Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Θανατικών Ανακριτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 201

Παρόντες:

Γεώργιος Γεωργίου, πρόεδρος Χριστιάνα Ερωτοκρίτου
Δημήτρης Δημητρίου Πανίκος Λεωνίδου
Άριστος Δαμιανού Κωστής Ευσταθίου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες, που πραγματοποιήθηκαν στις 30 Νοεμβρίου 2016 και στις 18 και 25 Ιανουαρίου 2017. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, της αστυνομίας και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Θανατικών Ανακριτών Νόμου [Κεφ. 153], ώστε η διενέργεια θανατικής ανάκρισης να καθίσταται υποχρεωτική, σε περίπτωση θανάτου προσώπου το οποίο ανήκει σε ευάλωτη ομάδα και τελεί υπό περιορισμό σε οποιοδήποτε τόπο. Επιπρόσθετα, με το νομοσχέδιο προτείνονται τυπικές τροποποιήσεις του βασικού νόμου, ώστε να διαγραφούν οποιεσδήποτε αναφορές σε θανατική ποινή.

Σημειώνεται ότι, με βάση τις ισχύουσες διατάξεις του περί Θανατικών Ανακριτών Νόμου, η διενέργεια θανατικής ανάκρισης είναι υποχρεωτική μόνο σε περίπτωση που υπάρχει εύλογη αιτία υποψίας ότι πρόσωπο απεβίωσε:

α. με βίαιο ή με αφύσικο τρόπο ή

β. με αιφνίδιο θάνατο για τον οποίο ο λόγος που προκάλεσε το θάνατο του είναι άγνωστος ή

γ. υπό περιστάσεις των οποίων η συνέχιση ή η πιθανή επανάληψη είναι επιβλαβής για την υγεία ή την ασφάλεια του κοινού ή οποιουδήποτε μέρους αυτού ή

δ. ενόσω τελούσε υπό περιορισμό σε ψυχιατρείο ή σε οποιοδήποτε τόπο ή υπό περιστάσεις οι οποίες, κατά τη γνώμη του θανατικού ανακριτή, καθιστούν τη διεξαγωγή θανατικής ανάκρισης αναγκαία ή επιθυμητή.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, αναλύοντας τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, επισήμανε μεταξύ άλλων ότι η προτεινόμενη ρύθμιση κρίθηκε αναγκαία, ώστε η θανατική ανάκριση να καταστεί υποχρεωτική, στην περίπτωση θανάτου προσώπου που ανήκε σε ευάλωτη ομάδα και διέμενε σε ιδρυματική στέγη.

Η εκπρόσωπος των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων χαιρέτησε την κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή και εξέφρασε την άποψη ότι η διεξαγωγή θανατικής ανάκρισης είναι αναγκαία για τις περιπτώσεις θανάτου προσώπων που διέμεναν σε ιδρυματική στέγη και είχαν νοητική ή/και ψυχική αναπηρία.

Στα πλαίσια της συζήτησης επί των προνοιών του νομοσχεδίου ενώπιον της επιτροπής κατατέθηκαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως δύο αναθεωρημένα κείμενα του νομοσχεδίου.

Όσον αφορά το πρώτο αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ενημέρωσε την επιτροπή ότι, μετά από σχετικές εισηγήσεις της επιτροπής, το κείμενο του νομοσχεδίου διαμορφώθηκε, έτσι ώστε να αποδίδεται με περισσότερη σαφήνεια η πολιτική που υπάρχει πρόθεση να εφαρμοστεί με αυτό.

Κατά την περαιτέρω συζήτηση επί των προνοιών του πρώτου αναθεωρημένου νομοσχεδίου η εκπρόσωπος των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας υπέβαλε εισηγήσεις για τη βελτίωση του κειμένου του, ώστε αφενός μεν οι πρόνοιες του που αναφέρονται σε «πρόσωπο που πάσχει από νοητική στέρηση» να αντικατασταθούν από τον πιο δόκιμο όρο «πρόσωπο που έχει νοητική ή ψυχική αναπηρία», αφετέρου δε να προστεθούν ορισμοί για όρους που περιλαμβάνονται στο κείμενο του νομοσχεδίου, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί, οι οποίοι να παραπέμπουν στις οικείες νομοθεσίες.

Επιπρόσθετα, μέλη της επιτροπής υπέβαλαν εισηγήσεις για την προσθήκη προνοιών στο νομοσχέδιο, ώστε να εκσυγχρονιστούν οι διατάξεις του βασικού νόμου που προβλέπουν για την επιβολή προστίμου με τη μετατροπή του αναφερόμενου ποσού προστίμου από λίρες Κύπρου σε ευρώ και να διαγραφούν οι αναφορές σε πταισματοδίκες, που απαντούν στο βασικό νόμο, αφού ο θεσμός αυτός δεν υπάρχει στη Δημοκρατία.

Υπό το φως των πιο πάνω, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κατάθεσε στην επιτροπή δεύτερο αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου, το οποίο διαμορφώθηκε στη βάση των πιο πάνω εισηγήσεων.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί.

Σημειώνεται ότι η επιτροπή επέφερε στο κείμενο του νομοσχεδίου περαιτέρω τροποποιήσεις με σκοπό τη διασαφήνιση των προνοιών του, καθώς και τη βελτίωσή του από νομοτεχνικής άποψης.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω.

8 Φεβρουαρίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων