Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2016» και για τους κανονισμούς «Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών (Τοποθετήσεις, Μετακινήσεις και Μεταθέσεις) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2016»

Παρόντες:

Κυριάκος Χατζηγιάννης, πρόεδρος Γιώργος Κ. Γεωργίου
Γιώργος Κάρουλλας Πανίκος Λεωνίδου
Αννίτα Δημητρίου Μιχάλης Γιωργάλλας
Γιώργος Τ. Γεωργίου Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο μαζί με τους πιο πάνω κανονισμούς σε τρεις συνεδρίες της, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 2, 9 και 16 Νοεμβρίου 2016. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, της ΟΕΛΜΕΚ, της ΟΛΤΕΚ, της ΠΟΕΔ, της ΟΕΔΕ και της ΠΑΣΥΔΥ (Κλάδος Επιθεωρητών Μέσης Εκπαίδευσης).

Σκοπός των υπό αναφορά νομοθετημάτων είναι η τροποποίηση του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου και των περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών (Τοποθετήσεις, Μετακινήσεις και Μεταθέσεις) Κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 39 και 76 του πιο πάνω νόμου, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία με αυτό της δημόσιας υπηρεσίας.

Συγκεκριμένα, το νομοσχέδιο αποσκοπεί στις ακόλουθες ρυθμίσεις:

1. Η έννοια του όρου “διδακτικό έργο” να αντικατοπτρίζει αντικειμενικότερα το δημόσιο εκπαιδευτικό δυναμικό.

2. Σε περίπτωση ακυρωθείσας προαγωγής λόγω του ότι πάσχει η διαδικασία ενώπιον της Συμβουλευτικής Επιτροπής, η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας θα παραπέμπει το θέμα προς επανεξέταση στη Συμβουλευτική Επιτροπή.

3. Σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικού λειτουργού από τα καθήκοντά του χωρίς άδεια ή ηθελημένης άρνησης ή παράλειψής του να εκτελέσει τα καθήκοντά του, ο λειτουργός αυτός θα υπόκειται σε πειθαρχική δίωξη και όχι σε απόλυση.

4. Σε περίπτωση πτώχευσης, η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας θα αποφασίζει αν συντρέχουν λόγοι δημόσιου συμφέροντος, για να θέσει τον εκπαιδευτικό σε διαθεσιμότητα, αντί αυτός να τίθεται σε διαθεσιμότητα αμέσως, όπως ισχύει σήμερα.

5. Σε περίπτωση καταδίκης εκπαιδευτικού λειτουργού για ποινικό αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα, ο λειτουργός αυτός δε θα λαμβάνει οποιοδήποτε μέρος των απολαβών του από την ημερομηνία εξέτασης της υπόθεσής του από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας και όχι από την ημερομηνία καταδίκης του.

6. Ο εκπαιδευτικός λειτουργός θα ενημερώνεται για την πρόθεση της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας να τον θέσει σε διαθεσιμότητα και θα του δίδεται προηγουμένως η ευκαιρία να υποβάλει παραστάσεις. Ταυτόχρονα, θα παρέχεται η δυνατότητα στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να ενεργεί με την απαιτούμενη αμεσότητα.

Περαιτέρω, οι κανονισμοί, όπως κατατέθηκαν, αποσκοπούν στα ακόλουθα:

1. Οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί δημοτικής εκπαίδευσης που υπηρετούν είτε στην έδρα τους είτε εκτός έδρας θα υπόκεινται σε μετάθεση μετά τη συμπλήρωση τριετούς συνεχούς υπηρεσίας και όχι πενταετούς συνεχούς υπηρεσίας, όπως ισχύει σήμερα, για ικανοποίηση δικαιολογημένων αιτήσεων άλλων εκπαιδευτικών λειτουργών ή για πλήρωση κενών θέσεων λόγω μεταθέσεων. Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί αύξηση της κινητικότητας των εκπαιδευτικών δημοτικής εκπαίδευσης.

2. Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας θα ανακοινώνει και θα πληροφορεί για τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Γραφείου της και όχι πλέον με ανακοίνωση στις ημερήσιες εφημερίδες και με επιστολή στους ενδιαφερομένους. Με τον τρόπο αυτό προτείνεται η εισαγωγή πρακτικότερων και ορθολογικότερων διαδικασιών, με χαμηλότερο διοικητικό κόστος και λιγότερη γραφειοκρατία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, όλες οι πιο πάνω τροποποιήσεις επήλθαν έπειτα από σχετική εισήγηση του προέδρου της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας. Περαιτέρω, της κατάθεσης των υπό συζήτηση νομοθετημάτων προηγήθηκε διαβούλευση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού με την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών και τις εμπλεκόμενες εκπαιδευτικές οργανώσεις.

Στα πλαίσια της περαιτέρω συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής, όλοι οι προσκεκλημένοι δήλωσαν ότι συμφωνούν με τα προτεινόμενα νομοθετήματα. Ωστόσο, ο εκπρόσωπος της ΠΟΕΔ δήλωσε ότι συμφωνεί με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, με εξαίρεση τη ρύθμιση που προτείνεται για μείωση του απαιτούμενου χρόνου συμπλήρωσης συνεχούς υπηρεσίας εντός έδρας. Ειδικότερα, ο εν λόγω εκπρόσωπος δήλωσε ότι, όσον αφορά την υπηρεσία εντός έδρας, πρέπει να παραμείνει σε ισχύ η υφιστάμενη ρύθμιση, που προβλέπει τη συμπλήρωση πενταετούς συνεχούς υπηρεσίας, για να υπόκειται ο εκπαιδευτικός λειτουργός σε μετάθεση.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθέτησε τη θέση του εκπροσώπου της ΠΟΕΔ και διαμόρφωσε ανάλογα το κείμενο των κανονισμών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται την ψήφισή του σε νόμο, καθώς και την έγκριση των κανονισμών, όπως αυτοί διαμορφώθηκαν στη βάση των πιο πάνω.

 

22 Νοεμβρίου 2016

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων