Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου του 2017 Νόμος του 201

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Μάριος Μαυρίδης Μαρίνος Μουσιούττας
Ονούφριος Κουλλά Μαρίνος Σιζόπουλος
Άριστος Δαμιανού Άννα Θεολόγου
Αντρέας Καυκαλιάς Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τo πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 23 και στις 30 Ιανουαρίου 2017. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ο αντιπρόεδρος και μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής και άλλοι εκπρόσωποι της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ).

Ο προϋπολογισμός της ΑΗΚ για το 2017, ο οποίος είναι πλεονασματικός, προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €656.690.000 και έσοδα ύψους €681.999.000, τα οποία θα προέλθουν κυρίως από την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας (€638.712.000), την πώληση νερού από αφαλάτωση (€17.830.000), τη χρέωση δικαιωμάτων θερμοκηπιακών αερίων (€8.000.000), τόκους εισπρακτέους (€5.000.000), την ανάκτηση δαπανών για απασχόληση υπαλλήλων της ΑΗΚ στο Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) (€4.458.000) και την αποκοπή στις συντάξιμες απολαβές των υπαλλήλων της ΑΗΚ (€1.900.000).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες της ΑΗΚ για το 2017 αφορούν στα ακόλουθα:

1. Αποδοχές προσωπικού (€99.936.000), εκ των οποίων ποσό ύψους €4.205.000 αφορά τις αποδοχές του προσωπικού της ΑΗΚ που απασχολείται για τη λειτουργία του ΔΣΜΚ.

2. Δαπάνες λειτουργίας (€442.684.000), εκ των οποίων ποσό ύψους €381.000 αφορά τις δαπάνες λειτουργίας του ΔΣΜΚ, οι οποίες προορίζονται για την κάλυψη μεταξύ άλλων των ακόλουθων αναγκών:

α. Αγορά καυσίμων (€316.364.000).

β. Αγορά ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (€42.107.000).

γ. Λειτουργία και συντήρηση μονάδας αφαλάτωσης (€14.210.000).

δ. Λειτουργία και συντήρηση εξοπλισμού σταθμών παραγωγής (€13.490.000).

ε. Έξοδα λειτουργίας γραφείου (€8.731.000).

στ. Αγορά δικαιωμάτων θερμοκηπιακών αερίων (€7.186.000).

ζ. Συντήρηση εξοπλισμού μεταφοράς και διανομής (€6.500.000).

η. Αμοιβές τρίτων (δικηγορικά και ελεγκτικά έξοδα, αμοιβές συμβούλων, υπηρεσίες ασφάλειας, εξειδικευμένες υπηρεσίες) (€5.320.000).

θ. Εισφορές στο ταμείο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για συνταξιούχους και βοηθήματα σε αφυπηρετήσαντες υπαλλήλους (€4.304.000).

ι. Ασφάλειες (€3.785.000).

3. Κεφαλαιουχικές δαπάνες (€90.907.000), εκ των οποίων ποσό ύψους €121.000 αφορά το ΔΣΜΚ, οι οποίες μεταξύ άλλων αφορούν τα ακόλουθα:

α. Βελτίωση και επέκταση του δικτύου μεταφοράς (€35.268.000).

β. Επέκταση και ενδυνάμωση του δικτύου διανομής (€19.512.000).

γ. Βελτίωση του σταθμού Βασιλικού (€17.650.000).

δ. Συστήματα πληροφορικής (€4.928.000).

ε. Βελτίωση του σταθμού Μονής (€3.900.000).

στ. Βελτίωση του σταθμού Δεκέλειας (€1.500.000).

ζ. Βελτίωση και ανέγερση κτιρίων και υποστατικών (€1.673.000).

4. Άλλες δαπάνες (€21.563.000), οι οποίες αφορούν τόκους δανείων (€11.563.000), εταιρικό φόρο (€8.000.000) και εισφορά για την άμυνα (€2.000.000).

5. Απρόβλεπτες δαπάνες (€1.600.000).

Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της ΑΗΚ, ο οποίος εκπροσώπησε την ΑΗΚ στη συζήτηση του υπό αναφορά προϋπολογισμού, ο προτεινόμενος προϋπολογισμός για το 2017 έχει καταρτιστεί στη βάση των κανόνων χρηστής διοίκησης και των σχετικών οδηγιών του Υπουργείου Οικονομικών, είναι πλεονασματικός και παρουσιάζει μείωση δαπανών σε σχέση με το έτος 2016.

Ενημερώνοντας περαιτέρω την επιτροπή, ο ίδιος δήλωσε ότι οι κυριότεροι στόχοι του οργανισμού για το 2017, όπως αυτοί αντικατοπτρίζονται στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό, είναι οι ακόλουθοι:

1. Η επιτυχής εφαρμογή του λειτουργικού και λογιστικού διαχωρισμού του οργανισμού, σύμφωνα με τις ρυθμιστικές αποφάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), ώστε ο οργανισμός να καταστεί συμβατός με τις σχετικές ευρωπαϊκές Οδηγίες.

2. Η υλοποίηση του αναπτυξιακού προγράμματος παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας για εξυπηρέτηση όλων των χρηστών του ηλεκτρικού συστήματος της Κύπρου.

3. Η εφαρμογή του προγράμματος συντήρησης του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων της ΑΗΚ με σκοπό τη διασφάλιση της αξιοπιστίας του ηλεκτρικού συστήματος.

Σε σχέση ειδικότερα με το λειτουργικό και λογιστικό διαχωρισμό της ΑΗΚ ο ίδιος ενημέρωσε την επιτροπή ότι έχει ολοκληρωθεί, ενώ συνεχίζεται ο εξορθολογισμός και η συνεχής προσπάθεια για βελτίωση. Παράλληλα, επισήμανε ότι η όλη διαδικασία προωθεί την ανεξαρτησία στις αποφάσεις των δύο επιχειρηματικών μονάδων (παραγωγής και δικτύων) που προέκυψαν από το διαχωρισμό και αναμένεται να μειώσει το λειτουργικό κόστος, να οδηγήσει στην εύρυθμη λειτουργία και να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της ΑΗΚ.

Ο οργανισμός, σύμφωνα με τον ίδιο, παρά τα προβλήματα που αντιμετώπισε τα τελευταία χρόνια, αποτελεί σήμερα ένα εύρωστο οργανισμό, ικανό να υλοποιήσει τις αναγκαίες επενδύσεις και υποδομές για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας της Κύπρου προς όφελος των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας και του βιομηχανικού και του τουριστικού τομέα, γεγονός που θα συμβάλει στην ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας.

Στο πλαίσιο της εξέτασης του υπό συζήτηση προϋπολογισμού μέλη της επιτροπής έθεσαν σωρεία ερωτημάτων και ζήτησαν περαιτέρω διευκρινίσεις για επιμέρους ζητήματα, τα οποία αφορούν μεταξύ άλλων στο διαχωρισμό των δραστηριοτήτων της ΑΗΚ, στην ανεξαρτητοποίηση του ΔΣΜΚ από την ΑΗΚ, στο άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, στη δημιουργία ενδιάμεσης αγοράς ηλεκτρισμού, στις διατιμήσεις της ΑΗΚ, στο σχέδιο εθελούσιας αφυπηρέτησης υπαλλήλων, καθώς και στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και στο ταμείο ευημερίας των υπαλλήλων της ΑΗΚ.

Σε σχέση με τα τεθέντα ερωτήματα οι εκπρόσωποι της ΑΗΚ κατέθεσαν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Ο λειτουργικός διαχωρισμός της ΑΗΚ έχει ήδη ολοκληρωθεί με τον οργανισμό να λειτουργεί πλέον στη βάση τεσσάρων οντοτήτων, δηλαδή της παραγωγής, της μεταφοράς, της διανομής και της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους και σε αυτές έχει κατανεμηθεί το προσωπικό της αρχής. Ο διαχωρισμός της ΑΗΚ παρακολουθείται και ελέγχεται από τη ΡΑΕΚ, η οποία προγραμματίζει τη διεξαγωγή σχετικών ελέγχων κατά το 2017.

2. Σε σχέση με την ανεξαρτητοποίηση του ΔΣΜΚ ο οργανισμός υπέβαλε απόψεις στο αρμόδιο υπουργείο και η ΑΗΚ εισηγείται ειδικότερα την ανεξαρτητοποίηση της λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρισμού και τη διατήρηση στο παρόν στάδιο του υφιστάμενου καθεστώτος αναφορικά με το σύστημα μεταφοράς για σκοπούς διατήρησης της αξιόπιστης και απρόσκοπτης λειτουργίας του.

Συναφώς, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού δήλωσε ότι ο διαχωρισμός της ΑΗΚ σε δύο πρόσωπα δημόσιου δικαίου αποφασίστηκε σε πρώτο στάδιο να μην προωθηθεί μέχρι την εφαρμογή από την ίδια την ΑΗΚ του λογιστικού και λειτουργικού διαχωρισμού της. Περαιτέρω, η ίδια ενημέρωσε την επιτροπή ότι προγραμματίζεται η προώθηση νομοσχεδίου το οποίο θα ρυθμίζει συναφή θέματα.

Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και η ΑΗΚ κατέθεσαν αναλυτικά υπομνήματα στις 27 Ιανουαρίου 2017 σε σχέση με τα υποβληθέντα ερωτήματα και ζητηθέντα στοιχεία.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις εισηγούνται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού της ΑΗΚ για το 2017.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, το μέλος της βουλευτής της Συμμαχίας Πολιτών, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υποβάλλει την παρούσα έκθεσή της στην ολομέλεια του σώματος για λήψη τελικής απόφασης.

 

14 Φεβρουαρίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων