Αρχείο

    

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τους κανονισμούς «Οι περί Εισπράξεως Φόρων (Δήμευση Κινητής Ιδιοκτησίας) Κανονισμοί του 2017» και «Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Δήμευση Κινητής Ιδιοκτησίας) Κανονισμοί του 201

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Μάριος Μαυρίδης Μαρίνος Μουσιούττας
Ονούφριος Κουλλά Μαρίνος Σιζόπουλος
Άριστος Δαμιανού Άννα Θεολόγου
Αντρέας Καυκαλιάς Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού επανεξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς, για τους οποίους υποβλήθηκε έκθεση στην ολομέλεια του σώματος στις 2 Δεκεμβρίου 2016, σε τρεις νέες συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 16, 23 και 30 Ιανουαρίου 2017. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο Έφορος Φορολογίας, εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και η γενική διευθύντρια του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου. Ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Ελεγκτών Κύπρου και ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος, παρ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία αυτή. Ωστόσο, απέστειλαν σχετικές με το θέμα επιστολές, ημερομηνίας 13 και 16 Ιανουαρίου 2017, αντίστοιχα.

Υπενθυμίζεται ότι η συζήτηση των εν λόγω κανονισμών ενώπιον της ολομέλειας του σώματος, η οποία είχε οριστεί για τις 2 Δεκεμβρίου 2016, αναβλήθηκε και στη συνέχεια το σώμα αποφάσισε την εκ νέου αναβολή της συζήτησής τους στη συνεδρία της ολομέλειας ημερομηνίας 9 Δεκεμβρίου 2016 για σκοπούς περαιτέρω μελέτης τους από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή.

Όπως είναι γνωστό, σκοπός των πρώτων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 9Γ του περί Εισπράξεως Φόρων Νόμου, είναι η θέσπιση δευτερογενούς νομοθεσίας που να ρυθμίζει τη διαδικασία, τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα διέπουν τη δήμευση κινητής ιδιοκτησίας, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προσώπων προς εκκρεμούσες φορολογικές υποχρεώσεις τους.

Σκοπός των δεύτερων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει της παραγράφου 14 του Δέκατου Παραρτήματος του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, είναι η θέσπιση δευτερογενούς νομοθεσίας που να ρυθμίζει τη διαδικασία, τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα διέπουν τη δήμευση κινητής ιδιοκτησίας, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προσώπων προς εκκρεμούσες φορολογικές υποχρεώσεις τους που σχετίζονται με το φόρο προστιθέμενης αξίας.

Στο στάδιο της επανεξέτασης των κανονισμών την επιτροπή απασχόλησαν επιμέρους πρόνοιες των κανονισμών, οι οποίες ενσωματώθηκαν κατόπιν ομόφωνης απόφασης της επιτροπής, κατ’ αναλογίαν των διατάξεων που περιλαμβάνονται στον περί Πτώχευσης Νόμο, και οι οποίες αποσκοπούν στην εξαίρεση από τη διαδικασία δήμευσης κινητής ιδιοκτησίας οφειλέτη στοιχείων που κρίνονται αναγκαία για τη διασφάλιση της διαβίωσής του, καθώς και όσων κρίνονται απαραίτητα για επαγγελματικούς σκοπούς.

Σημειώνεται ότι στις πρόνοιες που ενσωματώθηκαν στα κείμενα των κανονισμών σύμφωνα με τα πιο πάνω περιλαμβάνονται και πρόνοιες που αφορούν ειδικότερα τα ακόλουθα:

1. Την εξαίρεση από τη δήμευση κινητής ιδιοκτησίας ασφαλειών πρόσκαιρης διάρκειας, ασφαλειών ζωής που κατά τη χρονική περίοδο της δήμευσης κινητής ιδιοκτησίας δεν είχαν δημιουργήσει αξία εξαγοράς και ασφαλειών ζωής για τις οποίες έχει συσταθεί καταπίστευμα προς όφελος της οικογένειας του οφειλέτη, των οποίων το ετήσιο ασφάλιστρο δεν υπερβαίνει τα εξακόσια ευρώ (€600).

2. Την εξουσία του Εφόρου Φορολογίας στα πλαίσια της δήμευσης κινητής ιδιοκτησίας να απαιτεί την καταβολή της αξίας εξαγοράς και όχι την ακύρωση του ασφαλιστηρίου, στις περιπτώσεις που οι όροι ασφαλιστηρίου ζωής επιτρέπουν τη συνέχιση της ασφαλιστικής κάλυψης μετά την πληρωμή εξαγοράς.

Στα πλαίσια της επανεξέτασης των κανονισμών και σύμφωνα με τη σχετική επιστολή της γενικής διευθύντριας του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου, ημερομηνίας 1ης Δεκεμβρίου 2016, διαφάνηκε ότι οι πιο πάνω ρυθμίσεις ενδεχομένως να δημιουργήσουν πρόβλημα στον ασφαλιστικό τομέα.

Ειδικότερα, αναλύοντας περαιτέρω τις θέσεις της σε σχέση με το θέμα κατά τη συνεδρία της επιτροπής, η ίδια δήλωσε μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Οι εν λόγω ρυθμίσεις δεν παρέχουν νομική σαφήνεια αναφορικά με τις περιπτώσεις ασφαλιστηρίων των οποίων το ασφάλιστρο υπερβαίνει τα εξακόσια ευρώ (€600) και δεν έχουν οποιαδήποτε αξία εξαγοράς ή στις περιπτώσεις που αυτά είναι ήδη εκχωρημένα προς όφελος τρίτων.

2. Οι ρυθμίσεις αυτές θα έχουν σοβαρές επιπτώσεις κυρίως σε ασφαλιζόμενους των οποίων οι όροι του ασφαλιστηρίου δεν επιτρέπουν τη συνέχιση της ασφαλιστικής κάλυψης μετά την εξαγορά του. Ως εκ τούτου, η εξαγορά του ασφαλιστηρίου συνεπάγεται την ακύρωσή του, με αποτέλεσμα οι ασφαλιζόμενοι να κινδυνεύουν να στερηθούν ωφελήματα σημαντικής προστασίας, όπως η ασφάλιση υγείας και η ασφάλιση προσωπικών ατυχημάτων. Επιπρόσθετα, ενδέχεται να επηρεαστούν ασφαλιζόμενοι οι οποίοι πιθανόν να μην είναι πλέον ασφαλίσιμοι, συνεπώς δε θα μπορούν να εξασφαλίσουν εκ νέου τις ασφαλιστικές καλύψεις που είχαν πριν από τη δήμευση.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή αποφάσισε όπως η αρμόδια υπηρεσία της Βουλής σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου καταλήξουν σε νέα κείμενα κανονισμών, τα οποία να ικανοποιούν τις εύλογες ανησυχίες του συνδέσμου.

Συναφώς, με βάση τα πιο πάνω, αναθεωρημένα κείμενα κανονισμών τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής για τη λήψη τελικής απόφασης, στα οποία προβλέπεται:

1. η εξαίρεση από τη δήμευση ασφαλειών ζωής που κατά τη χρονική περίοδο της δήμευσης κινητής ιδιοκτησίας οφειλέτη δεν είχαν δημιουργήσει αξία εξαγοράς άνω των εξακοσίων ευρώ (€600) και ασφαλειών ζωής για τις οποίες δεν έχει συσταθεί καταπίστευμα ή που έχουν εκχωρηθεί προς όφελος τρίτων προσώπων και

2. η εξουσία του Εφόρου Φορολογίας να απαιτεί την καταβολή του μέγιστου ποσού της αξίας εξαγοράς το οποίο, σύμφωνα με τους όρους του ασφαλιστηρίου, είναι δυνατό να καταβληθεί χωρίς την ακύρωση του ασφαλιστηρίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, του μέλους της βουλευτή της Συμμαχίας Πολιτών και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, να εισηγηθεί την έγκριση των κανονισμών όπως αυτοί τελικά διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τα πιο πάνω.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση των κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος.

 

1η Φεβρουαρίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων