Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Αποκαταστάσεως Καταδικασθέντων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015»

Παρόντες:

Γεώργιος Γεωργίου, πρόεδρος Νίκος Κέττηρος
Δημήτρης Δημητρίου Κωστής Ευσταθίου
Άριστος Δαμιανού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο υπό την προηγούμενη σύνθεσή της σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 2016 και υπό την παρούσα σύνθεσή της σε τέσσερις νέες συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 28 Σεπτεμβρίου και 30 Νοεμβρίου 2016 και στις 11 και 18 Ιανουαρίου 2017. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, της Αστυνομίας Κύπρου και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Αποκαταστάσεως Καταδικασθέντων Νόμου, αφενός για να ρυθμιστεί το νομοθετικό κενό σε ό,τι αφορά την αποκατάσταση καταδικασθέντων νομικών προσώπων κατά τρόπο ανάλογο με τη ρύθμιση για την αποκατάσταση καταδικασθέντων φυσικών προσώπων και αφετέρου για να εισαχθεί εξαίρεση της εφαρμογής των διατάξεων του πιο πάνω νόμου, στις περιπτώσεις όπου άλλος νόμος περιλαμβάνει ειδικές διατάξεις για θέματα αποκατάστασης καταδικασθέντων και εξάλειψης καταδίκης αδικημάτων.

Επιπρόσθετα, με το νομοσχέδιο προτείνονται τυπικές τροποποιήσεις του βασικού νόμου, ώστε οι διατάξεις του να συνάδουν με την πρόσφατη τροποποίηση του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου και παράλληλα να μετατραπεί η αναφορά σε Λίρες Κύπρου σε αναφορά σε Ευρώ.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, με βάση τις ισχύουσες διατάξεις του περί Αποκαταστάσεως Καταδικασθέντων Νόμου, πρόσωπο το οποίο καταδικάσθηκε για αδίκημα που επισύρει τις ποινές που προβλέπονται στον εν λόγω νόμο θεωρείται, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, μετά τη λήξη της οριζόμενης στο νόμο περιόδου αποκατάστασης ως αποκατασταθέν και η καταδίκη του ως εξαλειφθείσα. Περαιτέρω, στον ισχύοντα νόμο προβλέπεται ότι οποιοδήποτε πρόσωπο αποκαθίσταται, σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις, σε σχέση με οποιαδήποτε καταδίκη θεωρείται ότι ουδέποτε διέπραξε, κατηγορήθηκε, διώχθηκε ή καταδικάστηκε για το συγκεκριμένο ποινικό αδίκημα, ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου. Αυτό συνεπάγεται ότι εξαλειφθείσα καταδίκη δεν μπορεί να αποτελέσει βάσιμο λόγο αποκλεισμού προσώπου από οποιαδήποτε θέση, επάγγελμα, απασχόληση ή εργασία ή δυσμενούς επηρεασμού του με οποιοδήποτε τρόπο. Τέλος, όπως επισημαίνεται στην εισηγητική έκθεση, στον ισχύοντα νόμο αναφέρεται και ρυθμίζεται μόνο η αποκατάσταση φυσικών προσώπων και όχι νομικών. Ως εκ τούτου, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως έκρινε αναγκαίο να καλυφθεί το νομοθετικό αυτό κενό, λαμβάνοντας υπόψη και παλαιότερη σχετική εισήγηση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου ενώπιον της επιτροπής η εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως υπογράμμισε το γεγονός ότι η έκδοση πιστοποιητικού λευκού ποινικού μητρώου για νομικά πρόσωπα απαιτείται σε διάφορες περιπτώσεις, όπως είναι η συμμετοχή σε διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης, η οποία προϋποθέτει την κατοχή τέτοιου πιστοποιητικού, και επισήμανε ότι το υφιστάμενο κενό στη νομοθετική ρύθμιση του θέματος επιτρέπει την άμεση αποκατάσταση καταδικασθέντος νομικού προσώπου και κατά συνέπεια την έκδοση πιστοποιητικού λευκού ποινικού μητρώου αμέσως μετά την καταδίκη του για οποιοδήποτε αδίκημα. Περαιτέρω, ενημέρωσε την επιτροπή ότι για τον καθορισμό των προτεινόμενων περιόδων αποκατάστασης νομικών προσώπων λήφθηκε υπόψη το γεγονός ότι οι ποινές που επιβάλλονται σε νομικά πρόσωπα είναι κατά κύριο λόγο χρηματικές.

Σημειώνεται ότι στα πλαίσια της συζήτησης του νομοσχεδίου ενώπιον της επιτροπής κατατέθηκαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως δύο αναθεωρημένα κείμενα του νομοσχεδίου.

Όσον αφορά το πρώτο αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ενημέρωσε την επιτροπή ότι, μετά από σχετικές εισηγήσεις της επιτροπής υπό την προηγούμενη σύνθεσή της, το κείμενο του νομοσχεδίου διαμορφώθηκε με στόχο οι προβλεπόμενες περίοδοι αποκατάστασης νομικών προσώπων να καταστούν ανάλογες με αυτές που προβλέπονται για τα φυσικά πρόσωπα.

Η ίδια ενημέρωσε περαιτέρω την επιτροπή ότι σε μεταγενέστερο στάδιο το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, σε συνεργασία με την αστυνομία, επέφερε στο πρώτο αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου επιπρόσθετες τροποποιήσεις, οι οποίες περιλήφθηκαν στο δεύτερο αναθεωρημένο κείμενο, έτσι ώστε για την αποκατάσταση ανήλικου προσώπου, μετά την έκδοση διατάγματος κηδεμονίας δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 12(1)(β) του περί Αδικοπραγούντων Ανηλίκων Νόμου, διατάγματος που θέτει τον καταδικασθέντα υπό τη φροντίδα ικανού προσώπου δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 12(1)(γ) του ιδίου νόμου και διατάγματος που παραπέμπει στην αναμορφωτική σχολή δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 12(1)(δ) επίσης του ίδιου νόμου ή του άρθρου 64(1)(α) του περί Παίδων Νόμου, να ισχύει η ίδια περίοδος αποκατάστασης με την περίοδο που προβλέπεται στην περίπτωση ποινής φυλάκισης μη υπερβαίνουσας τους έξι μήνες, ήτοι άμεση αποκατάσταση.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί με βάση τα πιο πάνω.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις εισηγούνται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

 

1η Φεβρουαρίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων