Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Δημοσιονομικού Συμβουλίου του 2017 Νόμος του 201

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Μάριος Μαυρίδης Μαρίνος Μουσιούττας
Ονούφριος Κουλλά Μαρίνος Σιζόπουλος
Άριστος Δαμιανού Άννα Θεολόγου
Αντρέας Καυκαλιάς Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 23 και 30 Ιανουαρίου 2017. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και ο πρόεδρος του Δημοσιονομικού Συμβουλίου.

Ο προϋπολογισμός του Δημοσιονομικού Συμβουλίου για το έτος 2016, όπως αρχικά είχε κατατεθεί στη Βουλή, προέβλεπε δαπάνες ύψους €286.000 και έσοδα ύψους €286.010, τα οποία προέρχονται εξ ολοκλήρου από κρατική χορηγία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι δαπάνες για το 2017 αφορούν μεταξύ άλλων μισθοδοσία αξιωματούχων (€74.732), αποδοχές προσωπικού (€65.853), λειτουργικά έξοδα γραφείου (€35.080), εκπαίδευση προσωπικού, συνέδρια, σεμινάρια και άλλα γεγονότα (€18.000), καθώς και σύμβαση υπηρεσιών (€66.000).

Σημειώνεται ότι οι δαπάνες για το 2017 παρουσιάζουν αύξηση ύψους €76.000 σε σύγκριση με τις αντίστοιχες δαπάνες του 2016, λόγω της περίληψης στον προϋπολογισμό μιας νέας θέσης, Προϊσταμένου Δημοσιονομικού Συμβουλίου, και της δημιουργίας αποθεματικού.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, προγραμματίζει για το έτος 2017 ενέργειες που αφορούν στη βελτίωση και τον εμπλουτισμό των εκθέσεων (εαρινής και φθινοπωρινής), ώστε να καταστούν πιο περιεκτικές, εύχρηστες και κατανοητές τόσο στο ευρύ κοινό όσο και σε άτομα και οργανισμούς που ασχολούνται εξειδικευμένα με την οικονομία και τα δημόσια οικονομικά, καθώς και στην ετοιμασία άλλων εκδόσεων, που αφορούν στη συμμόρφωση με κανονισμούς της εθνικής νομοθεσίας, καθώς και στη συμμόρφωση με ευρωπαϊκούς κανονισμούς και Οδηγίες.

Ειδικότερα, για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων σχεδιάζονται μεταξύ άλλων οι ακόλουθες δράσεις:

1. Παρουσιάσεις προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και σε οργανωμένα σύνολα μέσω των οποίων θα αναδεικνύεται το περιεχόμενο και η ουσία των εκθέσεων και των εκδόσεων, καθώς και ο ρόλος του Δημοσιονομικού Συμβουλίου.

2. Διοργάνωση σεμιναρίων και συναντήσεων με στόχο τον τεχνικό καταρτισμό εκπροσώπων των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ώστε να καταστεί πιο αποτελεσματική η επικοινωνιακή πολιτική του συμβουλίου.

3. Πραγματοποίηση συναντήσεων με εξειδικευμένα άτομα διάφορων οργανισμών, κυρίως χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων τόσο της Κύπρου όσο και του εξωτερικού τα οποία παρακολουθούν τις εξελίξεις και την πορεία της κυπριακής οικονομίας, με στόχο την ανταλλαγή πληροφοριών, τεχνογνωσίας και απόψεων.

4. Συνέχιση της επιμόρφωσης και εκπαίδευσης του προσωπικού και των μελών του συμβουλίου μέσω της συμμετοχής τους σε συνεδριάσεις, εξειδικευμένα σεμινάρια και παρουσιάσεις τεχνικών θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του συμβουλίου και αφορούν στην εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας, καθώς και στην εφαρμογή ευρωπαϊκών Οδηγιών και κανονισμών.

Στο πλαίσιο της συζήτησης, ο πρόεδρος του Δημοσιονομικού Συμβουλίου δήλωσε ότι ο προϋπολογισμός του Δημοσιονομικού Συμβουλίου δεν περιλαμβάνει ουσιαστικές διαφοροποιήσεις ως προς τα κονδύλια σε σχέση με αυτά του 2016, εκτός από τα κονδύλια που αφορούν την πλήρωση μιας θέσης, Προϊσταμένου Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, η πρόσληψη ενός μόνιμου υπαλλήλου πριν από τη λήξη της θητείας των μελών του υφιστάμενου συμβουλίου κρίνεται αναγκαία, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του συμβουλίου.

Σε σχέση με τη δημιουργία της αναφερόμενης πιο πάνω θέσης, η εκπρόσωπος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού δήλωσε ότι αυτή κρίθηκε απαραίτητη, καθότι το προσωπικό που απασχολείται στο συμβούλιο αποτελείται αποκλειστικά από πρόσωπα τα οποία έχουν αποσπασθεί από το Υπουργείο Οικονομικών. Ως εκ τούτου και λαμβανομένου υπόψη του μεγέθους του συμβουλίου και των αναγκών του, κρίνεται αναγκαία η δημιουργία της εν λόγω θέσης..

Στα πλαίσια της περαιτέρω εξέτασης του νομοσχεδίου, μέλη της επιτροπής, στη βάση των στοιχείων που κατατέθηκαν, εξέφρασαν την άποψη ότι η θεσμοθέτηση της νέας θέσης, Προϊσταμένου Δημοσιονομικού Συμβουλίου, δεν κρίνεται αναγκαία στο παρόν στάδιο και εισηγήθηκαν τη διαγραφή της από τον υπό αναφορά προϋπολογισμό.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή αποφάσισε κατά πλειοψηφία όπως το κείμενο του προϋπολογισμού του Δημοσιονομικού Συμβουλίου για το 2017 διαμορφωθεί κατάλληλα, ώστε η εν λόγω θέση να απαλειφθεί.

Συναφώς, το Υπουργείο Οικονομικών με επιστολή του, ημερομηνίας 10 Φεβρουαρίου 2017, κατέθεσε αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου σύμφωνα με τα πιο πάνω, στο οποίο κατ’ ακολουθίαν οι προβλεπόμενες συνολικές δαπάνες για τις οποίες ζητείται έγκριση παρουσιάζονται μειωμένες κατά €65.853, ποσό το οποίο αντιστοιχούσε στη μισθοδοσία για τη νέα θέση και η οποία απαλείφθηκε με την πιο πάνω απόφαση της επιτροπής. Ως εκ τούτου, αναθεωρήθηκαν οι συνολικές δαπάνες για τις οποίες ζητείται έγκριση με τον προϋπολογισμό του Δημοσιονομικού Συμβουλίου, ώστε το συνολικό ποσό αυτών να διαμορφωθεί στις €220.147.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του προϋπολογισμού και αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, τάσσεται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση των δαπανών του Δημοσιονομικού Συμβουλίου για το έτος 2017, όπως αυτό διαμορφώθηκε σύμφωνα με τα πιο πάνω.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις τάσσονται εναντίον της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, καθώς και το μέλος της βουλευτής της Συμμαχίας Πολιτών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

14 Φεβρουαρίου 2017

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων