Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τους κανονισμούς «Οι περί Εισπράξεως Φόρων (Δήμευση Κινητής Ιδιοκτησίας) Κανονισμοί του 2016» και «Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Δήμευση Κινητής Ιδιοκτησίας) Κανονισμοί του 201

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Αντρέας Καυκαλιάς
Μάριος Μαυρίδης Μαρίνος Μουσιούττας
Ονούφριος Κουλλά Μαρίνος Σιζόπουλος
Στέφανος Στεφάνου Άννα Θεολόγου
Άριστος Δαμιανού Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε πέντε συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν το διάστημα μεταξύ 5ης Σεπτεμβρίου και 21ης Νοεμβρίου 2016. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο Έφορος Φορολογίας, καθώς και εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Συνδέσμου Ελεγκτών Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ). Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος, παρ’ όλο που κλήθηκε στις συνεδρίες της επιτροπής, δεν εκπροσωπήθηκε, αλλά απέστειλε γραπτώς τις θέσεις του.

Σκοπός των πρώτων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 9Γ του περί Εισπράξεως Φόρων Νόμου, είναι η θέσπιση δευτερογενούς νομοθεσίας που να ρυθμίζει τη διαδικασία, τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα διέπουν τη δήμευση κινητής ιδιοκτησίας, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προσώπων με εκκρεμούσες φορολογικές υποχρεώσεις τους.

Σκοπός των δεύτερων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει της παραγράφου 14 του Δέκατου Παραρτήματος του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, είναι η θέσπιση δευτερογενούς νομοθεσίας που να ρυθμίζει τη διαδικασία, τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα διέπουν τη δήμευση κινητής ιδιοκτησίας, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προσώπων με εκκρεμούσες φορολογικές υποχρεώσεις τους που σχετίζονται με το φόρο προστιθέμενης αξίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, για σκοπούς βελτίωσης της φορολογικής συμμόρφωσης η κυβέρνηση έχει εφαρμόσει σειρά διοικητικών και νομοθετικών μέτρων, τα οποία ενισχύουν τις εξουσίες και εμπλουτίζουν τις αρμοδιότητες του Τμήματος Φορολογίας.

Στο πλαίσιο αυτό έχουν περιληφθεί στον περί Εισπράξεως Φόρων Νόμο και στον περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμο σχετικές διατάξεις, σύμφωνα με τις οποίες παρέχεται εξουσία στον Έφορο Φορολογίας να προβαίνει σε κατάσχεση και δήμευση κινητής ιδιοκτησίας υπό προϋποθέσεις, σε περίπτωση που πρόσωπο αρνείται ή παραλείπει ή καθυστερεί ή αμελεί να καταβάλει οφειλόμενο φόρο που υπερβαίνει τις €3.000.

Συναφώς, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, προς άσκηση της εν λόγω εξουσίας του Εφόρου Φορολογίας κρίνεται αναγκαία η έγκριση των προτεινόμενων κανονισμών.

Ειδικότερα, στους προτεινόμενους κανονισμούς περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων ρυθμίσεις για τα ακόλουθα:

1. Την ειδοποίηση του οφειλέτη εγγράφως για την κατάσχεση κινητής ιδιοκτησίας.

2. Το δικαίωμα αμφισβήτησης της δήμευσης.

3. Τη δικαστική διαδικασία για κήρυξη κινητής ιδιοκτησίας σε δήμευση.

4. Την εξουσία του Εφόρου Φορολογίας να επιστρέφει κατασχεθείσα κινητή ιδιοκτησία.

5. Την πώληση κατασχεθείσας κινητής ιδιοκτησίας υποκείμενης σε δήμευση με δημόσιο πλειστηριασμό.

Ο Έφορος Φορολογίας δήλωσε ότι με τους προτεινόμενους κανονισμούς ρυθμίζονται επιμέρους ζητήματα που αφορούν στη δήμευση κινητής ιδιοκτησίας, ώστε να καταστεί πιο αποτελεσματική η φοροεισπρακτική ικανότητα του κράτους.

Οι εκπρόσωποι του ΣΕΛΚ δήλωσαν ότι συμφωνούν ως θέμα αρχής με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, εισηγήθηκαν όμως όπως, σε περίπτωση πώλησης κατασχεθείσας κινητής ιδιοκτησίας η οποία με βάση δικαστική απόφαση κριθεί ότι δεν υπέκειτο σε δήμευση, επιστρέφεται στον απαιτητή ποσό ίσο με την αξία της ιδιοκτησίας κατά το χρόνο της κατάσχεσης αντί ποσό ίσο με το προϊόν της εκποίησης.

Στο πλαίσιο της συζήτησης των κανονισμών την επιτροπή απασχόλησε μεταξύ άλλων η ανάγκη διασφάλισης με σχετική ρύθμιση της περίπτωσης κινητής ιδιοκτησίας η οποία χρησιμοποιείται για επαγγελματικούς σκοπούς, ώστε να αποκλείεται από τη διαδικασία δήμευσης. Συναφώς, κάλεσε τους κυβερνητικούς αρμοδίους όπως περιλάβουν στους προτεινόμενους κανονισμούς σχετικές ρυθμίσεις στη βάση των διατάξεων του περί Πτώχευσης Νόμου αναφορικά με τη διανομή περιουσίας πτωχεύσαντα μεταξύ των πιστωτών του.

Περαιτέρω, η επιτροπή κάλεσε τους κυβερνητικούς αρμοδίους να μελετήσουν τις τεθείσες από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο εισηγήσεις και, σε περίπτωση που κριθεί ότι θα μπορούσαν να υιοθετηθούν, να προχωρήσουν σε ανάλογη διαμόρφωση των υπό συζήτηση κανονισμών.

Το Υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε τελικά αναθεωρημένα κείμενα κανονισμών με σχετική επιστολή του, ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2016, στα οποία ενσωμάτωσε τις εισηγήσεις της επιτροπής, του ΣΕΛΚ, όπως και μέρος των εισηγήσεων του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Οικονομικών με σχετική επιστολή, ημερομηνίας 18 Οκτωβρίου 2016, ενημέρωσε την επιτροπή για το μέρος των εισηγήσεων του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου που έγιναν αποδεκτές από την εκτελεστική εξουσία.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και το μέλος της βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος τάσσονται υπέρ της έγκρισης των προτεινόμενων κανονισμών, όπως αυτοί διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τα πιο πάνω, αλλά και από νομοτεχνικής άποψης.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, το μέλος της βουλευτής της Συμμαχίας Πολιτών και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού με την παρούσα έκθεσή της υποβάλλει τους παρόντες κανονισμούς στην ολομέλεια του σώματος για τη λήψη τελικής απόφασης.

 

 

 

29 Νοεμβρίου 2016

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων