Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 201

Παρόντες:

Ελένη Μαύρου, πρόεδρος Πανίκος Λεωνίδου
Γιώργος Τ. Γεωργίου Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης
Ευανθία Σάββα Παύλος Μυλωνάς
Νίκος Νουρής Λίνος Παπαγιάννης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 16 και στις 23 Ιανουαρίου 2017. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, ο αναπληρωτής διευθυντής του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης του ίδιου υπουργείου, εκπρόσωποι του Τμήματος Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων, της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΠΕΟ και του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (Γραφείο Κύπρου). Η ΟΕΒ, το ΚΕΒΕ, ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΣΕΚ και ΔΕΟΚ, η Ένωση Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου και η Κίνηση για Ισότητα, Στήριξη, Αντιρατσισμό, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρίαση αυτή.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου για την εναρμόνισή του με την Οδηγία 2014/66/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσης.

Ειδικότερα, με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου προβλέπονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Θεσμοθέτηση διαδικασίας εισόδου και διαμονής για τους ενδοεταιρικά μετατιθέμενους υπηκόους τρίτων χωρών και τις οικογένειές τους.

2. Καθορισμός της μέγιστης διάρκειας της ενδοεταιρικής μετάθεσης, έτσι ώστε αυτή να μην υπερβαίνει τα τρία χρόνια όσον αφορά το ειδικευμένο προσωπικό και τα διευθυντικά στελέχη και τον ένα χρόνο όσον αφορά τους ασκούμενους μεταπτυχιακού επιπέδου.

3. Θέσπιση της διαδικασίας που θα τυγχάνει εφαρμογής για την είσοδο, τη διαμονή και την απασχόληση στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι κάτοχοι άδειας ενδοεταιρικώς μετατιθεμένου η οποία έχει εκδοθεί από άλλο κράτος μέλος.

4. Παροχή στον Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της δυνατότητας ρύθμισης του όγκου εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσης, όπως αυτός καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από πρόταση του εν λόγω υπουργού.

5. Εισαγωγή προνοιών οι οποίες θα ρυθμίζουν τις συνθήκες εργασίας των ενδοεταιρικά μετατιθεμένων.

6. Επιβολή κυρώσεων κατά των οντοτήτων στις οποίες μετατίθενται τα πιο πάνω αναφερόμενα πρόσωπα και οι οποίες δεν τηρούν τις νομικές υποχρεώσεις τους.

7. Διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης των ενδοεταιρικά μετατιθεμένων και των πολιτών της Δημοκρατίας σε συγκεκριμένους τομείς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους κυβερνητικούς αρμοδίους, με την υπό αναφορά Οδηγία επιδιώκεται η ρύθμιση του καθεστώτος εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο της ενδοεταιρικής μετάθεσης. Όπως επισημαίνεται στα εν λόγω στοιχεία, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις εισάγονται απλούστερες και ταχύτερες διαδικασίες για τις πολυεθνικές εταιρείες που επιθυμούν να μεταφέρουν προσωρινά προσωπικό υψηλής ειδίκευσης σε οντότητες του ομίλου τους οι οποίες εδρεύουν σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, καθορίζονται τα δικαιώματα των οποίων θα απολαύουν οι εν λόγω υπήκοοι τρίτων χωρών κατά την περίοδο απασχόλησής τους σε οποιοδήποτε κράτος μέλος, με απώτερο στόχο την αποφυγή της εκμετάλλευσής τους και της στρέβλωσης του ανταγωνισμού.

Σημειώνεται ότι η μεταφορά της Οδηγίας 2014/66/ΕΕ στην εθνική έννομη τάξη κρίνεται επείγουσα, επειδή η χρονική δέσμευση για την υιοθέτηση των προνοιών της από τα κράτη μέλη ήταν η 29η Νοεμβρίου 2016. Επιπρόσθετα, εκκρεμεί διαδικασία παράβασης κατά της Δημοκρατίας, στα πλαίσια της οποίας έχει ήδη ληφθεί προειδοποιητική επιστολή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στο στάδιο της μελέτης του νομοσχεδίου την επιτροπή απασχόλησαν ορισμένα θέματα που άπτονται της εφαρμογής του προτεινόμενου νομοθετικού πλαισίου, γι’ αυτό και ζητήθηκαν από τους κυβερνητικούς αρμοδίους πρόσθετα στοιχεία και διευκρινίσεις.

Σε μεταγενέστερο στάδιο και συγκεκριμένα μετά την τελευταία συνεδρία της επιτροπής, το Υπουργείο Εσωτερικών ζήτησε από την επιτροπή, με επιστολή που απέστειλε σε αυτήν, να απαλειφθούν οι πρόνοιες του νομοσχεδίου σύμφωνα με τις οποίες τα απαιτούμενα για υποβολή έγγραφα, τόσο από τις οντότητες στις οποίες μετατίθενται οι πιο πάνω αναφερόμενοι υπήκοοι τρίτων χωρών όσο και από τις οντότητες σε σχέση με τις οποίες είχε προηγουμένως εκδοθεί άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης από άλλο κράτος μέλος, θα είναι στην ελληνική γλώσσα. Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα διατυπώνονται στην εν λόγω επιστολή, τα κράτη μέλη δεν οφείλουν να υιοθετήσουν την πρόνοια της Οδηγίας η οποία προβλέπει ότι τα σχετικά έγγραφα υποβάλλονται στην επίσημη γλώσσα του οικείου κράτους μέλους και εν πάση περιπτώσει κρίνεται ότι δεν είναι προς όφελος του διοικούμενου να καθορίζεται στο προτεινόμενο νομοθετικό πλαίσιο η γλώσσα υποβολής τους, δεδομένου ότι αυτή δεν μπορεί να είναι άλλη από την ελληνική, η οποία είναι η επίσημη γλώσσα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, δεν υιοθέτησε την αναφερόμενη πιο πάνω εισήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών, αλλά αποφάσισε να διαμορφώσει ανάλογα το κείμενο του νομοσχεδίου κατά τρόπο που τα υπό αναφορά έγγραφα να υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα ή/και σε άλλη γλώσσα, όπως καθορίζεται από την αρμόδια αρχή.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία της προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και του μέλους της βουλευτή της Συμμαχίας Πολιτών, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, όπως έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω και αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017».

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια της Βουλής.

 

1η Φεβρουαρίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων