Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Προτύπων Ποιότητας και Ασφάλειας (Δωρεά, Προμήθεια, Έλεγχος, Επεξεργασία, Συντήρηση, Αποθήκευση και Διανομή) Ανθρώπινων Ιστών, Κυττάρων και Παράγωγων Προϊόντων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016» και τους κανονισμούς «Οι περί Προτύπων Ποιότητας και Ασφάλειας Ανθρώπινων Ιστών, Κυττάρων και Παράγωγων Προϊόντων (Ιχνηλασιμότητα, Κοινοποίηση Σοβαρών Ανεπιθύμητων Αντιδράσεων και Συμβάντων, Κωδικοποίηση, Επεξεργασία, Συντήρηση, Αποθήκευση και Διανομή) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 201

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Γεώργιος Προκοπίου
Νίκος Νουρής Μαρίνος Μουσιούττας
Στέλλα Κυριακίδου Μαρίνος Σιζόπουλος
Γιώργος Τ. Γεωργίου Γεώργιος Παπαδόπουλος
Αδάμος Αδάμου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο και τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιανουαρίου 2017. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2015/565 της Επιτροπής της 8ης Απριλίου 2015 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/86/ΕΚ όσον αφορά ορισμένες τεχνικές απαιτήσεις για την κωδικοποίηση ανθρώπινων ιστών και κυττάρων, καθώς και με την Οδηγία 2015/566 της Επιτροπής της 8ης Απριλίου 2015 σχετικά με την εφαρμογή της Οδηγίας 2004/23/ΕΚ όσον αφορά τις διαδικασίες για την επαλήθευση της ισοδυναμίας των προτύπων ποιότητας και ασφάλειας εισαγόμενων ιστών και κυττάρων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Υγείας, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει πρόνοιες σε σχέση με τη διαπίστευση και έγκριση ιδρυμάτων που εισάγουν ιστούς και κύτταρα από τρίτες χώρες, καθώς και πρόνοιες σε σχέση με τις υποχρεώσεις των ιδρυμάτων αυτών.

Σκοπός των κανονισμών, που εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες του πιο πάνω προτεινόμενου νόμου, είναι η νομοθετική κατοχύρωση της εφαρμογής του ενιαίου ευρωπαϊκού κωδικού για την ιχνηλασιμότητα των ιστών και κυττάρων από την προμήθεια μέχρι την εφαρμογή στον άνθρωπο ή τη διάθεσή τους και αντίστροφα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, ως ημερομηνία εναρμόνισης με τις εν λόγω ευρωπαϊκές Οδηγίες ορίζεται η 29η Οκτωβρίου 2016, ωστόσο στις Οδηγίες αυτές καθορίζεται ότι οι εν λόγω νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις θα τεθούν σε εφαρμογή από την 29η Απριλίου 2017. Επισημαίνεται ότι η επιτροπή ενημερώθηκε για τη λήψη προειδοποιητικής επιστολής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ημερομηνίας 28 Νοεμβρίου 2016, λόγω παράλειψης της Δημοκρατίας να μεταφέρει έγκαιρα στο εθνικό δίκαιο τις εν λόγω Οδηγίες. Σημειώνεται ότι τα προτεινόμενα νομοθετήματα κατατέθηκαν στη Βουλή μετά την ημερομηνία κατά την οποία θα έπρεπε να είχε επιτευχθεί εναρμόνιση και συγκεκριμένα στις 11 Νοεμβρίου 2016.

Όλοι όσοι παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής δήλωσαν ότι συμφωνούν με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο και την έγκριση των κανονισμών.

31η Ιανουαρίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων