Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών του 2017 Νόμος του 201

Παρόντες:

Σκεύη Κούτρα Κουκουμά, πρόεδρος Ζαχαρίας Κουλίας
Νίκος Κέττηρος Άννα Θεολόγου
Μαριέλλα Αριστείδου Μη μέλη της επιτροπής:
Ονούφριος Κουλλά Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης
Κυριάκος Χατζηγιάννης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 10 και 17 Ιανουαρίου 2017. Στα πλαίσια της μελέτης του νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του Υπουργείου Εσωτερικών, ο πρόεδρος και εκπρόσωποι του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (ΚΦΙΚΒ), καθώς και εκπρόσωποι του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης και της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων. Οι εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Μερίμνης και Αποκαταστάσεως Εκτοπισθέντων του Υπουργείου Εσωτερικών, της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Ο προϋπολογισμός του ΚΦΙΚΒ για το 2017 είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει έσοδα και δαπάνες ύψους €105.685.160 σε σύγκριση με €104.760.000 για το 2016. Στα έσοδα περιλαμβάνεται κρατική χορηγία ύψους €27,7 εκατομ.

Οι κυριότερες δαπάνες είναι μεταξύ άλλων οι ακόλουθες:

   

1. Παραχώρηση δανείων σχεδίου φερεγγυότητας

2. Σπουδές

3. Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

4. Επαγγελματική δραστηριοποίηση

46.000.000

39.999.980

1.000.000

5.000.000

5. Επιχορήγηση επιτοκίου δανείων

  22.376.113

6. Μεταφορά εισπράξεων στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας από αποπληρωμές δανείων

  32.000.000

Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τον υπό αναφορά προϋπολογισμό, στις προβλεπόμενες δαπάνες περιλαμβάνεται πρόνοια ύψους €46.000.000 για την παραχώρηση δανείων μέσω του Σχεδίου Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας, από το οποίο ποσό ύψους περίπου €40.000.000 προορίζεται για σπουδαστικά δάνεια, ποσό ύψους €1.000.000 για δάνεια σχετικά με ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ποσό ύψους €5.000.000 για επαγγελματική δραστηριοποίηση στο πλαίσιο του Σχεδίου Νέων Επιστημόνων.

Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, τα προϋπολογιζόμενα έσοδα του ΚΦΙΚΒ για το έτος 2016 προέρχονται κυρίως από κρατική χορηγία, άτοκα δάνεια από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας που προορίζονται για το Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας, αποπληρωμές δανείων και τόκων και εισπράξεις από ανάκτηση πληρωμών λόγω εγγυήσεων μέσω του Σχεδίου Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η κρατική χορηγία προς τον ΚΦΙΚΒ για το 2017 ανέρχεται στο ποσό των €27.685.120, από την οποία ποσό ύψους €2.109.007 αφορά διαχειριστικά έξοδα, ποσό ύψους €3.081.230 τραπεζικά τέλη, ενώ το υπόλοιπο ποσό ύψους €22.494.883 αφορά την επιχορήγηση επιτοκίου δανείων μέσω του Σχεδίου Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας με εγγύηση του ΚΦΙΚΒ.

Επιπρόσθετα, στα προϋπολογισθέντα έσοδα περιλαμβάνεται επίσης ποσό ύψους €46.000.010 προερχόμενο από άτοκο δάνειο από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, με σκοπό την παραχώρηση δανείων μέσω του Σχεδίου Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας. Περιλαμβάνεται επίσης ποσό ύψους €32.000.000, το οποίο προορίζεται για αποπληρωμές δανείων και τόκων, καθώς και εισπράξεις από ανάκτηση πληρωμών λόγω εγγυήσεων του Σχεδίου Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας, μέσω του οποίου προγραμματίζεται να δοθούν εγγυήσεις ύψους €3.000.000 (σε σύγκριση με αντίστοιχες εγγυήσεις ύψους €6.000.000 για το 2016) για την κάλυψη δικαιούχων δανείων για στεγαστικούς σκοπούς.

Τα προϋπολογιζόμενα έσοδα αναλύονται ειδικότερα ως ακολούθως:

   

1. Κρατική χορηγία

  27.685.120

2. Άτοκα δάνεια από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας για το Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας

  46.000.010

3. Αποπληρωμές δανείων και τόκων και εισπράξεις από ανάκτηση πληρωμών λόγω εγγυήσεων του σχεδίου φερεγγυότητας

   

32.000.000

4. Άλλα έσοδα

  30

Στο στάδιο της μελέτης του υπό αναφορά προϋπολογισμού, ο πρόεδρος του ΚΦΙΚB ενημέρωσε την επιτροπή ότι μέχρι σήμερα ο φορέας έχει διεκπεραιώσει την εξέταση 55 000 αιτήσεων, παραχωρώντας σε πρόσφυγες περίπου €1,7 δις υπό μορφή δανείων. Συναφώς, σύμφωνα με τον ίδιο εκπρόσωπο, κατά το τρέχον έτος θα εξετασθούν 4 700 αιτήσεις, ενώ η κυριότερη δυσκολία που αντιμετωπίζεται αφορά αιτητές στα σχέδια του ΚΦΙΚΒ οι οποίοι δεν μπορούν να δανειστούν από τραπεζικά ιδρύματα.

Ο ίδιος εκπρόσωπος, τοποθετούμενος όσον αφορά το χρόνο αναμονής εξέτασης των αιτήσεων που υποβάλλονται για δανειοδότηση από τα διάφορα σχέδια του φορέα, ανέφερε ότι αυτός έχει συντομευθεί, με αποτέλεσμα ο χρόνος αυτός για σπουδαστικά δάνεια να ανέρχεται περίπου σε τρεις μήνες. Περαιτέρω, όσον αφορά αιτήσεις για την παραχώρηση δανείων για στεγαστικά, επαγγελματικά δάνεια ή δάνεια για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, η εξέταση και έγκρισή τους γίνεται χωρίς καθυστέρηση.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τους εκπροσώπους του ΚΦΙΚΒ, κατά το 2016 εξετάστηκαν συνολικά 5 500 αιτήσεις δανείων, ενώ οι αναδιαρθρώσεις δανείων προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς, με το χρόνο εξέτασής τους να μην ξεπερνά τις είκοσι μέρες. Συναφώς, έχουν τύχει αναδιάρθρωσης πέραν των 2 500 δανείων μέχρι σήμερα.

Τέλος, στο πλαίσιο της γενικότερης συζήτησης επί των προνοιών του νομοσχεδίου, ο πρόεδρος του ΚΦΙΚΒ δήλωσε ότι ο φορέας θα προχωρήσει σε επανεξέταση των κριτηρίων παραχώρησης δανείων, καθώς και στην εκπόνηση επιπρόσθετων σχεδίων, με σκοπό τη δικαιότερη και ορθότερη κατανομή των πόρων του φορέα, με γνώμονα πάντοτε τη στήριξη αιτητών με επιτακτικότερες ανάγκες.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου, ομόφωνα εισηγείται την ψήφισή του στην ολομέλεια του σώματος για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών του 2017.

1η Φεβρουαρίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων