Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για τους κανονισμούς «Οι περί Πολιτικής Αεροπορίας [Ορισμός Αρμόδιου Φορέα και Θέσπιση Κυρώσεων για την Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και των Εκτελεστικών Κανόνων Αυτού] Κανονισμοί του 2017»

Παρόντες:

Γεώργιος Προκοπίου, πρόεδρος Χριστάκης Τζιοβάνης
Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης Αντρέας Φακοντής
Δημήτρης Δημητρίου Κώστας Κώστα
Ευθύμιος Δίπλαρος Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Ζαχαρίας Ζαχαρίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 11 Νοεμβρίου και στις 9 Δεκεμβρίου 2016. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας του ίδιου υπουργείου. Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός των πιο πάνω κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τα άρθρα 250 και 259 του περί Πολιτικής Αεροπορίας Νόμου, είναι, αφενός, η θέσπιση νέων κανονισμών για εναρμόνιση αυτών με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Φεβρουαρίου 2008 για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της Πολιτικής Αεροπορίας και για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας, καθώς και για την κατάργηση της Οδηγίας 91/670/ΕΟΚ του Συμβουλίου, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 και της Οδηγίας 2004/36/ΕΚ, και με τους εφαρμοστέους κανόνες που εκδίδονται δυνάμει του εν λόγω κανονισμού ή πηγάζουν από αυτόν και, αφετέρου, η κατάργηση των υφιστάμενων περί Πολιτικής Αεροπορίας [Ορισμός Αρμόδιου Φορέα και Καθορισμός Κυρώσεων για την Εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 216/2008, 2042/2003 και 1702/2003] Κανονισμών του 2009.

Ειδικότερα, στους προτεινόμενους κανονισμούς περιλαμβάνονται πρόνοιες που ρυθμίζουν τα ακόλουθα:

1. Τον καθορισμό αρμόδιου φορέα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και των εκτελεστικών κανόνων που εκδίδονται ή πηγάζουν από αυτόν.

2. Τη διασφάλιση ότι κάθε προϊόν, πρόσωπο, φορέας ή οργανισμός συμμορφώνεται με τις πρόνοιες του πιο πάνω ευρωπαϊκού κανονισμού, καθώς και των εκτελεστικών κανόνων που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

3. Τη δυνατότητα του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας ως του αρμόδιου φορέα να διενεργεί οποιεσδήποτε επιθεωρήσεις τόσο για τα πιστοποιητικά τα οποία εκδίδει όσο και για σκοπούς ελέγχου της εφαρμογής των διατάξεων του πιο πάνω κανονισμού και των εκτελεστικών κανόνων αυτού.

4. Τις προϋποθέσεις διοικητικής παράβασης και επιβολής διοικητικής κύρωσης και ποινών.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας, καθώς και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 216/2008 εφαρμόζεται στο σχεδιασμό, την παραγωγή, τη συντήρηση και τη λειτουργία αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού, στο προσωπικό και τους φορείς που εμπλέκονται στο σχεδιασμό, την παραγωγή και τη συντήρηση των εν λόγω αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού, καθώς και στο προσωπικό και τους φορείς που εμπλέκονται στη λειτουργία αεροσκαφών. Οι ίδιοι ανέφεραν περαιτέρω ότι με τους υπό εξέταση κανονισμούς καταργούνται οι υφιστάμενοι περί Πολιτικής Αεροπορίας [Ορισμός Αρμόδιου Φορέα και Καθορισμός Κυρώσεων για την Εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 216/2008, 2042/2003 και 1702/2003] Κανονισμοί του 2009 και ταυτόχρονα επιδιώκεται η συμπερίληψη στα μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 των εκτελεστικών/εφαρμοστέων κανόνων αυτού, καθώς και η ποινικοποίηση της μεταφοράς προσώπων ή/και φορτίου έναντι αμοιβής και μίσθωσης χωρίς την κατοχή έγκυρου πιστοποιητικού αερομεταφορέα.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των κανονισμών, όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία, αφού προηγουμένως έγιναν μικρής έκτασης νομοτεχνικές βελτιώσεις.

 

 

 

 

24 Ιανουαρίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων