Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για την πρόταση νόμου «Ο περί της Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017»

Παρόντες:

Άγγελος Βότσης, πρόεδρος Αντρέας Φακοντής
Μαρίνος Μουσιούττας Χριστάκης Τζιοβάνης
Ανδρέας Κυπριανού Ηλίας Μυριάνθους
Σόλων Κασίνης Άννα Θεολόγου
Νίκος Νουρής Γεώργιος Παπαδόπουλος
Κώστας Κώστα  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από την ίδια, σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2017. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) και ο Διευθυντής του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ).

Σκοπός της πρότασης νόμου, όπως αυτή αρχικά κατατέθηκε στη Βουλή, είναι η τροποποίηση του περί της Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου, ώστε η ΡΑΕΚ να δύναται, μέχρι την αναθεώρηση και τροποποίηση των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού, να εκδώσει ρυθμιστική απόφαση για τη μεταβατική ρύθμιση της αγοράς ηλεκτρισμού μετά από έγκριση του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Επιπρόσθετα, στην ίδια πρόταση προβλέπεται ότι η εν λόγω μεταβατική ρύθμιση παύει να ισχύει από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού, οι οποίοι θα θεσμοθετηθούν με βάση τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Σημειώνεται ότι η ανάγκη κατάθεσης της υπό αναφορά πρότασης νόμου προέκυψε στα πλαίσια συζήτησης από την επιτροπή του αυτεπάγγελτου θέματος με τίτλο «Η καθυστέρηση που παρατηρείται στην υλοποίηση του σχεδιασμού για τη λειτουργία της ελεύθερης ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας», κατά την οποία διεφάνη το πρόβλημα που παρατηρείται εξαιτίας της καθυστέρησης λειτουργίας της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού, το οποίο αποφασίστηκε όπως επιλυθεί στο παρόν στάδιο με τροποποίηση της οικείας νομοθεσίας.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου, επιβεβαιώνοντας την αναγκαιότητα της ρύθμισης, καθότι οι τροποποιητικοί Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού οι οποίοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του οικείου νόμου, συντάσσονται από το ΔΣΜΚ, αναμένεται να εφαρμοστούν την 1η Ιουλίου του 2019 και ως εκ τούτου πρέπει κατά την ενδιάμεση περίοδο που μεσολαβεί να υπάρξει μια μεταβατική λύση που θα επιτρέπει τη λειτουργία της ελεύθερης ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Στα πλαίσια της συζήτησης της πρότασης νόμου από την επιτροπή, διαπιστώθηκε από τους προσκεκλημένους ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις, όπως αυτές κατατέθηκαν στη Βουλή, δεν αποδίδουν σωστά τον επιδιωκόμενο σκοπό και ως εκ τούτου η επιτροπή με τη σύμφωνη γνώμη αυτών ανέθεσε στη γραμματεία της επιτροπής όπως σε συνεργασία με τους κυβερνητικούς αρμοδίους προβούν σε τροποποίηση του κειμένου της πρότασης νόμου, ώστε αυτό να αποδίδει σαφέστερα τον επιδιωκόμενο στόχο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση της πρότασης νόμου σε νόμο, όπως αυτή έχει τελικά διαμορφωθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω.

 

 

 

15 Φεβρουαρίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων