Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2016»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Μάριος Μαυρίδης Μαρίνος Μουσιούττας
Ονούφριος Κουλλά Μαρίνος Σιζόπουλος
Στέφανος Στεφάνου Άννα Θεολόγου
Άριστος Δαμιανού Γιώργος Περδίκης
Αντρέας Καυκαλιάς  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 9, 16 και 23 Ιανουαρίου 2017. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης, εκπρόσωποι του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, καθώς και εκπρόσωποι του Συνδέσμου Διεθνών Τραπεζών Κύπρου.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου, ώστε να επιτευχθεί ορθότερη εναρμόνιση με την Οδηγία 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2010/78/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010, καθώς και η εκ νέου και πληρέστερη εναρμόνιση με την Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων για την τροποποίηση της Οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των Οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την Οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015.

Ειδικότερα, με το νομοσχέδιο προβλέπονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Άρση της πλεονασματικής αναφοράς στην κείμενη νομοθεσία σύμφωνα με την οποία ο νόμος εφαρμόζεται στη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα και στον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης, καθότι οι δύο αυτές οντότητες εμπίπτουν στον ορισμό “αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα”, ο οποίος ήδη περιλαμβάνεται στην ισχύουσα νομοθεσία.

2. Κατάργηση υφιστάμενης διάταξης του βασικού νόμου η οποία προβλέπει για τα στοιχεία που ένα αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα οφείλει να εξασφαλίζει από οποιοδήποτε πελάτη του για σκοπούς ανοίγματος λογαριασμού, καθότι αυτό καλύπτεται από τις διατάξεις του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου, καθώς και από πρόνοιες σχετικής οδηγίας που εκδόθηκε από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δυνάμει της εν λόγω νομοθεσίας, οι οποίες σωρευτικά μεταφέρουν πληρέστερα τις αντίστοιχες διατάξεις της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ.

3. Προσθήκη νέας πρόνοιας, ώστε οι απαιτήσεις τήρησης αποθέματος ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία να διαμορφωθούν ως ακολούθως:

α. Το απόθεμα ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2016 να αποτελείται από “κεφάλαιο κοινών μετοχών της κατηγορίας 1” αξίας ίσης με το 0,625% του συνόλου των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο ποσών έκθεσης του αδειοδοτημένου πιστωτικού ιδρύματος που συστάθηκε στη Δημοκρατία.

β. Το απόθεμα ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2017 έως την 31η Δεκεμβρίου 2017 να αποτελείται από “κεφάλαιο κοινών μετοχών της κατηγορίας 1” αξίας ίσης με το 1,25% του συνόλου των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο ποσών έκθεσης του αδειοδοτημένου πιστωτικού ιδρύματος που συστάθηκε στη Δημοκρατία.

γ. Το απόθεμα ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2018 έως την 31η Δεκεμβρίου 2018 να αποτελείται από “κεφάλαιο κοινών μετοχών της κατηγορίας 1” αξίας ίσης με το 1,875% του συνόλου των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο ποσών έκθεσης του αδειοδοτημένου πιστωτικού ιδρύματος που συστάθηκε στη Δημοκρατία.

Στο στάδιο της συζήτησης επί των προνοιών του νομοσχεδίου η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι με το νομοσχέδιο παρέχεται στα αδειοδοτημένα πιστωτικά ιδρύματα η δυνατότητα διατήρησης υψηλών δεικτών κεφαλαίων, γεγονός που αυξάνει τις αντοχές τους στα τεστ αντοχής στα οποία υποβάλλονται από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό.

Ο εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας δήλωσε ότι λόγω της καθυστέρησης που παρατηρήθηκε στην ετοιμασία και κατάθεση στη Βουλή του εν λόγω νομοσχεδίου πρέπει να επέλθουν σε αυτό αναγκαίες τροποποιήσεις, ώστε να δοθεί αναδρομική ισχύ στις διατάξεις που αφορούν την τήρηση αποθέματος ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου εντός συγκεκριμένων ημερομηνιών οι οποίες έχουν παρέλθει.

Το Υπουργείο Οικονομικών, υιοθετώντας τις απόψεις της Νομικής Υπηρεσίας, κατέθεσε νέο αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου στις 16 Ιανουαρίου 2017, στο οποίο ενσωματώθηκαν οι εν λόγω παρατηρήσεις.

Ο εκπρόσωπος του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου δήλωσε ότι ο σύνδεσμος συμφωνεί με την προώθηση του νομοσχεδίου και εξέφρασε παράλληλα τη θέση ότι με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις παρέχεται στα πιστωτικά ιδρύματα η δυνατότητα σταδιακής διατήρησης αποθέματος ασφαλείας ύψους 2,5%, γεγονός που απαλείφει ένα ανταγωνιστικό μειονέκτημα των κυπριακών πιστωτικών ιδρυμάτων έναντι των αντίστοιχων ιδρυμάτων στην Ευρωζώνη.

Σημειώνεται ότι ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου με επιστολή του, ημερομηνίας 5 Ιανουαρίου 2017, απέστειλε γραπτώς τις θέσεις του σε σχέση με το νομοσχέδιο.

Στο στάδιο της εξέτασης του νομοσχεδίου την επιτροπή απασχόλησαν μεταξύ άλλων ζητήματα που αφορούν το χρόνο που η εκτελεστική εξουσία αποφάσισε να προχωρήσει στην εναρμόνιση της ισχύουσας νομοθεσίας με την Οδηγία 2013/36/ΕΕ, τον αντίκτυπο πιθανής εναρμόνισης πριν από την πρόσθετη ανακεφαλαιοποίηση του συνεργατισμού ύψους €175 εκατομ. που επήλθε τον Ιανουάριο του 2016, καθώς και τις συνέπειες των προτεινόμενων ρυθμίσεων στη λειτουργία των πιστωτικών ιδρυμάτων, για τα οποία το Υπουργείο Οικονομικών και η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου απέστειλαν σχετική ενημέρωση με επιστολές τους, ημερομηνίας 16 Ιανουαρίου 2017.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος της επιτροπής και τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού εισηγούνται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά- Νέες Δυνάμεις, τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, το μέλος της βουλευτής της Συμμαχίας Πολιτών, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υποβάλλει την παρούσα έκθεσή της στην ολομέλεια του σώματος για λήψη τελικής απόφασης.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο, ο τίτλος του θα τροποποιηθεί, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017».

 

 

1η Φεβρουαρίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων