίσθωσης για σκοπούς διεξαγωγής ηλεκτρονικού εμπορίου και έγιναν παράλληλα σημαντικές συντακτικές βελτιώσεις σ’ αυτό, ώστε να καταστεί σαφές στην εφαρμογή του. Κατά την εν λόγω συνεδρία διεφάνη ότι τα δύο υπουργεία δεν είχαν καταλήξει με κοινές αποφάσεις ως προς τη συμπερίληψη σε αυτούς της δυνατότητας εκμίσθωσης κυβερνητικών βιομηχανικών περιοχών για σκοπούς διεξαγωγής ηλεκτρονικού εμπορίου, αφού ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού διατηρούσε την άποψη ότι αυτό θα έπρεπε να παραμείνει στους κανονισμούς, ενώ αντίθετος στο θέμα αυτό, όπως πληροφόρησε ο ίδιος, ήταν ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών, υποβάλλοντας ο καθένας τα δικά του επιχειρήματα.

Ο εκπρόσωπος του ΚΕΒΕ σχολιάζοντας τα πιο πάνω, με επιστολή του ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2016, ανέφερε μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί μία από τις πιο σύγχρονες μεθόδους πωλήσεων, γι’ αυτό και πρέπει να περιλαμβάνεται ρητά στους υπό αναφορά κανονισμούς, καθότι δεν καλύπτεται από τις υφιστάμενες πρόνοιες του διαμορφωμένου κειμένου των προτεινόμενων κανονισμών.

2. Επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου ήδη στεγάζονται σε βιομηχανικές περιοχές και είναι στην πλειονότητά τους ξένες επενδύσεις.

3. Οι βιομηχανικές περιοχές αποτελούν βασικό εργαλείο ανάπτυξης και αναγκαίο συστατικό της βιομηχανικής πολιτικής του κράτους, γι’ αυτό και την ευθύνη για τη λειτουργία τους και την πολιτική που τις διέπει την είχε ανέκαθεν το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, χωρίς οποιαδήποτε παρέμβαση από άλλα υπουργεία.

4. Το λεκτικό των προνοιών των προτεινόμενων κανονισμών όπως αυτό έχει διαμορφωθεί από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως επιφέρει σύγχυση ως προς τις επιτρεπόμενες χρήσεις των κυβερνητικών βιομηχανικών περιοχών, αφού κάνει αναφορά στο σχέδιο ανάπτυξης το οποίο ορίζεται στον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο και ενδεχομένως να επιτρέπει περισσότερες χρήσεις κάποιων περιοχών από αυτές που προβλέπουν οι υπό εξέταση κανονισμοί. Ως εκ τούτου, το εν λόγω λεκτικό πρέπει να παραμείνει ως είχε αρχικά υποβληθεί στη Βουλή από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, έπειτα από εισήγηση της επιτροπής, προχώρησε σε περαιτέρω αναθεώρηση των προνοιών των κανονισμών, επιφέροντας τις πιο κάτω αλλαγές:

1. Επανέφερε στις πρόνοιες των κανονισμών το ηλεκτρονικό εμπόριο στις επιτρεπόμενες χρήσεις των κυβερνητικών βιομηχανικών περιοχών.

2. Εισήγαγε πρόνοια βάσει της οποίας για εκμίσθωση ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας εντός τμήματος ή συμπλέγματος κυβερνητικής βιομηχανικής περιοχής για συγκεκριμένους σκοπούς θα απαιτείται ως προϋπόθεση η διαθεσιμότητα και οι χρήσεις των γειτνιαζόντων τεμαχίων.

3. Βελτίωσε συντακτικά τις πρόνοιές τους, για να καταστούν σαφέστερες στην εφαρμογή τους.

Στα πλαίσια των επόμενων συνεδριάσεων που πραγματοποιήθηκαν από την επιτροπή, την τελευταία απασχόλησε, πέραν των όσων διαλαμβάνουν οι προτεινόμενοι κανονισμοί, και επιστολή του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας, ημερομηνίας 18 Νοεμβρίου 2016, στην οποία γίνεται μεταξύ άλλων εκτενής αναφορά στις κυβερνητικές βιομηχανικές περιοχές.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εν λόγω επιστολή και με τα όσα ανέφερε ο Βοηθός Γενικός Ελεγκτής στην επιτροπή, ο θεσμός των κυβερνητικών βιομηχανικών περιοχών πρέπει να επαναξιολογηθεί, ούτως ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο επιτεύχθηκαν οι στόχοι για τους οποίους αρχικά αυτός δημιουργήθηκε, καθώς και αν χρήζει οποιασδήποτε αναθεώρησης. Στη βάση των πιο πάνω η Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας εισηγήθηκε, με σχετική επιστολή της στο αρμόδιο υπουργείο, όπως το τελευταίο προβεί σε όλες τις δέουσες ενέργειες για τη διενέργεια εμπεριστατωμένης και ανεξάρτητης μελέτης αξιολόγησης του θεσμού και εκπόνησης στρατηγικού σχεδιασμού για τη μελλοντική ανάπτυξη των κυβερνητικών βιομηχανικών περιοχών, η οποία πρέπει να προηγηθεί οποιασδήποτε τροποποίησης του οικείου νόμου για διερεύνηση των δραστηριοτήτων που θα μπορούσαν να εγκατασταθούν στις εν λόγω περιοχές. Συναφώς, ο ίδιος εισηγήθηκε την αναβολή της έγκρισης των υπό συζήτηση κανονισμών μέχρι την εκπόνηση της σχετικής μελέτης από το αρμόδιο υπουργείο. Επιπρόσθετα, ο ίδιος δήλωσε ότι παρατηρούνται, σε μεγάλη συχνότητα, φαινόμενα παράνομης χρήσης κυβερνητικών βιομηχανικών περιοχών, δημιουργώντας αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ επιχειρήσεων και ενδεχόμενες νομικές επιπλοκές για την Κυπριακή Δημοκρατία.

Σχολιάζοντας τα πιο πάνω, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού δήλωσε ότι το εν λόγω υπουργείο έχει συμπεριλάβει στον προϋπολογισμό του για το έτος 2017 κονδύλι για την εκπόνηση μελέτης για αξιολόγηση του θεσμού των κυβερνητικών βιομηχανικών περιοχών και για το στρατηγικό σχεδιασμό της μελλοντικής ανάπτυξής τους. Παράλληλα, ο ίδιος δήλωσε ότι οι ισχύοντες κανονισμοί που διέπουν τις κυβερνητικές περιοχές έχουν τύχει αρκετών τροποποιήσεων διαχρονικά, χωρίς αυτό να έχει δημιουργήσει οποιοδήποτε νομικό ή άλλο πρόβλημα. Ο ίδιος τοποθετούμενος αναφορικά με την εισήγηση του Βοηθού Γενικού Ελεγκτή για αναβολή της έγκρισης των υπό συζήτηση κανονισμών, μέχρις ότου εκπονηθεί η απαιτούμενη σχετική μελέτη, δήλωσε ότι τέτοια ενέργεια ενδέχεται να επιφέρει καθυστέρηση στην ήδη προγραμματισμένη διεύρυνση των χρήσεων στις κυβερνητικές βιομηχανικές περιοχές μέχρι και ενάμιση χρόνο εις βάρος των αιτητών. Για το θέμα της παράνομης χρήσης κυβερνητικών βιομηχανικών περιοχών ο ίδιος ενημέρωσε την επιτροπή ότι το εν λόγω υπουργείο προβαίνει σε όλες τις δέουσες ενέργειες για την παραπομπή των παρανομούντων στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για τη λήψη δικαστικών μέτρων εναντίον τους.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, αφού διαμόρφωσε το κείμενο των κανονισμών από νομοτεχνικής άποψης για σκοπούς σαφέστερης διατύπωσης και ορθότερης ενσωμάτωσης των προνοιών τους στους ισχύοντες κανονισμούς, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους όπως αυτοί τελικά έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω.

 

15 Φεβρουαρίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων