Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τους κανονισμούς «Οι περί Πολιτικής Άμυνας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017»

Παρόντες:

Ελένη Μαύρου, πρόεδρος Ανδρέας Κυπριανού
Γιώργος Τ. Γεωργίου Πανίκος Λεωνίδου
Ευανθία Σάββα Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης
Νίκος Νουρής  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 23 και στις 30 Ιανουαρίου 2017. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως του ίδιου υπουργείου, ο αναπληρωτής διοικητής της Πολιτικής Άμυνας, εκπρόσωποι του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ).

Σκοπός των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 8 του περί Πολιτικής Άμυνας Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Πολιτικής Άμυνας (Γενικών) Κανονισμών, για την εναρμόνισή τους με μέρος της Οδηγίας 2012/18/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες και για την τροποποίηση και στη συνέχεια την κατάργηση της Οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους κυβερνητικούς αρμοδίους, στους υπό τροποποίηση βασικούς κανονισμούς προβλέπεται μεταξύ άλλων ο καταρτισμός σχεδίων αντιμετώπισης επείγουσας ανάγκης, με τα οποία καθορίζονται τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται στον εξωτερικό χώρο που περιβάλλει κάθε μονάδα στην οποία αποθηκεύονται ή διατηρούνται επικίνδυνες ουσίες, με απώτερο στόχο την πρόληψη των ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας που σχετίζονται με επικίνδυνες ουσίες και τον περιορισμό των συνεπειών τους στον άνθρωπο. Όπως επισημαίνεται στα εν λόγω στοιχεία, οι βασικοί κανονισμοί τυγχάνουν ήδη εφαρμογής σε σχέση με μονάδες που παράγουν ή αποθηκεύουν επικίνδυνες ουσίες, όπως πετρελαιοειδή και χλώριο, σε ποσότητες που υπερβαίνουν τα προβλεπόμενα στην εν λόγω Οδηγία όρια. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις διασφαλίζεται η αποτελεσματική συμμετοχή του κοινού κατά τον καταρτισμό και την αναθεώρηση των εν λόγω σχεδίων επείγουσας ανάγκης.

Σημειώνεται ότι η μεταφορά της Οδηγίας 2012/18/ΕΕ στην εθνική έννομη τάξη κρίνεται επείγουσα, επειδή η χρονική δέσμευση για την υιοθέτηση των προνοιών της από τα κράτη μέλη ήταν η 1η Ιουνίου 2015. Συναφώς, λόγω της εκπρόθεσμης εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας με την εν λόγω Οδηγία, εκκρεμεί διαδικασία παράβασης κατά της Δημοκρατίας, στα πλαίσια της οποίας έχει ήδη διατυπώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αιτιολογημένη γνώμη. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή μετά τη λήξη της υπό αναφορά προθεσμίας και συγκεκριμένα στις 9 Ιουνίου 2016.

Στο στάδιο της μελέτης των προτεινόμενων κανονισμών την επιτροπή απασχόλησαν ορισμένα θέματα που άπτονται της εφαρμογής αυτών, γι’ αυτό και ζητήθηκαν πρόσθετα στοιχεία και διευκρινίσεις από τους κυβερνητικούς αρμοδίους.

Οι εκπρόσωποι της ΑΗΚ δήλωσαν ότι, όσον αφορά τους ηλεκτροπαραγωγούς σταθμούς Μονής και Δεκέλειας, έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες ενέργειες για σκοπούς συμμόρφωσης με τις πρόνοιες της Οδηγίας 2012/18/ΕΕ.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται την έγκρισή τους.

 

 

  

7 Φεβρουαρίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων